موسیقی کلاسیک

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد موسیقی کلاسیک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +موسیقی +کلاسیک را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa>&nbsp;ه&nbsp;وسیقی&nbsp;نریِ&nbsp;روپا&nbsp;فته ی ود. روع ین وسیقی ا ز&nbsp;سده ای یانه&nbsp;ر دود سال ۵۰۰ ی انند. ا ا مراه وید تا طالبی رمورد <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa> طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html"><div class="mzc"><strong>وسیقی لاسیکstrong>div>موسیقی کلاسیک,موسیقی کلاسیک ایرانی,موسیقی کلاسیک چیست؟a>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: تا الا ا ودتان کر ردید ه ا اقعا ه ه <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa> یگوییم؟ له گه سمفونی ۵ تهوفن ا وش دهیم یگوییم لاسیک ست، ه ه اطر ین ه یدانیم سمفونی ۵ تهوفن لاسیک ست، لکه ه اطر ین ه یدانیم ثار تهوفن مه&shy;ی زو <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa>د.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا ه و سته ز ثار وسیقایی یگوییم لاسیک. ولی ثاری ستند ه ر وره&shy; لاسیک لق دند. وره ی ه عد ز اروک ا ایدن روع د ا تهوفن تمام د ه وره&shy; مانتیک سید ز دود سال ای&nbsp; ۷۵۰ تا ۸۲۰ یلادی ول شید. ا علا ا ین <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa> اری داریم ه وقع ودش ررسیش واهیم رد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لاسیک ز اژه لاسیوس (clasious) &nbsp;ه عنای اهانه رفته ده ست.&nbsp;<a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa> امی ست ه ه سنت وسیقی نری غرب اده ده ست. ین ام ذاری قتی دارد وشش ا حث ای زیادی رای شخص ردن عنی ن صورت ی یرد. عمولاً روع ین وسیقی ا ز سده ای یانی ی انند. اژه لاسیک لاسیسم , عمولاً ه ک وره ز وسیقی طلاق ده ست, مّ غلب ا عانی ختلف, ر صل عنوان سبک ک وره اص ا سبک شخصی ز وسیقی یست. لی ز سوی یگر, اژه لاسیک ر پدیده ی طلاق ی ود ه ی تواند ر کثر وره ای ختلف تاریخ وسیقی ه ار رود تکرار ود, ثلاً وازهای وبرت ر لمان سبت ه رن وزدهم مونه لاسیک ه مار ی ید، ر الی ه وبرت ز ظر تاریخی هنگساز وره مانتیک حسوب ی ود فکار عقایدش یز مانتیک ست&nbsp;.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اژه لاسیک ر وارد ستعمال لی ن, نگامی فهومی هتر فیدتر واهد اشت ه ر&nbsp;رتباط ا وع ه صوصی ز ثار وسیقیایی (انند مونه ایی ه ز وبرت پالسترنیا کر د) رار یرد. ر ین فهوم ی توان تهوون ا ستاد لاسیک ر لق سمفونی، سونات پیانو،وارتت زهی حسوب یرد. رق یان لاسیک ه عنوان ک اه ل اطع ستوار رای سئله قش لاق ر ک ثر نری ا قوله هنگسازی ز ک رف ه عنوان ک فهوم ر تاریخ سبک ا ز رف یگر، میشه ستیز ختلاف ایمی ا ه جود ی ورد ه ثار ن یز مروزه جود ارد .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاریخ ویسان رن وزدهم، لمه لاسیک ا ر لمان ه سبک وره ی ه ا سلوانتسانس عداً پسران اخ عاصرین ن ا روع د، طلاق ی نند ر یتالیا ه سبک وسیقی مینیکو سکارلاتی عاصرینش. واخر ین وره ا ه ور اضح می توان عین رد، زیرا دال ین لاسیک مانتیک تا رن وزدهم تی رن یستم ( ا ریان ئوکلاسیسم ) دامه اشت. ین ه ه قت جا لمه لاسیک ارد رهنگ وسیقی د یز ه ور امل وشن یست . تعریف لاسیک ر دبیات تا دی غرنج نگ ست لی ین تعریف ر وسیقی پیچیده تر ی ودspan>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اید کی ز دم ایی ه ه سوی <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa> رداشته د، زاد دن ثر وسیقی ز ید ند تقلیدها، یان ،عرفی، ر دمت ودن تی سرگرمی ای جباری ود تیجتاً ود صل وسیقی د ظر رار رفت. پس رای ولین ار ر وسیقی ین کر یده هور رد ه وسیقی ر قیقت مانند یگر نرها " قصود هدفی" دارد، لکه صرفاً ه اطر ودش جود ارد . ر اقع وسیقی ه اطر ود نر وسیقی . ه عبارت یگر، ر وره لاسیک ا یده" نر ه اطر نر " رخورد ی د ه ز ن زمان تا نون م یال مراه وسیقی ریان ارد&nbsp;.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر لاسیک ر یز ارق لعاده فراطی نار ذاشته د یان وسیقیایی یشتر ا تاکید ر مال، تمامیت عتبار هانی ا ستفاده ز عوامل ساده ابل هم تثبیت د&nbsp;.هم ترین یژگی وایل وره لاسیک،ساده ردن ر ه مکن تمام رم ای وسیقی عوامل سبکی ست. ر وسیقی وره لاسیک لودی ه عنوان ک عامل ساسی پایدار لوه ر ی ود تئوری لودیک هم ترین سئله ی ود ه وسیقیدانان ه ن ی پرداختند.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عضی فراد عتقدند <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa> وسیقی سطح الایی ست ه قط فراد تحصیل رده یلی ا عور ن ا یفهمند وش یدهند. لیل د ین دعا م مان وستانی ستند ه ر بتدا ر وردشان صحبت ردم. رای ثال ر سمفونی ای ایکوفسکی یش ز ۰۰ ساز م&shy;وازی ی نند. ردی ه تحصیلات وسیقی دارد وش تربیت ده ی دارد طور یتواند تمام صد ساز ه داقل ۵ ط لودیک یتمیک ا ه ور م زمان جرا یکنند شنود توجه ود ه وند ارمونیکی ه ر ین وسیقی ست سیار پیچیده&shy;تر ز وسیقی&shy;ای یگر ست. تی گر ین رد کترای یزیک تمی اشته اشد تی گر پارتیتور طعه لوی ویش اشد، ز ن ا ه علم ارمونی ا لد یست؛ ر ه ساسی یتواند ک طعه لاسیک ا رتر ز ک طعه&shy; پاپ داند؟ دتر ز ن ر ه ساسی ی&shy;تواند وسیقی ایدن ا ا الر قایسه ند کی ا رتر ز یگری داند؟ گذارید ظر ودم ا رایتان گویم ه وش ردن ه <a class="hlink" title="وسیقی لاسیک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/classical-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقی لاسیکa> یچ لاسی دارد یچ بطی ه یزان سواد رک عور ما. ن ه وسیقی وش ی&shy;هم ه ی پسندم، ه ه وسیقی ه کر یکنم سی ا تحصیلات ن جبور ست پسندد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله موسیقی کلاسیک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شناخت موسیقی کلاسیک

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات