آمپلی فایر و افکت گیتار

آمپلی فایر و افکت گیتار

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آمپلی فایر و افکت گیتار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آمپلی +فایر +و +افکت +گیتار را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> ا&nbsp;تقویت ننده ای لکترونیکی&nbsp;ر وسیقی رای تقویت صدای&nbsp;سازهای&nbsp;پیکاپ&nbsp;اری انند&nbsp;یتار لکتریک،&nbsp;گیتار باس،یولون&nbsp; ... ستفاده ی ود. ا ا مراه وید تا طالبی رمورد <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html"><div class="mzc"><strong>مپلی ایر فکت یتارstrong>div>آمپلی فایر و افکت گیتار,آمپلی فایر,آمپلی فایر چیستa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa>ا رای زیاد ردن جم صدا درت خشیدن ه ن دون ز ست ادن یفیت صدا ستفاده ی وند. همترین کته ر رید <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa>: م ودن قدار&nbsp;Distortion&nbsp;ا مان&nbsp;Noise&nbsp;ا ش ش ضافی ر وسیقی.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مپلی ایرها ر ه ور عمده ارای و&nbsp;دار لکتریکی&nbsp;ه ام ریافت سیگنال صدا (Pre Amp) تقویت نندهٔ صدا (Power Amp) ستند. ز همترین طعاتی ه ر یفیت صدای ک مپ سیار هم ست جود ک&nbsp;امپ لا&nbsp;ی اشد. ر ذشته ر تمامی <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa>ا ز&nbsp;امپ لا ستفاده ی د ما ا ذشت زمان وی ار مدن ترانزیستورها، ایگزین ناسبی رای امپ ای لأ ه یدان مد ه ز حاظ زینه سیار متر ز امپ ای لأ ود. رخلاف تصور, <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> ترانزیستوری ه راتب هتر احت تر ز ک مپ امپی ابلیت رایو سپیکرهای تنوع ا ارد. <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> امپی ر ین ورد ا شکلاتی وبرو ست . رای رفتن صدای ر ور ز ک <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> امپی وب اید سپیکر ناسب ن تهیه ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شتن ابلیت&nbsp;Bridging&nbsp;ر تغییر اربری مپ ه وش ای ختلف تاثیر ذار وثر ست. گر ز بط ارخانه ی تومبیل ی واهید ستفاده نید مپ ما اید ارای رودی&nbsp;Speaker Level&nbsp;اشد ه مواج ا ستقیما ز روجی اند گیرد. *گر سیستمی ی واهید ه ر ن ز ند مپ ستفاده ی ود اشتن روجی&nbsp;Preamp output&nbsp;ناسب ست. عضی مپ ا ارای&nbsp;Remote Bass Control&nbsp;ستند ه ه م زیاد ردن قدار صدای وم وم ساب وفر ز اخل اشین مک ی ند. مانطور ه عده اده ودیم مروز ر ورد&nbsp;High Pass filter/Low Pass filter/Crossover&nbsp;صحبت واهیم رد. span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ینکه ر عضی مپ ا کثر نها جود ارند ه ین صورت ار ی نند ه ثلا صدای م ا ی نند قط صدار زیر ا عبور ی هند ا العکس. مپ ایی ه ین ابلیت ا ارند ه ین صورت ستفاده ی وند ه ثلا اندهای لو، ه اید صداهای یز ا پخش نند رکانس ای پایین نها ا راب ی نند، تنها صدای یز ریافت ی نند اندهای عقب ساب وفر یز تنها صدای م ا ریافت ی نند صدای یز ه توسط نها پخش می ود ا صلا ریافت می نند. Crossover&nbsp;یز مین ار ا ر سیستم ایی ه ارایComponent&nbsp;ستند نجام ی هد ه صدا ا سته ه یاز تقسیم ندی ی ماید. یگر ابلیت ه ر مپ ا افت ی ود&nbsp;Bass Boost&nbsp;ست ه گر ساب وفر اشته ا داشته اشید، مپ ی تواند قدار&nbsp;Bass&nbsp;ما ا ر د طلوبی فزایش هد ه تا اهی وقات تا 18dB&nbsp;یز ی سد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">خرین کته ی ه اید ه ن شاره ود تنظیم ین (Gain) <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> ست. ین ر اقع تنظیم لوم صدا ر وی <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> یست لکه قدار لتاژ رودی <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> ست ه ین لتاژ&nbsp; اید ا لتاژ روجی دیونیت ماهنگ اشد تا توان صدای اضح تمیزی ا ریافت مود. تنظیم ین راحل حاسبات اص ودش ا ارد ه اید توسط فراد تخصص جرب نجام ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گر ین <a class="hlink" title="مپلی ایر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/guitar-amplifier-and-effects.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مپلی ایرa> الاتر ز د ستاندارد اشد اعث ی ود ه لندگوها ا ساب وفر سیب دی ارد ند ه مین لیل ین سمت ا ه فراد بره اگذارکنید تا اعث سارت الی رایتان شود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>span>p>
آمپلی فایر و افکت گیتار گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات