مترونوم و تیونر

مترونوم و تیونر

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مترونوم و تیونر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مترونوم +و +تیونر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="ترونوم تیونر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit"><a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> تیونرa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: پایه مارش ا رب هنگ ا ترونم (Metrnome) ویند. یترونوم مک ی ند تا وازنده سرعت پایه رب هنگ ا م کند. ترونم عمولا ا صدای تیک تیک شخص ی ود.ر زیر <a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> ک رب&nbsp;4/4&nbsp;ا ا ند دل صدا ی توانید وش نید.&nbsp;توجه نید&nbsp;عمولا ر <a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> برای اینکه وازنده ربات ا م کند رب ول وی تر ه وش ی سد. ا ا مراه وید تا طالبی رمورد <a class="hlink" title="ترونوم تیونر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونوم تیونرa> طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html"><div class="mzc"><strong>ترونوم تیونرstrong>div>مترونوم و تیونر,مترونوم تیونر,مترونومa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ترونوم تیونر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونوم تیونرa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: تیونر ک بزار لکترونیکی رای تنظیم وک ساز ست. ه ور ساده ین ور یشود توضیح اد ه ین ستگاه جهز ه یکروفون LCD ست ثلا تی ا ه ما ا ساز ی زنید تشخیص&nbsp;اده ماد اتینش ا وی LCD شان یدهد (رای ثال E رای ت ی). ا ثلا ا گاهی ز ین ه سیم اصی اید وی ت اصی وک ود ستگاه ا وی ن ت اص تنظیم ا ه صطلاح البره ی نید عد سیم ورد ظر ا ی زنید مون ور ه ر تصویر ی ینید ین ستگاه&nbsp;۳ تا امپ ارد (عمولا) ه گر سیم رست وی ن ت تنظیم ده اشد امپ سط ه سبز نگه وشن یشود ین ه عنای ین ست ه وک ن رست ست گر وک لوتر ا عقبتر اشد (گر ا حوه وک ردن ساز ا شنا اشید) ا وشن دن امپهای سمت پ ا است ین اصله ا&nbsp;شان یدهد. یتوانید ر ین سفت ا ل ردن سیم ن ا ه رکت ر یاورید رتبا اصله ن ا ا وک صلی ک نید تا زمانی ه عقربه یجیتال ر سط رار گیرد امپ سبز وشن ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تیونر خشی ز ستگاه یرنده ادیویی ست ه&nbsp;رکانس ای ادیویی&nbsp; ا ز نتن، تقویت ولیه ن سپس تبدیل ن ه رکانس یانی ست.&nbsp;علت ستفاده ز تیونر ه عنوان رودی ستگاه یرنده ساده سازی خش ای تقویت ننده ی ست ه ر خش ای عدی رار ارند. ا تبدیل تمام ازه رکانسی ه رکانس یانی خش ای عدی تقویت ننده رای ار رای ک رکانس شخص راحی یشوند یاز ه تنظیم رکانس دارند.عمولا ستگاهها و اربرده <a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> / تیونر ساخته یشود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ترونم ستگاه سیار فیدی ست ه ستفاده ز ن مروزه ر نیا، عملی سیار عمول ا فتاده ی اشد. ین ستگاه غیر ز نکه یتم صحیح دون طا وسانی ا ه وازنده رائه ی ند، ایره زمانی حدوده ربی ر ک ز یتم ای ختلف ز ندترین تا سریعترین ا، انند ارگو(Largoداجیو(Adagioلگرو(Allegroپرستو(Presto) غیره ا ر ختیار وازنده ی ذارد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تمرین ای یتم وانی طعات دون ساز، پا زدن ترونم مگی بزارهایی ستند ه مک ه وازنده ی نند تا هن و ه توانایی حاسبه قیق یتم وسیقی سد باید ینگونه تصورداشت ه زهمان وزهای غازین موزش، نرجو دون مک یری ز وشهایی ز ین ست، ادر ه جرای ی قص یتم وسیقی ی ردد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;وّین ار ر سال&nbsp;۸۱۴ یلادی&nbsp;ه ست ِ خترع ِ&nbsp;لمانی&nbsp;وهان ِتسِ&nbsp;ساخته عرّی د.<a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> ک بزار تمرینیِ&nbsp;وسیقیست&nbsp;ه ربات ک واخت پی رپی یجاد ی ند تا وازندگان ا ر گه اشتن یتم ک طعهٔ وسیقی اری هد. ین ربه ا ا کای&nbsp;رب ر قیقه&nbsp;(BPM) سنجیده ی وند. غلب <a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> ا ادرند رباتی ر سترهٔ ۳۵ تا ۲۵۰ ..ق (رب ر قیقه) تولید نند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ایج ترین ورد ستفادهٔ <a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومaمک ه فظ ام رباهنگ من ادگیری تمرین طعات شوار وسیقی ست.<a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> ه تنها یتم صحیح دون طا وسانی ا ه وازنده رائه ی ند لکه ایرهٔ زمانی حدودهٔ ربی ریک ز یتم ای ختلف ز ندترین تا سریع ترین انند ارگو (Largoداجیو (Adagioلِرو (Allegroپرِستو (Presto) غیره ا ر ختیار وازنده ی ذارد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نواع&nbsp;<a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa>&nbsp;عبارتند ز: <a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> یجیتالی <a class="hlink" title="ترونوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/mtronome-and-tuner.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ترونومa> کانیکی.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مترونوم و تیونر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دیاپازون فوتی , خرید مترونوم

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات