حل معادلات ریاضی با دوربین گوشی (آموزش قدم به قدم و تصویری)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حل معادلات ریاضی با دوربین گوشی (آموزش قدم به قدم و تصویری) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <div ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html"><div class="mzc"><strong>ل عادلات یاضی ا وربین وشی (موزش دم ه دم تصویری) strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: ل عادلات یاضی ا وربین وشی (موزش دم ه دم تصویری) p>div>div> <p > کاایران: گونه ر عادله یاضی ا ل نیم؟ گونه ی توانید دون زحمت واب تمام عادلات یاضی ود ر روس ختلف ا تنها ر ند انیه ل نید؟ یا ین ار مکان پذیر ست؟ مروز ر او ن و ه ما شان واهیم اد ه ین ار ز ریق تنها ک وشی عمولی دنی مکان پذیر ست.p> <p >p> <p > ه زارش کاایران:  مروز رای ما انشجویان انش موزان تنبل موزش واهیم اد ه گونه ی توانید دونه وچک ترین زحمتی تنها ا وشی ندرویدی ود علاوه ر پیدا ردن واب هایی مچنین اه ل تشریحی نجام ن رمول ا یز ه ست یاورید ن م تنها ر ند انیه. ما گونه ین ار مکان پذیر ست؟ ا او ن و مراه اشید.p> <p >رم فزاری ه مروز ر او ن و ه ما عرفی واهیم رد ین ابلیت ا ه ما واهد اد تا  ه سیله ن سخت ترین عدلات، نتگرال، سیاری عادلات یگر ا تنها ا وشی وشمند ود ل نید. وشی م ه میشه ر سترس ست پس نابراین زحمتی رای ما یگر جود دارد.p> <p >ما ما اربران او ن و یبایست ز ُعد ثبت ین رم فزار ستفاده نید را ه  رار یست ما تنها تیجه ر عادله ا احت پیدا نید یبایست ا اه ل ا وش ل ن م شنا وید ه ین مکان ه صورت رحله ه رحله ر ین رم فزار وق لعاده راهم ده ست شما می توانید ه احتی راحل ل سئله ا شاهده نید  . پس سعی نید ز ین رم فزار رست صحیح ستفاده نید.p><div ><div ><div ><h2>1نرم فزار ا انلود نیدh2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >بل ز رچیز ما اربران او ن و یبایست تنها رم فزار ا انلود نید. رای ین ار و ینک رای وشی ای ندرویدی ios هیا رده یم تا رم فزار ا ه احتی انلود نید.p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div>                        <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div>p> <p >       انلود ز وگل پلی رای ندروید                                        انلود ز پ ستور رای iosp> <p >نانچه ما اربران ندروید وفق ه انلود رم فزار شدید ز ینک زیر ه صورت ستقیم ی توانید ن ا انلود نید.p> <p ><div ><i >i> انلود ین رم فزار ه صورت ستقیم رای ندرویدdiv>div><div ><div ><h2>2نرم فزار ا از نیدh2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p>p><p >پس ز ینکه رم فزار ا انلود ردید ال یلی احت رم فزار ا از نید تا ا حیطی مچون حیط الا، وبه و وید. ین رم فزار ا از دنش وربین وشی ما ا از رده سپس ک اب ایگاهی شخص رای رمول ارد.p>div><div ><div ><h2>3فرمول ا ر اکس رار هیدh2>div><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div>p><p >ال ه رم فزار ا از ردید تنها افیست وربین وشی ود ا قابلمعادله رار هید ه صورتی ه رمول ا عادله یاضی اخل اکس شخص ده ر رم فزار رار گیرید. ال دتی وتاهی زمان هید تا عادلعه توسط رم فزار ناسایی ود. ین عادله ا رم فزار ل واهد رد واب هایی ا ه ما شان واهد ادp>div><div ><div ><h2>4اگر سئله شتباه تشخیص اده د ه نیمh2>div><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div>p><p >مانطور ه فتیم پس ز ینکه وربین وشی ا قابل عادله رفتید عادله توسط رم فزار پایین مایشگر ه مایش ر ی ید سپس واب هایی رای ما ه مایش ر ی ید. نانچه رم فزار عدد ا علامتی ا شتباه سکن رد وشت ما ه احتی ی توانید ن عدد ا علامت ا تغییر هید تصحیح نید سپس واب ا ا عداد علامات تصحیحی ده ز رم فزار گیرید. رای ین ار یجاد ین تغییرات تنها افیست ر وی علامت اشین ساب ر نار رمول زنید ین صلاح ا نجام هیدp>div><div ><div ><h2>5چگونه اه ل ا پیدا نیمh2>div><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div>p><p>مانطور ه فته د ین رم فزار ابلیت مایش اه ل ای نجام سئله ا م ه ما مایش واهد اد. رای ین ار تنها یبایست پس ز مایش واب سئله توسط رم فزار ر وی steps  ه شخص ده ست زنید تا ما اربران او ن و ه احتی وش ای ل سئله ا یز ه ست یاورید.p>div><div ><div ><h2>6آیا ین رم فزار ست ط ا م ناسایی ی ندh2>div><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news20174523205239818.html">,[categoriy]a>div>p><p>واب ین سوال م ثبت ست تنها افیست عادله ا ا عداد نگلیسی وانا ادداشت نید تا واب شابه وش ای الا رای ما ه مایش ر یاید.p> div>div>div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
حل معادلات ریاضی با دوربین گوشی (آموزش قدم به قدم و تصویری) گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات