یه عالمه اطلاعات جالب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد یه عالمه اطلاعات جالب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> ا وش ترین زن نیا ۵ وق یسانس ارد ریب <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وشیa> و ۲۰۰ ست نبال ار ست <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> ولین ردی ه ر روپا قامت رفت ک زن یرانی ود عد ساله قامت ارجی ا طرح د <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> یرانیان ر نگلیس روتمندترین شر امعه ستند تی روتمندتر ز لکه لیزابت <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> یرانیان ر مریکا رهیخته ترین فراد امعه مریکا ستند <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> ئیس امپیوتر اسا ک یرانی ست <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> دود ۲۵۰ یرانی ر اسا حقق اریم <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> ورش بیر ر هان کومت یکرد ه وعی درت هان ر ست یران ود <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> سال ۲۰۰۱ ر رانسه سال یران ام اشت <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> گر ۳ اره سیا مریکا فریقا ا ه م صل نیم یران ر رکز هان ست <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> فرشته ها ا سرعت ور رکت یکنند زمان ر نها ند یشود <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> نسان ر سال ۳۰۰۰ د توسط ۲ تر ۲۰ سال عمر پوست هوه ی واهد اشت <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> زن اشق ایخوری ز سیاه چاله ها ۲ یلیارد تن ست <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> ک سیاهچاله ر هکشان اهیری ست ه ر انیه ۰۰۰ ار ور ود یرخد <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> ریب <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وشیa> نسان ای عمولی ین ۵ تا ۰۵ ست <br />یا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدانیدa> ر تار وی نسان یتواند تا زن ۰۰ رم شد ندp> <p style="text-align: justify;"><br />یا یدانید لندترین وی سر نیا تر ست <br />یا یدانید زن وی سر ر رد ر ول عمرش ا زن ۲ یل فریقایی رابر ست <br />یا یدانید شم نسان عادل ک وربین ۳۵ گا پیکسل ست <br />یا یدانید سریعترین عنکبوت نیا ارای سرعت ۶ km ر ساعت ست ه ر فریقاست <br />آیا میدانید... نسان هایتا یتواند ا سرعت ۳۵ km ر ساعت دود <br />یا یدانید وعی عنکبوت یتواند ۳۰۰ رابر زنش ا لند ند <br />یا یدانید ول وج ور رئی ین ۰۰ - ۰۰ انومتر ست <br />یا یدانید ورشید وچکترین ستاره نیا ست <br />یا یدانید قتی ه ورشید گاه یکنید صحنه قیقه بل ز ن ا شاهده یکنید <br />یا یدانید زمین ر غاز پیدایش ود ۲۰۰۰ ار زرگتر ز جم نونی ود ا اشته ست. <br />یا یدانید ساحت سوراخ وزون ۲۴ یلیون یلومتر ربع ا ه ندازه مریکای مالی ست <br />یا یدانید سالانه .۳ یلیون تر کعب وب صرف وبهای غذا وری ر ین یشود <br />آیا میدانید... وفان ن ویر ین ۰ تا ۲۰۰ یلیون تن ن ابجا یشود <br />یا یدانید اموتها ه ۰ زار سال پیش نقرض دند تا سالگی یر ادرشان ا یخوردند <br />یا یدانید یارهاى ف ست مکی راى هتر رفتن شیاء ست <br />یا یدانید وانان ندی ادترین اپنی فسرده ترین ای هانند <br />یا یدانید اشخورها ادر ه یدن ک وش وچک ز رتفاع یلومتری یباشند <br />یا یدانید ردم یلیپین ه یش ز ۰۰۰ هجه سخن یگویند <br />یا یدانید عمر فید نسانها ر ف ستشان وشته ده ست گاه نید ۸- ۱ = ۳ <br />یا یدانید سن ترین نسان نیا ا ۴۲ سال سن لان ر یران زندگی یکند <br />آیا میدانید... فته صندوق پول هان یران ر تورم تبه ۵ هان ست تا ند سال یگر واهد د <br />یا یدانید یران لاتی ه سعت /۴۸/۹۵ یلومتر ربع ست <br />یا یدانید رانترین فش نیا یلیارد ۰۰ یلیون تومان ست <br />یا یدانید رانترین سینمای انگی ۲۱۰ یلیون تومان ست <br />یا یدانید رانترین لندگوی هان ۲۱۰ یلیون تومان یمت ارد <br />یا یدانید رانترین ساعت نیا سویسی وده یلیارد تومان ست <br />یا یدانید رانترین اشین نیا ک لگانس ه ا لماس تزیین ده یش ز یلیارد ست <br />یا یدانید اصله ین چ ست تا رنج رابر ا ول ف پا ست <br />یا یدانید ورچه ا م مردن لدند دم ایشان ا رای سیر ابی یشمارند <br />آیا میدانید... انومتر ک یلیاردیم تر ا دوداً ه ول ۰ تم یدروژن ست <br />یا یدانید صرف زغال خته ز تنگی عروق ون لوگیری یکند <br />یا یدانید ورشید ر دار هکشان یری ا سرعت ۹۰۰۰۰۰ یلومتر ر ساعت رکت یکند <br />یا یدانید درار ربه زیر ور سیاه یرخشد. <br />یا یدانید وئل ر پاراگوئه زاد ست ه رطی ه رفین ون ود ا ر ردن گیرند <br />آیا میدانید... ار ه ک تمبر ا یلیسید ۰. الری نرژی صرف ینید <br />یا یدانید ورییه ۸۶۵ تنها زمانی ود ه اه امل شد <br />یا یدانید وتاهترین مله امل ر زبان نگلیسی I am ست <br />یا یدانید گر ک اهی رمز ا ر ک تاق تاریک رار هید، م م نگش سفید یود <br />آیا میدانید... مصر باستان فراد وحانی تمام وهای دن ود ا یندند تی بروها وژها <br />یا یدانید وتاه ترین نگ ر سال ۸۹۶ ین زانزیبار نگلستان ه ۳۸ قیقه ول شید <br />آیا میدانید...% فت ستخراجی اورمیانه ز انال سوئز ی ذرد <br />یا یدانید دمت سیلک اشان ر یران ه ۰ زار سال پیش از یگردد هنترین دمت ا ر هان ارد <br />یا یدانید نای رج وقولوی تجارت هانی یویورک توسط ۲ یرانی نا د <br />یا یدانید شاور زیر ازرگانی مریکا ک یرانی ست <br />یا یدانید ام دیم ونان، لاس رگرفته ز لیوس دای ورشید وده ست <br />یا یدانید قط ورباغه ای ر ور ور ی نند <br />یا یدانید ام دیمی ندونزی ، ندهلند وده ست <br />یا یدانید شور یران فدهمین شور سیع نیاست <br />یا یدانید رد ر یاس ا زن ىتواند روف یزترى ا خوانند. لی نوایى زن هتر ز رد ست <br />آیا میدانید... اره مریکا ست خورده ست. ین یزان ر ورد فریقاى مالى ۳۸ ست <br />یا یدانید فراد اهوش اراى وى س یشترى ر وهایشان ستند <br />یا یدانید وانترین پدر ادر هان ک زوج ۹ ساله ودند <br />یا یدانید خستین مانى ه توسط اشین تایپ وشته د، تام سایر ود <br />آیا میدانید... ۵% ز انواده ای مریکایی زنان سئول سیدگی ه مور الی ونه ستند <br />آیا میدانید... ور یانگین ر رد ۱۴۰ ار ر سال تلفن یزند <br />آیا میدانید...ک.س ۳۶۰ الری ز دن و ر ر ساعت یسوزاند <br />آیا میدانید... مریکا پول ز اغذ رست شده لکه ز تان ساخته ده <br />یا یدانید الت یسنی ز وش ی ترسید <br />یا یدانید علامیه ستقلال مریکا ر وی اغذهای ساخته ده ا رگ شیش وشته ده <br />یا یدانید گه ه ونه شمش و اخل امپاین تازه یندازید دام الا پائین ی ه <br />آیا میدانید... سال ۹۹۶ ، ۳۱۵ ورد شتباه ر یکشنری عروف Websters جود اشت <br />یا یدانید کلات ر عصب لب سگ تاثیر د ارد، ا می کلات یتوان ک سگ ا شت <br />آیا میدانید... ازینو ای ماربازی las Vegas یچ ساعتی جود داره <br />یا یدانید سم Wendy رای انمها ز تاب peter pan یرون مده <br />آیا میدانید...قطره یکور عقرب ا یوانه ی ند عقرب ودش ا یش ی زند ی شد <br />آیا میدانید... نگلیس دیم انون ود ه ما باید مسرتان ابا یزی خیمتر ز صتتان زنید <br />یا یدانید تاب کودهای ینس، کورددار زدیده دن ز تابخانه ای عمومی ی اشد <br />یا یدانید ضانوردان باید بل ز فتن ه ضا وبیا خورند. ون اد کم باس ضا ا راب یکنه <br />یا یدانید ایع وجود ر ارگیل ارس ا ی توان جای پلاسمای ون ستفاده رد <br />یا یدانید رخت لوط تا بل ز پنجاه سالگی یوه می هد <br />یا یدانید ولین حصولی ه ر وی ن ارکد زده د دامس Wrigley ود <br />یا یدانید تنها اه ل ر یان اههای پاسور سبیل دارد <br />یا یدانید زهره تنها سیاره ی ست ه ر هت عقربه ای ساعت دور ودش ی رخد <br />یا یدانید یشتر رد غبار وجود ر نزل ز پوست رده ی ست ه ز دن ما ی یزد <br />یا یدانید روارید ر سرکه ل ی ود <br />یا یدانید الا ردن او ز پله ا مکان پذیر ست ،ما پائین وردن نها ز پله مکان دارد <br />یا یدانید واک ردک تنها صدایی ست ه ازتاب دارد یچ سی م لیل نرا می اند <br />یا یدانید سواک اید داقل ۲ تر ا ستشوئی اصله اشته اشد <br />یا یدانید عقربه زرگ ساعت ا سرعت .۰۰۰۰۲۷۵ ایل ر ساعت رکت ی ند <br />آیا میدانید... بل ز سال ۹۸۲ یزی ه سم وشابه ژیمی جود داشت <br />یا یدانید عضی ز الیچه ای یرانی ۵۰۰ سال ول ی شد تا ز ین روند <br />آیا میدانید... ساله ر ب الووین یشتر ز ۲,۰۰,۰۰,۰۰ لار یرینی روخته ی ود <br />یا یدانید برای اینکه ۰۰ رم ه زن ما ضافه شه اید ۹ یلو سیب زمینی خورید <br />یا یدانید البد کافی نسانهای دید سیار یشتر ز نسانهای دیمی ول یکشد <br />یا یدانید یرینی تنها زه ی ست ه نین ر حم ادر م ی همد <br />یا یدانید زنبور عسل ۵ شم ارد ه ۲ تا صلی ر غل سر ۳ تا ر وی سر ون رار اره <br />آیا میدانید... رصد ب یرین هان یان مریکا انادا رار ارد <br />یا یدانید هترین کارچی ر شکی رس طبی ست <br />یا یدانید رس طبی نگامی ه وی و پا ییستد دود ۳ تر ست <br />آیا میدانید... ین نواع رس ، رس پاندا زرگترین مجمه ا ارد <br />یا یدانید رس ا تمام سنگینی ود یتواند ا سرعت ۵۰ یلومتر ر ساعت دود <br />آیا میدانید... ویایی رس تقریبا ۰۰ رابرقوی تر ز نسان ست <br />یا یدانید رس وزاد ۰۰ ار ز ادر ود وچکتر ست <br />یا یدانید وههای لپ ر سال دود ک سانتیمتر لند یشوند <br />یا یدانید یماری ند ولین عامل وری ر ردم هان ست <br />یا یدانید رده ل رگز اسد میشود <br />یا یدانید انشمندان ریافته ند ه ورچه مچون نسان صبح ا میازه یکشند <br />یا یدانید یروس عامل نفلوآنزا یش ز ۲۰۰ وع ارد <br />یا یدانید یتلر ز کانهای سته سیار حشت اشت <br />یا یدانید نلاند ز ۷۹ زار ۵۸۵ زیره تشکیل ده ست <br />یا یدانید زنبور ز وی عرق دش یاید ه سی ه دنش و هد ا عطر زده اشد مله یند <br />یا یدانید نگ سفید رای زنبور عسل رامش هنده نگ هوه ی اراحت ننده ست <br />یا یدانید نسان ا وردن ۲۰ یش ز زنبور عسل ر ن احد واهد رد <br />یا یدانید دن زنبور اران یتواند یش ز ۰۰ یش زنبور عسل ا تحمل نند <br />یا یدانید زنبور ی ظمی ا وست دارد،‌ گر لوی ندوی نها ایستید ه ما مله واهند رد <br />یا یدانید سختی ب شابه سختی تن ست <br />یا یدانید عد رقی ه ول . یلومتر ارای رقی افی رای وشن ردن یلیون امپ ست <br />یا یدانید نگام صحبت رای یا ر لمه ۲ اهیچه ه ار رفته یود <br />یا یدانید ون یگوها بی نگ ست، عنکبوتها ونی وشن فاف ارند <br />یا یدانید انه وعی رخت غول پیکر ز انواده اج قط .۰۵ رم زن ارد <br />آیا میدانید...% یاهان ر قیانوسها شد یکنند <br />یا یدانید تنها یزی ه ر سید ل میود لماس ست قط یلی زیاد ن ا ز ین یرد <br />یا یدانید زرافه تازه تولد ده ۲ تر د ارد <br />آیا میدانید... تقسیمات شگری ه ه زار سرباز ، تومان فته رمانده نرا میر تومان ی امند <br />یا یدانید تقریبا ۱ ساعت بع عد ز هر رعی خر قت ماز غرب عشا ست <br />آیا میدانید... ست ادن تنها ز ب دن وجب تشنگی یشود <br />یا یدانید ما ه ور توسط ۵۰۰۰ ار ر وز پلک یزنید <br />یا یدانید دود ۳ ردم پ ست ستند . ین قم ر ذشته ۱ ٪ ود <br />آیا میدانید... سوم زن دن ز ب تشکیل ده ه ۹۲ ون ۵ غز ۵ عضلات ز ب تشکیل ده ند <br />یا یدانید ورشید ۳۳۰,۳۳۰ رتبه زرگتر ز زمین ست <br />آیا میدانید... نسان یتواند قیقه فس ود ا بس ند کوردش ر هان .۵ قیقه ست <br />آیا میدانید... ۵۰ سال ذشته د فراد ر شور ای صنعتی ۰ سانت شد اشته ست <br />آیا میدانید... تکه اغذ ا می توان یش ز ۹ ار تا رد <br />آیا میدانید... رم تمفسردر ۰ یلومتر خامت پائین و رار رفته ست. <br />یا یدانید تغییر اصله زمین ورشید تاثیری ر ما دارد لکه زوایه تابش ورشید وثر ست. <br />یا یدانید تبخیر ز سطح اک عمده ترین نبع دررفت ب صورت تبخیر ر یران ست. <br />آیا میدانید... ر سانتی تر ز سطح زمین ۰۵ یلو رم وا جود ارد. <br />آیا میدانید... صل زمستان ر ناطق سردسیر یمنوگراف ز ار نداخته ز شل ستفاده ی نند <br />آیا میدانید... زای ر ٪ فزایش مک حلول ر ب ٪ ز دت تبخیر استه ی ود <br />یا یدانید گر تمام خهای طبی وب وند ب ریاها ۴ تر الا ی ید. <br />یا یدانید یشترین ربانیان سیل زنان سپس ودکان ستند. <br />آیا میدانید... سالهای تی نگهائی ر سر ب ر هان خ واهد اد <br />یا یدانید رتفاع تبخیر ر یران ۲ تر رتفاع توسط ارندگی ۲۴ سانت ست <br />یا یدانید عصابی ه ر دن ما جود ارند ه ندازه اصله زمین تا اه ست <br />یا یدانید راز ترین اخن ست نیا ربوط ه زنی مریکایی ست ه ر اخن و تر ست <br />آیا میدانید... ک سانتی تر ز پوست ما ۲ تر عصب تر گ ویرگ جود ارد <br />یا یدانید شد ودک ر هار یشتر ست <br />آیا میدانید... مریکا سالیانه ۵ یلیون تن اغذ صرف ی ود <br />یا یدانید سب اده ۳۰ اسب ر ۳۶ ندان ارد <br />آیا میدانید... ویایی ورچه ا س ویایی سگ رابری ی ند <br />یا یدانید زمان ازم برای اینکه ب قیانوسها ور ر رخه یدرولوژیکی چرخد ۳۰۰۰ سال ست <br />یا یدانید ین زمان رای خهای طبی ۰۰۰ سال رای بهای زیر زمینی ۵۰۰۰ سال ی اشد <br />یا یدانید قط . ٪ ز بهای زمین ابل ستفاده رای شامیدن ست <br />یا یدانید قآیان وزانه ۰ تار و خانم ا ۰ تا وی ود ا ز ست ی هند <br />یا یدانید زن سکلت نسان الغ ۳ تا ۵ یلوگرم ست <br />یا یدانید زرافه یتواند ا زبانش وشهایش ا تمیز ند <br />یا یدانید سبها ر قابل از شک ور صون ند <br />یا یدانید ساحت ریاچه رومیه زار لیومتر ربع عمیق ترین ای ن ۴ تر یباشد <br />یا یدانید عناع سکسکه تنگی فس ا فا یدهد . <br />یا یدانید ۲۰۰ یروس ناخته ده ه ه ستگاه تنفس ثر اعث سرماخوردگی یوند. <br />یا یدانید ریای دیترانه ین ۳ اره روپا ، سیا فریقا رار ارد <br />یا یدانید رم زمین شتاد ک رابر اه ست <br />یا یدانید نسان ولیه (اندرتال ا) جداد ولیه نسان ر و ر ک زمان ر روپا ودند <br />یا یدانید زن ره زمین * ۰ ه توان ۸ یلوگرم ه ا F = G * * / دست مده <br />یا یدانید وزاد یش ز ۳۰۰ ستخوان ارد ه ا شد عضی ز نها ه کدیگر وش ی ورند <br />یا یدانید تقریباً ک سوم زن ک زن ک وم زن ک رد ا اهیچه تشکیل ی هد <br />آیا میدانید... رابر معیتی ه مروزه ر وی ره زمین ست ر زیر اک دفون ند <br />آیا میدانید... ک داد ی توان طی ه ول ۵۶ یلومتر شید <br />یا یدانید عقرب ا تنها وجوداتی ستند ه شعه ادیو کتیو تاثیری ر نها دارند <br />یا یدانید عقرب ا و شمن ارند ه کی ز نها ک وع سار یگری گس ست <br />یا یدانید یشه ه اهر امد ه ست لی ایعی ست ه ا سرعت سیار ند رکت یکند <br />یا یدانید ولین اه وسه زیر سازی ده ر هان توسط اریوش ساخته د <br />یا یدانید ور یتواند ر ک انیه .۵ ور ور زمین چرخد <br />یا یدانید گر تمام گهای ونی ا ر ک ط گذاریم تقریبا ۹۷,۰۰ یلو تر ی ود. <br />یا یدانید سرعت صوت ر ولاد ۴ ار سریعتر ز سرعت ن ر وا ست. <br />یا یدانید قتی گس ر وی ک یله ولادی ینشیند ه ندازه ۲ یلیونیم یلیمتر م یشود <br />یا یدانید شار ر رکز ورشید تقریبا ۰۰ یلیون تن ر ,۵ تر ربع ست. <br />یا یدانید ول عمر ردم سوید اپن ز یگر لل هان یشتر ست. <br />یا یدانید اغ ترین قطه زمین ر الول تیوپی ست ه مای وا ر سایه ۹۴ رجه ست <br />آیا میدانید...لیتر سرکه رزمستان سنگین تر ز تابستان ست. <br />آیا میدانید... ز اهواره ای هان ظامی ۰ قیه غیر ظامی ست. <br />آیا میدانید... ر انیه ۵۰۰۰ یلیون یلیون لکترون ه صفحه TV رخورد یکند تا تصویر ا یجاد ند <br />آیا میدانید... یلیون رابر ا یلیون رب ر یلیون ست <br />یا یدانید انس بیه ودن و ثر نگشت ه ۴ یلیارد ست <br />آیا میدانید... الن وغن سوخته، یتواند تقریبا یلیون الن ب تمیز ا لوده ند <br />یا یدانید وردن سیب ول صبح، یشتر ز هوه اعث ور دن واب لودگی یود <br />یا یدانید دیمیترین دامسی ه ویده ده، تعلق ه ۹۰۰۰ سال پیش وده ست <br />یا یدانید سکیموا م ز خچال ستفاده ینند، نتها رای حافظت غذا ر قابل خ زدن <br />یا یدانید ویدن دامس نگام ورد ردن پیاز، انع ز شکیزی ما یود <br />آیا میدانید... ۰۰۰ سال بل، یچ یوانی هلی بود <br />آیا میدانید... ور توسط وزانه، ۲ وزاد ه انوادهای شتباه اده یوند <br />یا یدانید یچکس میاند را صدای ردکا کو میود <br />آیا میدانید... چاپ ر سال ۸۳۰ ه عنوان ک ارو ه روش یفته ست <br />یا یدانید ئواردو اوینچی ۰ سال ول شید تا بای ونالیزا ا قاشی ند <br />یا یدانید قتی پاهایتا رام الا یاوری ه پشت خوابی، ر اسه رو میوی <br />یا یدانید Stewardesses ولانی ترین لمه یست ه یتوانید ا ست پ تایپش نید <br />یا یدانید کثر فراد ر متر ز قیقه وابشان یرد! <br />آیا میدانید... نسان انیه عد ز طع ردن نوز ه وش ست <br />یا یدانید سالی ۵۰۰ هاب سنگ ه زمین رخورد یکنند <br />یا یدانید ورشید وزی ۲۶,۰۰ یلیارد سب خار نرژی ه زمین ی رستد <br />یا یدانید وچکترین زمین وتبال ساخته ده ک یست زارم ک تار و ست(انو) <br />آیا میدانید... ویدن ی توان سافر زمان ود سری ز انیه ز یگران یشتر عمر رد <br />آیا میدانید...% رفهایی ه ر ول وز یزنیم اخودمان ست <br />آیا میدانید... اشنگتنیشتر ز ردمانش، تلفن جود ارد. <br />آیا میدانید...% فرادی ه ست پ ستند، تایپیستند <br />یا یدانید رای تولید یتر نزین ۲۳,۵ تن یاه ر ذشته دفون ده ست <br />آیا میدانید... قیقه سل ک وجود زنده نقرض یشود <br />یا یدانید اوینچی مزمان ا ک ست ینوشت ا ست یگر قاشی یکشید <br />یا یدانید وش ینی ر تمام ول عمر شد یکنند <br />آیا میدانید... ریا هترین اسک صورت ست <br />آیا میدانید... ساخت رج یفل ۲,۵ یلیون پیچ هره ه ار فته ست <br />یا یدانید ول تمام گهای دن ا ۵۶۰ زار یلومتر ست <br />یا یدانید ینی نسان ادر ه تشخیص ۰,۰۰ وع و ختلف ست <br />یا یدانید نرژی ه ورشید ر انیه تولید یکند رای صرف یلیون سال زمین افی ست <br />یا یدانید غیر مکن ست ه توانید ا شمان از، عطسه نید <br />آیا میدانید... ر ول زندگیمان ۸ یلو پوست یندازیم <br />یا یدانید نگ ورد علاقه ۰% ز مریکاییا، بی یاشد! <br />یا یدانید قتی خصی ر سریلانکا سرش ا ز رفی ه رف یگر تکان یهد، عنی اشه <br />آیا میدانید... ین نیا تعداد وجها ز دما یشتر ست <br />یا یدانید کمه # (ون) ه وی یبرد یاشد، «ُتُسرپ» وانده یود <br />یا یدانید وارهای استیکی یلی ول یشد تا سرد وند <br />یا یدانید «Dreamt» تنها لمهیست ه ر زبان نگلیسی ا mt تمام یود <br />یا یدانید «ویو» ولین ار ه عنوان ک سلاح ر یلیپین ستفاده ید <br />یا یدانید غز ر نگام واب عالتر ز قتیست ه تلویزیون یینید <br />یا یدانید گر ادران ر زمان ارداری سیب ه صوص سبز ستفاده نند وزادانشان زیبا یشوند <br />یا یدانید مادران باردار ز نگور وانه ندم مگا۳ ستفاده نند چه ای نها تیز وش یشوند <br />یا یدانید ورشید ر ر ک انیه ,۲۰۰ زار تن رم ود ا صورت نرژی ر ضا نتشر ی ند <br />یا یدانید ورشید قط ر ۰,۰۰ رم ود ا ز ست اده ست. <br />یا یدانید یران ۰۱۸ هر ارد <br />یا یدانید پرآب ترین ود یران ارون ر وزستان ست <br />یا یدانید ام یران ستان هار حال ختیاری ست <br />آیا میدانید... ردی ر ول ۲۴ ساعت ۲۳ زار ار فس ی شد <br />یا یدانید تنها ریاچه ب یرین یران ریاچه پریشان ر ازرون ست <br />یا یدانید لندترین قطه یران له ماوند ست <br />آیا میدانید... او ادر ستنددر عرض متر ز وز تن یر تولید نند! <br />یا یدانید پروانه ها ۲۰۰ شم ارند! <br />یا یدانید ربه سگ ی توانند است ست ا پ ست اشند. <br />یا یدانید رس ا ۲ ندان ارند <br />یا یدانید ایه یرونی پوست نسان ر ۲ فته کبار ا سلولهای دید تعویض یشود <br />یا یدانید بتلای ک وزاد ه یابت ز رف ادر یابتی .۵ ٪ ز رف پدر یابتی یباشد <br />یا یدانید یشترین راحیهای پلاستیک ر سپانیا نجام یشود <br />یا یدانید یشترین عمل زیبایی ر یران نجام یشود <br />آیا میدانید... ین ۹۱ شور توسعه افته هان, یران ر رار غزها تبه خست ا ارد <br />یا یدانید یران ارای یشترین رهنگ غلط ر هان ست <br />یا یدانید ردم یلیپین ه یش ز ۰۰۰ هجه سخن یگویند <br />یا یدانید لمه اهراه ز اهی ه ورش ین سارد پایتخت ارون پاسارگاد حداث رد رفته ند <br />یا یدانید یشترین وزنامه ر ین ه اپ یرسد، وزانه ۰۰ یلیون ا ۰ ٪ وزنامه هان <br />یا یدانید لیج ارس ۵۰۰ زار سال دمت ارد <br />یا یدانید ردنی ا اقترین ردمان نیایند،۵ ز انم ا ۰ ٪ قایون ردنی اق ستند <br />یا یدانید ولین ردمانی ه خ ا شف ردند وفق ه یسیدن ن دند یرانیان ودند <br />آیا میدانید... ٪ معیت هان یچگاه ر ول یات ود ز تلفن ستفاده کرده ست <br />یا یدانید زه سیب، پیاز سیب زمینی کی ست خاطر وی نهاست ه عم تفاوتی ارند <br />یا یدانید دولف یتلر یاهخوار وده ست <br />یا یدانید سالانه ۵۰۰ یلم ر مریکا ۰۰ یلم ر ند ساخته یشود <br />یا یدانید یلها ادرند وزانه ۰ الن ب ۲۵۰ یلوگرم ونجه صرف نند <br />یا یدانید انگوروها ادرند ۳ تر ه الا تر ه لو پرند <br />یا یدانید زرگترین جسمه ودا ر ین رار ارد ه لندای ن ۱۶ پهنای ن ۸ تر یباشد <br />یا یدانید عطسه ک خص یمار ۵ زار طره یز ه اوی یروس ست ر ضا پخش یکند <br />یا یدانید پیاز علت اشتن نسولین ینولین رای بتلای ه رض ند فید ست <br />یا یدانید صلاح صورت ا سکندر د رد؟ طوری ه رگز صلاح کرده ه یدان نگ می فت <br />یا یدانید یلها ز وی عسل دشان ی ید. تی وی عسل یل ا ا راری ی هد <br />یا یدانید انومها یشتر ز قایون بتلا ه بیماری دیابت یشوند <br />یا یدانید ناندر ول عمرشان ۸ زار ساعت یشتر ز قایون تلفنی صحبت یکنند <br />یا یدانید لفین ا ر ۳ سال، قط چه دنیا یاورند عمر توسط نها ۰ سال یباشد <br />یا یدانید نسان ۹ زار سال پیش ز یلاد رای ولین ار ه شاورزی پرداخت <br />یا یدانید وشیدن هوه ر ولانی دت ر شار ون انما تعادل یجاد یند <br />یا یدانید وکاکولا اعث یجاد شار ونیود <br />یا یدانید سال ۷۹۰ معیت مریکا یلیون ود ز ین یلیون ۰۰ زار فر رده ودند <br />یا یدانید زرتشت عنی ستاره زرین! <br />یا یدانید طر اهرگ ردن یلیمتر یباشد <br />یا یدانید اخن نگشت یانی سریعتر ز یگر نگشتها شد یکند <br />یا یدانید روژ سومین شور صادر ننده فت یباشد <br />آیا میدانید... رداشتن تخمدانها عمر یمار طور توسط سال متر یشود <br />یا یدانید سکنر ۸ سال پیش ختراع ده ست <br />یا یدانید ۰۰ سال پیش پزشکان مریکایی یگفتند زنانی ه اهوش ستند اردار می وند <br />یا یدانید ستاره دریایی اقد غز یباشد <br />یا یدانید سالانه ۵۰۰۰ ارگر ر عادن ین ان ود ا ز ست یدهند <br />یا یدانید روارید رون سرکه وب یگردد <br />یا یدانید رزش ادی تمام عناصر دن نسان متر ز ۰۰۰ تومان ست. <br />یا یدانید ساعت تمی ساخته ند ه ر ۰۰ یلیون سال ک انیه م تغییر می ند <br />یا یدانید ال زدن ک پروانه م زمین ا تکان یدهد <br />آیا میدانید... غزمان و نترل یکنیم ا غزمان ا ا؟ <br />یا یدانید ۲۰۰ یلیون وجود زنده وی زمین جود ارد ه نسان کی ز نها ست <br />آیا میدانید... طره ب ارای ۰۰ یلیارد تم ست <br />یا یدانید یران ه ۲۰ شور تسلیهات ظامی صادر یکند <br />آیا میدانید... ٪ وجودات نیا ا شرات تشکیل اده ند <br />یا یدانید تنها یوانی ه می تواند نا ند تر ست <br />یا یدانید وباه مه یز ا اکستری ی یند <br />یا یدانید ربه ادر یست زه یرین ا تشخیص هد <br />آیا میدانید... رم سم ار بری ی تواند ۵۰ فر ا کشد <br />آیا میدانید... شایی وعی پروانه زرگ ۳ زار ار قیق تر ز نسان ست <br />یا یدانید اما تر دون وهانی ست ه ه نگام عصبانیت ر صورت رف قابل تف ی ندازد. <br />یا یدانید لب نجشک ۰۰ ار ر قیقه ی تپد. نجشک ا وی زمین ی پرند. <br />یا یدانید یل تنها یوانی ست ه ی تواند یستادن وی سر ردن ا اد گیرد. <br />آیا میدانید... وش ور ۴ سانتی ی تواند ر ک ب تونلی ه ول ۹۱/ تر فر ند. <br />یا یدانید رغ ا رای تخمگزاری حتیاجی ه روس دارند. روس قط رای ارور ردن تخم ست <br />یا یدانید رم ای بریشم ر ۵۶ وز ۶ زار رابر زن ود غذا ی ورند. <br />یا یدانید ارکوب ا ادرند ۲۰ ار ر انیه ه تنه رخت ربه زنند <br />یا یدانید زمان ردش سیاره عطارد دور ود ۲ رابر زمان ردش ن دور ورشید یباشد <br />آیا میدانید... ٪ سم ارها ز پروتئین تشکیل افته ست <br />یا یدانید لب یگو ا ر سر نها رار ارد <br />یا یدانید ونه ی ز رگوش ادر ست ۲ ساعت پس ز تولد فت یری ند <br />یا یدانید سطح هر کزیک سالانه ۲۵ سانتیمتر شست یکند <br />یا یدانید وشهای صحرایی سالانه ک سوم خایر غذایی هان ا ابود یسازند <br />یا یدانید یشترین سرعت ه نسان ست افته ۰,۰۰ یلومتربا سفینه پالو ۰ ست <br />یا یدانید ین یشتر ز ر شوری مسایه ارد، ین ا ۳ شور م رز ست <br />یا یدانید وریانه ا ادرند تا ۲ وز زیر ب زنده مانند <br />یا یدانید بد نسان ر ۳۰۰ تا ۵۰۰ وز و یشود، عنی ینکه ز سلولهای دیدی رخوردار یشود <br />یا یدانید رازترین م ه سوسمار بهای ور تعلق ارد ه رازای ن ه ۳ تر یرسد <br />یا یدانید دمت الکوبی ه یش ز ۵۰۰۰ سال یرسد <br />یا یدانید غلب ارها ارای دیف ندان یباشند <br />یا یدانید مپانزه ا ادرند قابل ینه هره ود ا تشخیص هند ما یمونها میتوانند <br />یا یدانید لب الها تنها ۹ ار ر قیقه یتپد <br />یا یدانید رازترین انور ک وع رم اکی ست ه رازای ن ه یش ۵۵ تر یرسد <br />یا یدانید ولین لیسای ساخت شر عنی لیسای پطرس قدس ر نطاکیه ترکیه یباشد <br />یا یدانید تقریبا ۵ ٪ زن نسان ا کسیژن تشکیل یدهد. <br />یا یدانید شد تعداد اشینها ر هان ۳ رابر شد معیت نسانهاست. <br />یا یدانید زیر فاع سراییل یس زب ارگر ن یرانی لاصل یباشند. <br />یا یدانید یران زمان اه ارای رزیده ترین لبانان نیا ود تیم کرو تش رف ول ا ر نیا یزد <br />یا یدانید یشترین مار لاق ر هان تعلق ه یران ست <br />یا یدانید وکا ولا ر صل سبز نگ ست <br />یا یدانید سم اره ا ا مان رفی ه غاز یشود پایان یابد <br />یا یدانید ما میتوانید ا بس فستان ود شی نید <br />یا یدانید حال ست رنج ستتان ا لیسید <br />یا یدانید وکا ه لیل یزیک دنی ادر ه یدن سمان یستند <br />یا یدانید ندک بل زکبریت ختراع د <br />یا یدانید یشتر سر ردهای عمولی ز م وشیدن ب ست <br />یا یدانید زکریای ازی ه غیر ز لکل اشف وگرد م ست <br />یا یدانید کورد ربه زدن ه توپ پیگ پنگ ر دت زمان ۰ انیه ۷۳ ربه ست <br />یا یدانید همترین عامل فزایش ول عمر اشتن تناسب اندام ه مراه زنی ناسب ست <br />آیا میدانید... ر صد معیت یران زیر ۳۰ سال سن ارند یران وانترین معیت نیا ا ارد <br />یا یدانید وردن اهو انع یزش سفید دن وها یگردد <br />یا یدانید رای لو یری ز وانه زدن سیب زمینی رون سبد ن ک عدد سیب رار هید <br />آیا میدانید... ریا ارای لاست ین قدار ر دود رم ر ر یلیون تن ب ست <br />آیا میدانید... وع زغ جود ارد ه ر دن ود سم افی رای شتن ۲۲۰۰ نسان ا ارد <br />یا یدانید ۳۵۰ زار وع فش وزک ر هان جود ارد <br />یا یدانید ال رای کار ز صدای سیار لندی ه ارد ستفاده یکند عمه ا لج ا یکشد <br />یا یدانید سریعترین طار نیا سرعت ۵۸۱ لیومتر ارد، ین وع طارها ر اپن جود ارند <br />یا یدانید شم نسان دود ۳۵ یلیون سلول ینایی ارد <br />یا یدانید راسم مومیایی کردن ر مصر باستان ۰ وز ه ول یانجامید <br />یا یدانید صدایی لندتر ز زمانیکه سفینه یی ه ضا پرتاب یشود ر هان جود دارد <br />آیا میدانید... دیم رزش مک یش ز لا وده ، ز مک رای گهداری غذا ستفاده یشده ست <br />یا یدانید کستگی ستخوان اشی ز پوکی ستخوان ر زنان و رابر ردان ست <br />آیا میدانید... دود ۹۷ ز زنان ینی اسد ی اشند. <br />یا یدانید توماس دیسون ز تاریکی حشت اشت. <br />یا یدانید شم تر رغ ز غزش زرگتر ست. <br />یا یدانید لفبای ردم اوایی ۲ رف ارد. <br />یا یدانید ورچه ا میخوابد. <br />یا یدانید سکندر ولیوس سزار صرع اشتند <br />یا یدانید دامس توسط ک رمانده نگی ختراع د. <br />آیا میدانید... شور وسیه ۰۷ ست. <br />یا یدانید رتفاع رج یفل ر سرما رما ر ثر نقباض انبساط ۶ ساتنی تر تغییر یکند. <br />یا یدانید عقرب یتواند سه سال دون غذا زندگی ند <br />آیا میدانید... سوسک مام یتواند ۹ وز دون سر زندگی ند تا ینکه ز رسنگی میرد. <br />یا یدانید یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را بیرون در بیاورد. <br />یا یدانید لزون یتواند ۳ سال خوابد. <br />آیا میدانید... ور یانگین ردم ز عنکبوت یشتر یترسند تا ز رگ! <br />یا یدانید طوط وایی مریکا ا م ردن زیتون ز سالاد ر سافر توانست ۰,۰۰$ مع ند. <br />یا یدانید لت مریکا طور یانگین وزانه ۳,۰۰ تر ربع پیتزا یورند. <br />یا یدانید چها دون شکک زانو تولد یشوند ه ر سن ۲ تا سالگی اهر یوند. <br />یا یدانید پروانها ا پاهایشان یشند. <br />یا یدانید ربه‌‌ا یتوانند ۰۰ صدا ا نجره ود تولید نند ر الیکه سگا متر ز ۰ <br />یا یدانید وبیدن سر ه یوار ۵۰ الری ر ساعت صرف یند. <br />یا یدانید زدیکترین ستاره ه ا سال وری اصله ارد <br />یا یدانید نسان رای ولین ار ر ۷۸۳ پرواز ا تجربه رد توانست یلومتر ا الن پرواز ند <br />یا یدانید ۵۰ یلیون سال پیش مریکایی ز فریقایی ز ظر غرافیایی دا ده ست <br />یا یدانید میعت هان تا ۵۰ سال ینده ز رز ۹ یلیارد فر واهد ذشت <br />یا یدانید رمترین سیاره زهره ی اشد ین سیاره رجه رارت ابتی ارد ه ۶۲ ی اشد <br />یا یدانید عمر ورشید ۵ یلیارد سال ی اشد <br />یا یدانید عمر هکشان اه یری ۰ یلیارد سال ی اشد <br />یا یدانید قره ۰۰ ا ار ز واد د عفونی وی تر ست ۵۰ وع یکروب ا ز ین ی رد <br />یا یدانید ساحت ره زمین ۵۱۵ یلیون یلومتر ست <br />یا یدانید هکشان اه یری یش ز ۰۰ لیون ستاره ارد <br />یا یدانید نجره زرافه تار صوتی دارد نگ ست <br />یا یدانید تنها غذائی ه اسد می ود عسل ست <br />یا یدانید پلک زدن زنان ۲ رار پلک زدن ردان ست <br />یا یدانید دیمترین نا ر مال توکیو ست ۵۰ زار سال دمت ارد <br />یا یدانید وزانه ۴,۰۰ فر ه یماری یدز بتلا ی وند <br />یا یدانید قاوم تریم اهیچه ر دن زبان ست <br />یا یدانید ایه پوستی ه رنج ست ا پوشیده ر ۰ وز کبار عوض یشود <br />آیا میدانید... ر طره ب ۳۳ یلیارد لکترون جود ارد <br />یا یدانید رغ ا نیدن وسیقی زرگترین تخم ا یگـــذارد <br />یا یدانید ورچه ارگر تا ۵ سال ورچه لکه تا ۲۵ سال عمر یکند <br />یا یدانید زنبور عسل ۲ عده ارد کی رای مع وری عسل یگری رای ضم غذا <br />یا یدانید ورچه سبت ه دن ش زرگترین غز ا ارد <br />یا یدانید نین نسان عد ز ۷ فته ی تواند واب م بیند ا اه! <br />یا یدانید ربه سگ ۵ وع روه ون ارند ر الیکه نسان وع روه ون ارد <br />یا یدانید ۳۰۰ تا ز ره زمین ر سیاره شتری ای یگیرد <br />آیا میدانید... یلی صحرایی جود ارد ه زاران سال یشود ر ن اران باریده <br />یا یدانید رگوش وطی تنها یواناتی ند ه دون رگشتن ه عقب پشت سر ود ا بینند <br />یا یدانید ول د ر انسان سالم رابر جب ست ود وست <br />یا یدانید بکه شم نسان ۳۵ یلیون سلول ارد ه سولیت تشخیص نگها ا ر عهده ارند <br />یا یدانید دن نسان ۵۰ زار یلومتر شته عصبی ارد <br />یا یدانید تنها وجودای ه یتواند ه پشت خوابد نسان ست <br />یا یدانید شم سالم نسان یتواند ۰ لیون نگ ختلف ا بیند ز م یگر دا ماید <br />یا یدانید مه وزادان یگو ر یشوند عد ز ند فته خشی ز وزادان ه اده تبدیل یشوند <br />یا یدانید فرادی ه ر ثر زندگی زنبور یمیرند یش ز فرادی ستند ه ر ثر ار زدگی یمیرند <br />آیا میدانید... ویایی رس تقریباً ۰۰ رابر وی تر ز س ویایی نسان ست <br />یا یدانید عریض ترین بشار هان ن ست عرضی ۱ یلو تر رتفاع ین ۶ تا ۲۱ تر ارد <br />یا یدانید دن نسان ادر ست ر رف ساعت ۲ یتر عرق تولد ند <br />آیا میدانید... شم غیر جهز ه تلسکوب ی توان زار ستاره ا ر سمان شاهده رد <br />یا یدانید شور تایوان ز ظر وقیعت غرافیائی ر طرناکترین قطعه هان رار ارد <br />آیا میدانید... هان قط زار بر جود ارد <br />یا یدانید تشکیل تولد سیاره ی شابه زمین داقل ه ۳ یلیون سال یاز ارد <br />یا یدانید رای رار ز جاذبه زمین ه سرعت ۱ لیومتر ر انیه یاز ست <br />یا یدانید روف پلاستیکی ۵۰ زار سال ر رابر تجزیه رسودگی قاوم ند <br />آیا میدانید... رم زودتر ز ب سرد خ یزند <br />آیا میدانید... ک رخت عمولی ی توان ۵۰۰ تا ۰۰۰ یلو اغذ تولید رد <br />یا یدانید هن لزی ست ه یشتر ز یگر لزات ر هان صرف ارد <br />یا یدانید غز یشتر نرژی ا ر دن صرف یکنند ه مین لیل م ز سایر قاط دن رمتر ست <br />یا یدانید انجیر خشک رده رابر نجیر تازه قوی تر ست <br />یا یدانید سالانه ۶ لیون فر ه معیت هان ضافه ی ود <br />آیا میدانید... پیشرفت علم نوز رای انشمندان ساختن عسل شف شده ست <br />آیا میدانید...%ردم ر یمکره مالی زندگی یکنند <br />یا یدانید درخت خرما ر رگز ار می ورد <br />یا یدانید پروتین تخم رغ یشتر ز یر وشت ست <br />یا یدانید سرکه دیمیترین تیزابی ست ه توسط صریان ر دود ۳ زار سال بل شف د <br />آیا میدانید... نیا ز ر ۵ فر فر وهایش تیره یباشد <br />یا یدانید رس والا رگز ب میوشد ب ورد یاز ود ا ا وردن رگ یاهان تامین یند <br />یا یدانید ریاچه ایکال هنسالترین ریاچه نیا ست ، دمت ن ه ۰ یلیون سال یرسد <br />یا یدانید ساحت یلج ارس ۲۴۰ زار یلومتر ربع یباشد <br />یا یدانید ولـیـن تــمـاس تـلفـنی یـران سـال ۲۸۵ ـورشـیـدی ر تـهـران رقرار د <br />یا یدانید وعی وسه ارای ۳۵۰۰ ندان ی ـــاشد ه ز یچ ک ز نها ستفاده میکند <br />یا یدانید ـدن نـســان رای فظ تعادل ود ر ـال یستادن ز ۳۰۰ عضله ستفاده یکند <br />یا یدانید سرعت سریعترین لزون ۲.۳ یلیمتر ر انیه یباشد عنی یلومتر ر ۵ بانه وز <br />یا یدانید ـگـالـی زمـیـن ز سیارات یـگر نظومه مسی یشتر ست <br />آیا میدانید... رد نـگام غــذا وردن طور ـتـوسط ۲۹۵ ار عمل لعیدن ا نجام ی هد <br />یا یدانید واب متر ز ساعت یشتر ز طر بتلا ه یابت ا فزایش یدهد <br />یا یدانید طر بتلا ه نفلوانزای رغی ر ۰۰ یلیون یباشد <br />آیا میدانید که روان املگی رگدن یز ه ۹۰ وز ست <br />یا یدانید پستانداران غیر ز نسان یمون، نگها ا درستی تشخیص میدهند <br />یا یدانید ونالیزا اقد برو یباشد زیرا ر وران نسانس تراشیدن برو د وده ست <br />یا یدانید تقریبا یمی ز ل شریات هان ر و شور مریکا انادا نتشر یگردند <br />یا یدانید وشابه ای زرد نگ زیان ارتر ز وشابه ای سیاه نگ ستند <br />آیا میدانید... پ ندکی ز ش است وچکتر تا ضای افی رای رارگیری لب راهم ید <br />آیا میدانید... شم گس ارای ۰ زار عدسی یباشد <br />یا یدانید قاومت وش صحرایی ر رابر ی بی یشتر ز تر یباشد <br />یا یدانید معیت یمونهای ند الغ ر ۵۰ یلیون ی اشد <br />یا یدانید تعداد شمان عقربها ه ۲ عدد یرسد <br />یا یدانید ثر سیب ر یـدار ـگـهـداشتن فـراد ر ـب ـیشـتر ز ـهــوه افئین ست <br />یا یدانید اصله سطح ره زمـیـن تـا ـرکز ن دود ۳۷۰ یلومتر ست <br />یا یدانید غلب اتیکها اوی لسهای اهی یباشند <br />یا یدانید ارچین سیار شنده ست گر ه صورت ریدی ه نسان تزریق ود اعث رگ یشود <br />یا یدانید قط ک فر ز یلیارد فر یش ز ۱۶ سال عمر یند. <br />یا یدانید عمومی ترین ام ر نیا حمد ست. <br />یا یدانید لندترین زن نیا ۲.۳۶ سانتی تر د ارد <br />یا یدانید ولانی ترین باس عروس نیا ه ول ۰ تر ست <br />یا یدانید وز تولد ما داقل ا ۹ یلیون فر یگر کی ست. <br />یا یدانید لیقه د لوله ، د تش ، رفپاکن یشه اپگرهای یزری ا زنان ختراع ردند <br />یا یدانید تمامی رسای طبی پست ستند <br />یا یدانید یلها تنها انورانی ستند ه ادر ه پریدن یستند <br />یا یدانید طور توسط ، ردم نقدر ز عنکبوتها یترسند ه میتوانند نها ا کشند <br />یا یدانید ورچه میشه ر وی سمت است دن ود سقوط یکند <br />یا یدانید صندلی لکتریکی توسط ک ندانپزشک ختراع د <br />یا یدانید ستفاده ز دفون ر ر ساعت اکتریهای وجود ر وش ا تا ۰۰ رابر فزایش یدهد <br />یا یدانید ظیر ثرانگشت ، ثر زبان ر خص یز تفاوت ست <br />یا یدانید زنان تقریبا ۲ رابر ردان شمک یزنند. <br />یا یدانید نسانای است ست ه ور یانگین ۹ سال یش ز پ ستا عمر ینند. <br />یا یدانید ئوناردوداوینچی یچی ا ختراع رد. <br />یا یدانید رآمد ایکل وردن ز مپانی ایک، یش ز رآمد تمام ارکنان ین مپانی ست. <br />یا یدانید یچ لمه ی ر زبان نگلیسی ا لمه month م افیه میود. <br />یا یدانید ورچه ا عد ز رگ ر ثر سم پاشی ه پهلوی است یفتند. <br />آیا میدانید... نسانی ر ول زندگیش ه ور یانگین عنکبوت ا ر ال واب یورد. <br />یا یدانید ربه اهی یش ز ۲۷,۰۰ عضو شایی ارد. <br />یا یدانید شتی لکه لیزابت وم ابت ر الون سوخت قط .۵ تر رکت یند <br />آیا میدانید... مریکایی ه ور یانگین ۲ کارت اعتباری ارد. <br />یا یدانید شراتی انند ورچه زنیور م یکتاتوری ارند <br />یا یدانید گر کسیژن وا یشتر ود شرات زرگتر ک سنجاقک ه ندازه ک اهین یشد <br />یا یدانید سریع ترین ت نیا ارای سرعت ۳۶۰۰ یلو تر ست <br />یا یدانید ول مه یشه ای ک یشکر ۲۰ یلومتر ست <br />یا یدانید لکه یوه ا وز ندی ست <br />یا یدانید زن اشق ایخوری ز سیاه چاله ها ۲ یلیارد تن ست <br />یا یدانید ین طالب ا ز بیته ی وانید <br />یا یدانید زن ورشید ۲ یلیارد یلیارد یلیارد تن ست <br />یا یدانید عره ک وع یر تا ۳ یلومتری نیده یشود <br />یا یدانید شم غد ۰ ار ز شم نسان وی تر ست <br />آیا میدانید... ٪ معیت هان یچگاه ر ول یات ود ز تلفن ستفاده کرده ست <br />یا یدانید ورچه ر ایکروویو زنده یماند <br />یا یدانید ود سیگار وجود ر حیط یشتر ز واد ندى ر پوسیدگی ندان ودکان قش ارد <br />یا یدانید پروانه ها، شم ای رکب ارند ه تعداد نها اهی ه ۸ زار ی سد <br />آیا میدانید... وع پشه جود ارد ه ر انیه ۰۰۰ ار ال یزند <br />یا یدانید مک ز ۵ زار سال پیش ر سفره ا نسانها وده ست <br />یا یدانید انون تبدیل اده ه نرژی نشتین یست &gt;&gt; نرژی = رم رب ر جذور سرعت ور <br />یا یدانید ره زمین ز ۰۲ عنصر وجود مده ین ۰۲ عنصر ر دن نسان جود ارد <br />یا یدانید گر ر سال یچ گسی میرد جم گسهای تولد ده ا جم زمین رابر یشود <br />یا یدانید تعداد ینیای ه نگلیسی لدند، ز مریکاییای ه نگلیسی لدند، یشتر ست <br />یا یدانید زن وه خی توسط لحجم ۲۰ یلیون تن ست <br />آیا میدانید که ر تهران وزانه ۲۷ فر ه اطر لودگی وا ان ود ا ز ست ی هند. <br />یا یدانید دمت نرژی تاریک ر ضا ه ۹ یلیارد سال یرسد <br />یا یدانید نسان سالانه یش ز ۰ یلیون رتبه پلک ی زند <br />یا یدانید اخنای نگشتان ست، تقریبا هار رابر اخنای پا شد ینند <br />یا یدانید لفینا م انند رگا نگام واب ک شمشان ا از یذارند <br />یا یدانید غز نسان ۲ ٪ ز زن دن ست لی ۲۵% کسیژن ریافتی ا ه تنهایی صرف یکند <br />یا یدانید یشتر سردردهای عمولی ز م وشیدن ب ی اشد. <br />آیا میدانید که ک هارم اک وسیه ر سال پوشیده ز رف ست <br />یا یدانید بررسانا وادی ه یتواند ر رارت پایین ریان ا دون قاومت ز ود عبور هند <br />یا یدانید

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله یه عالمه اطلاعات جالب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را بیرون در بیاورد , اطلاعات عمومی جالب و جذاب , اطلاعات جالب , اطلاعات جذاب , خبر جالبت

یه عالمه اطلاعات جالب گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات