چگونگی پیدایش زمین و قاره ها

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چگونگی پیدایش زمین و قاره ها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">گر ک سیب ا دتی گه ارید ، ر سطح ن ین روک یجادمیشود ، پوسته ن صافی ود ا ز ست یدهد ره <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">زمینa> سایر سیارات ز ورشید دا ده ند نها بتدا رم سوزان ودند ، ه ه تدریج سرد ده ، ه ضع مروزی ود سیده ند رخی ز انشمندان عقیده ارند ، ه رورفتگی ا رجستگی ای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">زمینa> نگام سرد دن ه جود مده ست . ک قشه هان ما ردارید اره <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">مریکایa> نوبی فریقا ا ررسی نید یا ه ظرتان میرسد ، ه مریکا ر رزیل ه رف است پیش فته ست ؟ یا مان می نید ، ه ا نار م ذاشتن فریقا مریکا اره احدی ه ست ی ید؟ ین مان سئوالی ست ، ه ک انشمند لمانی نام «لفرد گنر» ز ود رد و وشت : رکسی ه ناره ای تقابل ه م <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">مریکایa> نوبی فریقا ا ررسی ند ز یدن ینکه ط ساحلی و اره املا" بیه کدیگرند ، تعجب واهد رد لاحظه ینکه ر پیش فتگی رزیل قابل رورفتگی ر فریقا ست ، ر پژوهشگری ا ه گفتی اخواهد اشت.<br /><br /><div class="mzc"><strong>گونگی پیدایش زمین اره اstrong>div>دانستنیهاp> <p style="text-align: justify;"> مچنین لفرد گنر یاهان یوانات حلی مریکای نوبی فریقا ا ه بلا" ه سیله زیست ناسان بیعی انان شف ررسی ده ود ، ا م قایسه رده توجه باهت عجیب نها د ین طلب یز اعث شت ، ه و کر ند ین و اره ر ذشته ای ور طعا" ه م تصل وده ند عدها ز م دا ده ند . لفرد رضیه ی نیاد هاد ه ه وجب ن ر وزگاران پیشین تمام اره ای هان ه م سبیده تشکیل ک اره ا اده ودند ین اره زرگ ودخانه ا ریاچه ایی یز اشته ست ، ه عدها ین روکهایی ر ن یجاد ده ه ند اره تقسیم شته ست ، ر تیجه مریکای نوبی ز فریقا دا ده روع ه ور دن ز ن رده ست مریکای مالی یز ز روپای رکزی دا ده طرف غرب فته ست الاخره اره ا ه صورتی ه مروز ی ینیم ر مده ند . یا ق ا لفرد گنر ست؟ می انیم مروزه ین عقیده رضیه ی یش یست لی ا توجه ه قشه هان ما ناره اره ا ویّ ین تئوری ست ، ررسی یاهان انوران ومی ر ناره ای تقابل و اره یز ین وضوع ا تایید یکند ، ر من شر زمین م نوز ه رکت ابجایی ود دامه یدهد. <br />نبع : <br />فتابp> <p>ر رفته ده ز ب سایت انش اp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>
چگونگی پیدایش زمین و قاره ها گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات