موسیقی نواحی

موسیقی نواحی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد موسیقی نواحی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +موسیقی +نواحی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> ونه ی ز وسیقی ست ه ه غمه ا سازها واهای ناطق واحی یران ظر ارد ز زمانی ه طالعات پژوهش ا رباره ن نجام ده ام ایی ون وسیقی حلی ولکلور قوام قامی م ه ین ونه وسیقایی سبت اده ده ست. ا ا مراه وید طالبی رمورد <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html"><div class="mzc"><strong>وسیقی واحیstrong>div>موسیقی نواحی,موسیقی نواحی ایران,موسیقی نواحی ایران چیستa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: &nbsp; تا بل ز&nbsp;سال 50 ورشیدی،&nbsp;وسیقیدانان یرانی و اژه عمومی رای ین وع وسیقی ا ه ار ی ردند. وسیقی حلی وسیقی ولکلور. «ولکلور» ز سنتی نگلیسی ی ید تنها اژه اقیمانده ز کتب بقه ندی انش ر نگلستان ست ه عد ز ویکرد ترمینولوژی دید ه یشه ای اتین، نوز م ه ار رفته ی ود. ر ارسی ین اژه ا «فرهنگ عامه»، «رهنگ عامیانه» «رهنگ توده» ترجمه رده ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تا پیش ز شنواره <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> رمان، عمدتا&nbsp; عنوان وسیقی قامی رای ین ونه وسیقی &nbsp;ورد ستعمال رار یگرفت، ما عد ز ین شنواره عملا&nbsp; سایر امگذاری ا ر سایه ین ام رار فت.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;سل ول پژوهندگان رهنگ یرانی، ترکیب وسیقی ولکلور ا رای ناسایی وسیقی قوام ه ار ردند. ر نار ن ا اژه «وسیقی حلی» ا دمتی اشناخته لبته سیار تداول رای ناسایی ین وسیقی ر مه تون ارسی ه ار رفته ده ست. ما ر واخر هه 40، مزمان ا درت رفتن رایش ای رهنگ ناسی روپایی ه صوص رانسویان ر یران، ازشناسی تعریف وباره اژه ای تداول ر وسیقی یز ر ستور ار راکز ولتی رتبط ا وضوع رار رفت.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر وایل هه 50 و احد ر ادیو تلویزیون لی یران ه ام ای «رکز فظ شاعه» «روه ردآوری ناخت وسیقی ومی» کل رفت. ولی زیر ظر&nbsp;کتر اریوش&nbsp;صفوت&nbsp; ورعلی رومند ود وسیقی ستگاهی یران ا ورد توجه رار ی اد ومی ا پیشنهاد وزیه جد، دل ه احدی رای ردآوری وسیقی قوام یرانی د. ر ین احد حمدتقی سعودیه یز ضور اشت. ا پیشنهاد ین مع، اژه ای ومی حلی ر لیه زارش ا کاتبات تون تولید ده توسط عضا ذف د ای ن ا «<a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> یران»رفت.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یات وسیقی یران ه فظ <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> ستگی اردspan>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">همیت شنواره سراسری <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> ز ین ظر ست ه شنواره ی لی حسوب ی ود. ر اقع، شنواره <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> اید تواند ستعدادها ا ر ین وزه ناسایی عرفی رکتی ا یجاد ند ه ضای شنواره صرفا شن باشد، لکه ک ریان نباله ار النده ا هبری ند رزش وسیقی ا ا ه تمام امعه شان هد.<a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> ختص ناطق ست، ز ین و مکن ست مه ه ن سترسی داشته اشند ر ین رایط، شنواره هترین رصت رای ناساندن ثار سراسر شور ست ظیفه شنواره ست ه مکان رائه دمات ا راهم ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ر قیقت قتصادی ردن ین شنواره ار زرگی ست، ون <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> یز ه ین رکت یاز ارد. من ین ه رای سیدن ه ین وضوع ه زیرساخت ای ازم یاز ست.گر عد ز دتی از م شنواره <a class="hlink" title="وسیقی واحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/music-regions.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی واحیa> ه یزبانی ستان رمان رگزار ی ود، ه لیل رفیت ای سیار زیاد دیریتی، نرمندان وسیقی قامی رمان ست ه ین مکان ا راهم ی ورد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات