الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغزی چیست و چه کاربردی دارد؟ -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغزی چیست و چه کاربردی دارد؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div ><div> <p align="center" > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201791219384220080.html"><div class="mzc"><strong>لکتروانسفالوگرافی ا وار غزی یست ه اربردی ارد؟ strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: لکتروانسفالوگرافی ا وار غزی یست ه اربردی ارد؟ p>div>p> div> <div > <p ><p dir="rtl"> کاایران: ه زارش کاایران: شنایی ا لکتروانسفالوگرافی ا رفتن وار غزی ه کی ز وش&zwnj;ای بت عالیت لکتریکی غز ست ر تشخیص یماریهای غز اربرد ارد.<br /> ین وش امل خذ علائم ز ریق لکترودهای سطحی، هبود سیگنال (تقویت ذف ویزؤیت سیگنال نالیز ن ی ود.<br /> <br /> ر لکتروانسفالوگرافی عالیت لکتریکی مزمان&zwnj;ده جموعه&zwnj;ی ز زاران ا یلیون&zwnj;ا ورون ا صطلاحا مواج غزی ا ی&zwnj;توان ا لکترودهای سبیده ه پوست سر بت ی&zwnj;ود.<br /> <br /> ز نجایی ه دت ین مواج سیار م دود 100 یکروولت ست، اید نها ا تقویت رد. سپس ین مواج&nbsp; وی اغذ اپ ی&zwnj;وند ا وی صفحه ونیتور رستاده ی وند تا پزشک نها ا ررسی ند.<br /> <br /> نچه ر لکتروانسفالوگرافی یده ی&zwnj;ود، مواج ا وسان&zwnj;ای لکتریکی ر سب سامدها سترش کانی ان ستند ه ه نواعی تقسیم ندی ی وند یانگر الات تفاوت ارکرد غز ستند، انند راحل وناگون واب یداری.<br /> <br /> <strong>شنایی ا مواج غزی ر رتباط ا غزstrong><br /> عمولاً یف رکانسی ا سامدی سیگنال ای بت ده ر واز غزی اوی طلاعات فیدی ست ه اربردهای تشخیصی تحقیقاتی سیاری ز مله وارد زیر ارد:<br /> <br /> &bull; مک ه تشخیص تعیین حل سیب غزی<br /> &bull; مک ه طالعه صرع ملات ذرای رگشت پذیر غز<br /> &bull; مک ه تشخیص ختلالات وانی<br /> <br /> &bull; مک ه طالعه واب<br /> &bull; جازه شاهده نالیز پاسخ&zwnj;ای غزی ه حرک&zwnj;ای سی<br /> <br /> مروزه ناسایی مواج غزی ز رفتن وار غزی ساده راتر ی&zwnj;ود علاوه ر قاصد تشخیصی، ه عنوان بزاری رای ناسایی عملکردهای خش ای ختلف غز، ر ختیار حققان ستند. زیرا ر احیه غز، اری تخصصی ارد ه مین ترتیب عضی مواج ر ن غلبه یشتری ارند.<br /> <br /> مروزه، نواع یگری ز مواج ر خش ای عمقی غز دگیری ده ند ه ارای رکانس&zwnj;ایی تا ۰۰ رتز یز ستند قش ای ختلفی ز تشکیل گهداری افظه تا رمان عضی یماری&zwnj;ا زجمله صرع رای ن&zwnj;ا ر ظر رفته ی&zwnj;ود.p> p> div> <div id="mediaspace"> div> <div > ردآوری تنظیم:روه علم ن وری آکا ایران div> div>.<p class="source">نبع : <span>persianpersia.comspan>p>
الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغزی چیست و چه کاربردی دارد؟ گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات