آتشفشان چیست؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آتشفشان چیست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify">تشفشان ک ساختمان زمین ناسی ست ه ه سیله ن واد تشفشانی (ه صورت ذاب ، از ، طعات امد اهر 3)ز رون زمین ه سطح ن اه ی ابند. نباشتگی ین واد ر حل روج، رجستگی ایی ه ام وه تشفشان یجاد ی ماید. <br/>تشفشان کی ز پدیده ای بیعی ائمی زمین ناسی ست ه ر ول تاریخ زمین ناسی سبتا دون تغییر اقی انده ر یجاد، تحول تکامل پوسته وشته زمین قش ساسی اشته ارد. <br/>تولید واد تش شانی پدیده ای ؤثر ر یجاد تشفشان ز وره پرکامبرین تا عهد اضر تغییر ندانی داشته ست نچه ر ین استا تغییر رده ست، وع انسته ا، گونگی ندیشیدن حوه هره یری ز نهاست.تشفشانها پدیده ای هانی ستند ر سایر رات نظومه مسی ه یژه سیارات شابه زمین ک پدیده عادی حسوب ی ود تشفشان ی ک ر یهان یز رخ می دهد. <br/>مچنین پوشش سطحی اه غلب ا سنگ ای تشفشانی پوشیده ده ست ارزترین رتفاعات ریخ توسط تش شانها ساخته ده ست.p><p style="text-align: justify"><br/>وران ای ومرولی ر رخی رات انند مر یو ر سیاره شتری ک پدیده عادی ی اشد. زبانه ای تش که ای ورشیدی ا دا ز اهیتشان، ی توان وعی وران تش شانی ر ورشید تلقی مود. <br/>علم تشفشان ناسی ه باحث حوه تشکیل تحول اگما، گونگی ابجایی رکت نواع واد، دازه ا اگماها یز تحولات نها ر تاقک ای اگمایی، گونگی عالیت آتش فشان ا سترش واد تشفشانی ر سطح زمین، گونگی تحول واد تشفشانی ... شاره ی ند. علم تشفشان ناسی ز رخی علوم زمین ون پترولوژی ، تکتونیک هانی، ئوشیمی، ینه ناسی ، سوب ناسی ، ئوفیزیک ، یهان ناسی رخی یگر ز علوم تجربی انند یمی، یزیک ، مار یاضی مک ی یرند.<br/><br/><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/atashfeshan-chist.html"><div class="mzc"><strong>تشفشان یست؟strong>div>آتشفشان چیست,آتشفشان چیست,آتشفشان فعال چیست,[categoriy]a><br/><br/>تشفشانها ستگاههایی ستند ه سطح زمین ا ا ناطق رونی زمین ، عنی ایی ه ر ثر الا ودن ما ، سنگها ه صورت ذابند، ربوط یند ز ن دازهای تشفشانی ، واد ذر واری ازها ارج یود. نگامی ه واد ذاب ه سطح زمین یسند. غالبا رجستگیها شکال اصی یجاد ینند. ر سیاری ز تشفشانها ، عالیت ه کباره ه تمام میسد ر کثر وارد ، راحل روج واد ا راحل عالیت تشفشانها ا راحل رامش توام ست. رحله رامش ک تشفشان ، ه مکن ست سیار ولانی م اشد، ه ام رحله اموشی تشفشان امیده یود (انند رحله علی سهند).<br/>ر عضی ز تشفشانها رحله اموشی مکن ست ائمی اشد، ما ین مر سبی ست. صطلاح تشفشان عمولا تصوری ز وه خروطی ا ر اط تجسم یند ه له ن کل یف انند اشته هانه تششان ر اخل ن رار ارد عمولا ز ن ودهای غلیظ نگی ارج یود. سیاری ز حققین سعی ردهند رای عالیتهای تشفشانی ه ه صور ختلف نجام یپذیرد، ظم ترتیب ائل ده نها ا دهندی ماید. نواع عالیتهای تشفشانی ر ساس همیت واد ارج ده ه رار زیر ست:p><p style="text-align: justify"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/atashfeshan-chist.html">آتشفشان چیست,آتشفشان چیست,آتشفشان فعال چیست,[categoriy]a><br/><br/>ورانهای صلیp><p style="text-align: justify"><br/>عمولا تحت عنوان وران صلی ز راحل تشکیل ک تشفشان دید صحبت یود. ین ورانها ا میتوان ز ورانهایی ه ودکش سدود ارند جزا مود. لی یتوان دعا رد ه ر ورانهای صلی ودکش دید اصل یود ر الی ه ر ورانهای ازی قط ودکش دیمی وباره از یردد ز ظر توصیفی راحل تولید ک تشفشان ه رح زیر ست:<br/>ول اکهای حل هانه ر ثر نفجار ه طراف پراکنه یود. ین عمل ا رزشهای وضعی دید مراه ست. عد وران از روع یردد ه بهای زیرزمینی ل ا ه ارج پرتاب یند پس ز از دن ودکش غاز یردد ه طعات سنگ ا دت ه طراف پراکنده یود رش اصی تولید یند ه ه ن رش فر ودکش یویند. ه ین ترتیب تشفشان تولد یود تمام تشفشانهایی ه ر رن خیر عالیت مودهند ر جاورت تشفشانهای دیمی تولید دهند.p><p style="text-align: justify">ورانهای ازیp><p style="text-align: justify"><br/>وران ازی نفجاری مکن ست هانه سدود تشفشان ا از ماید ا له ن ا ه ارج پرتاب ند. ر الی ه اقد رگونه دازه ست. میتوانیم نشا ازهایی ا ه سبب نفجار یوند ا طمینان تعیین نیم، زیرا نفجار مکن ست ربوط ه روج ازهای اگمایی ا ربوط ه بهای زیرزمینی اشد ه ر ثر رما تبخیر ردیدهند. ورانهای ازی غالبا ر تشفشانهای یمه اموشی ه هانه سدود ارند، اصل یود. ورانهای زبور وسیله انا (Dana) یمه لکانیک ، وسیله وکالی ولتراولکانیک وسیله ونلف وران غیرستقیم امگذاری ردید. ز ین ازها م خار ب ارای همیت وقلعاده ست.p><p style="text-align: justify">ورانهای بدارp><p style="text-align: justify"><br/><br/><br/>رحالت لی نگامی ه سفرهای بدار زیرزمینی ر جاورت ستونهای اگمایی رار یرد، ب ن رم ه خار تبدیل یود. فزایش شار اعث نفجار خزن خار یردد ر ین الت ز ورانهای بدار صحبت یود. ین بیل ورانها نفجاری‌‌ند ه مین لیل ه نها نفجار بدار یویند. آرهای ازالتی ه ین ریق وجود ییند. نفجار بدار ارای نواع تفاوتی ه رح زیر ست:p><p style="text-align: justify">وع ولp><p style="text-align: justify"><br/>کی ز نفجارهای بدار ناخته ده ربوط ه احیه وگردزایی پماتانگاتا ر سوماتر ر سال 1933 ست. ر احیه زبور ، و فته بل ز وران ، زمین رزهی سبب از دن کافهایی ر زمین ردید بهای سطحی ه اخل بها فوذ مود. ین بها ر ثر رخورد ا ازهای رم اگمایی ه مای وش سید سپس تبخیر ردید. ر تیجه نفجارهایی تولید د ه خار ب تا رتفاع 2000 تری ز سطح زمین الا فت طعات سنگهای دیمی ل تا 1100 تر ه وا پرتاب د و هانه زرگ ر حل روج یجاد د.p><p style="text-align: justify">وع ومp><p style="text-align: justify"><br/>وران سودتسی سال 1963 ر یسلند ا نفجار بدار روع ردید. ر ین نطقه دازها ه ف ریای معمقتر زدیک د ز رخورد ن ا ب ریا نفجار هیبی ه قوع پیوست خار ب مرام رده سنگ تا رتفاع زیاد ه وا پرتاب د.p><p style="text-align: justify">وع سومp><p style="text-align: justify"><br/>وران بدار یلوئه ر سال 1924 ا تیجه شت سطح دازه ر ریاچه دازه جاری تشفشان فوذ عدی ب ه اخل جاری الی تصور ینند. ر ینجا تماس ب ا دازه ، وران نفجاری سیار دیدی تولید مود تا 17 وز دامه اشت.p><p style="text-align: justify">راحل عالیت تشفشانp><p style="text-align: justify"><br/>ر تشفشان ا یتوان ر سب راحل عالیت ر و روه رار اد:p><p style="text-align: justify">تشفشان ک رحلهیp><p style="text-align: justify"><br/>ه عالیت ن ر ی ک رحله ه صورت حصول نفجاری ا ریان دازه اتمه یابد. دت ین بیل عالیت مکن ست وتاه تا ندین سال ول کشد لی ترکیب وع واد ذاب ک سال ست تنها ک سیر ساده رای روج واد جود ارد.p><p style="text-align: justify">تشفشان ند رحلهیp><p style="text-align: justify"><br/>ه عالیت ن امل راحل ختلف ست ر رحه وسیله وره رامش سبتا ولانی ز م دا یود، ثلا ماوند ا سبلان. ر ر رحله مکن ست جاری روج (هانه خروطای رعی) دیدی وجود ید. نابراین سیر روج پیچیده نشعابی ست. ه حوی ه ر زمانهای ختلف عضی ز نها عال عضی ه صورت غیر عال اقی یانند.p><p style="text-align: justify">نواع ازهای تشفشانیp><p style="text-align: justify"><br/>صولا ا اهش شار ، لالیت ازها ر اگما م یود، عنی بتدا ازها یش ز شار ارج ست، ه سرعت نجام یود فته فته قدار ن ه دی زیاد یود ه اگما نظره وشان پیدا یند (پدیده زیکولاسیون Visiculation) نابراین پدیده زیکولاسیون پدیدهی ست ه ر ن اگما ه و از ایع از تفکیک یود ه علت روج سریع از ، دازه الت وشان پیدا یند.<br/>قدار ابل لاحظهی ز ازهای تشفشانی ، نگام عالیت تشفشان ا دت ر ه تمامتر ز ن ارج یردد ه شخص مودن نس نها سیار شکل ست، زیرا غالبا غیر مکن ست ین ازها ا ه ارای مای زیاد دست ورد. ه علاوه ا رود ازهای تشفشانی ه تمسفر ، اکنشهای یمیایی نجام یود ترکیب صلی نها تغییر یند. دیدترین ررسیهایی ه ر ورد ازهای تشفشانی نجام ده ست شان یهد ه سیاری ز ازهای تشفشانی نشا انوی ارند، ون تمسفر کسید ننده ست ر الی ه ر عماق زمین رایط حیا غلبه ارد. ز ینرو ازهای تشفشانی ا ز و ظر یتوان تقسیم مود.p><p style="text-align: justify">تقسیم ندی ازهای تشفشانی ز ظر یمیاییp><p style="text-align: justify"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/atashfeshan-chist.html">آتشفشان چیست,آتشفشان چیست,آتشفشان فعال چیست,[categoriy]a><br/><br/>طور لی ازهای تشفشانی ا ومرولها ز ظر یمیایی ه و سته تقسیم یوند.<br/>• رمرولهای لیایی : ه صورت مونیاک ، وشادر عضی ز ترکیبات لردار ارج یوند.<br/>• ومرولهای سید : ه راتب راوانتر ز ومرولها لیایی ست امل سید لریک ، ازهای سولفورو سولفوریک SH2 یود. نگ هوهی اه زرد ا نفش تیجه تاثیر ین ازها ر سنگها ر حل روج ازهاست.p><p style="text-align: justify">تقسیم ندی ازهای تشفشانی ز ظر ماp><p style="text-align: justify"><br/>صولا نواع ازهای تشفشانی ا ر سب ما تقسیم ندی ینند. لبته ر در ز هانه تشفشان ور ویم مای ازها استه یود ر در زمان ستراحت تشفشان زیادتر اشد مای نها متر یود. ا فزایش ما قدار SO2 زیاد SH2 م یود ر مین رایط سبت Ca ه H2 , CO2 ه H2O فزایش یابد.p><p style="text-align: justify">ازهای یلی رمp><p style="text-align: justify"><br/>ازهای یلی رم ، غالبا ر هانه یده یوند، مای نها مکن ست اهی ه 1000 رجه سانتیگراد یز رسد. ر ترکیب ین وع ازها H2/NH3BO3H3/SH3/CO2 ویژه خار ب جود ارد (غالبا خار ب یش ز رصد جم ل ازها ا تشکیل یهد). ه علاوه ر ن سید لریدریک لریدهایی انند FeCl3/ALCl3/CLNa/NH3Cl یز پیدا یود.p><p style="text-align: justify">ازهای رمp><p style="text-align: justify"><br/>ر زدیکی پوزول دیمی ر یتالیا تشفشانی جود ارد ه قط خار ب رم ز عضی ز قاط ن ارج یود. ف ین نطقه ه صورت تشتگی ه طر 400 تا 500 تر ست ز اکسترهای تشفشانی سیار فرهار پوشیده ده ست. ر ینجا خار ب سوت زنان ارج یود. مای ین خار ب ه ا قداری می سید ربنیک سولفید یدروژن خلوط ست ین 130 تا 165 رجه سانتیگراد ست. ر جاورت کسیژن وا ، سولفید یدروژن بتدا ه وگرد سپس ه سید سولفورو تبدیل یود.<br/>ه لیل جود مین وگرد ر ذشته ن ا سولفاتارا ا وگردزا یامیدند. سیلیس وجود وجود ر حیطهای سیلیکاته یز ه صورت وپال ته شین یود ه نگ ن سفید ارای فرهای راوان ست. ر اخل فرهای زبور اهی سولفاتهای حلول ه صورت زاج بیعی لونیت (سولفات لومینیوم) سوب یمایند ه ز ظر قتصادی ارای همیت ست. طور لی سولفاتار عبارت ز روج خار ب سولفید یدروژن ، ا مای تا 300 رجه سانتیگراد ست ر تمام ناطق تشفشانی یده یود.p><p style="text-align: justify">ازهای سردp><p style="text-align: justify"><br/>ازهای سرد ه ه ن وفت Moffette م فته یود ازی ست ه می ز وای عمولی رمتر اشد. ین ازها مکن ست نشا اگمایی اشته ا تیجه تصاعد ازها ز سنگهای هکی اشد (نحلال هک ر جاورت ازهای سیدی). ر ترکیب ن علاوه ر خار ب ، از CO2 ه راوانی افت یود. ر سال 1986 ز کی ز ریاچهای امرون (ریاچه یوس Nyos) اگهان از CO2 ا یروی عظیم ز رون ب یرون مد اه هکده ا ر پیش رفت. یش ز و زار فر هالی هکده هارپایان ا قه رد. ین از نشا اگمایی اشت ه صورت باب عظیم ر زیر ب ریاچه (ز نشا تشفشانی) پنهان ود.p><p style="text-align: justify">شمهای ب رم شمه ای عدنیp><p style="text-align: justify"><br/>شمهای ب رم غالبا ر طراف واحی تشفشانی تی ر طراف تشفشانهای اموش یده یوند. ین شمها شانهی ز خرین رحله سرد دن واد وب ر رون زمینند ه ز ن خار ب ازهای م یش رم تصاعد یردد. ترکیب عمده واد تصاعد خار ب سیار رم پرفشار از ربنیک ست ه ر نگام الا مدن تدریجا ز رمای ن استه یود. گر صعود مچنان دامه ابد خار ب تقطیر یود ه صورت شمهای ب رم تظاهر یند. مای شمهای ب رم عموما 5 تا 10 رجه سانتیگراد رمتر ز ب حیط طراف ست.<br/>ورانهای تشفشانی عمولا راساس کل هانه ی ه ز ن وران صورت ی یرد، حل رار یری هانه ر وه تشفشان، کل وع خروط تشفشانی الاخره صوصیات عمومی وران (رام ا دیدنفجاری ا غیر نفجاری) بقه ندی ی وند. <br/>دازه ای سیدی ه علت رصد Sio2 الا رجه رارت سبتا پایین ارای رانروی (یسکوزیته) الا سیالیت پائین وده ر تیجه ه صورت نفجاری مراه ا واد پرتابی ی اشد. ما ر دازه ای ازیک ه علت رصد Sio2 پائین رجه رارت سبتا الا، رانروی پائین وده سیالیت فزایش ی ابد ر تیجه واد پرتابی ا قدار م وران رام نجام ی ودp><p style="text-align: justify">نواع ورانp><p style="text-align: justify"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/atashfeshan-chist.html">آتشفشان چیست,آتشفشان چیست,آتشفشان فعال چیست,[categoriy]a><br/><br/>1-وع اوایی: <br/>ین وع تشفشان ه کل نبدی ی اشد یشتر خروط ن ز دازه قیق ا خامت زیاد سترش م ست. رتفاع ین وع تشفشان سبتا م ست. ز هانه ن غلب دازه ای ازیک ا سیالیت الا واد پرتابی م، یرون ی یزد. <br/>ه علت جود یزان م از ر دازه ین وع تشفشان، وران ریانی ر ن یده ی ود.اگمایی ه ه سطح ی سد، عمولا ه صورت واره ا شمه ای دازه ی ارج ی ود. ین وع تشفشان ر زایر اوایی ه تعداد زیاد افت ی ود. ر زیره یسلند یز ز ین وع تشفشان افت ی ود.p><p style="text-align: justify">2- وع سترومبولی:p><p style="text-align: justify"><br/>ر تشفشان ای وع سترومبولی اگمای سبتا قیق ا ترکیب ازیک واد پرتابی م تا زیاد ی اشد ه واد پرتابی ه صورت یتمی ز سکوری ای لتهب‏، اپیلی مب ی اشد. عمده عالیت ین وع تشفشان ر ساحل غربی یتالیا یده ده ست. عالیت ای رام سترومبولی ز هانه ای از صورت ی یرد دازه ای سبتا سیال ر فق ای الایی جرای تشفشان جود ارند. <br/>ه علت رانروی الای اگما، روج از زیادتر ز نواع اگماهای سیال وع اوایی صورت ی یرد. <br/>وران ای ولانی دت سترومبولی ی تواند خروطهای ختلط ا تشکیل هد، ر الی ه وران ای وتاه دت عمولا خروط ای سکوری ار ا تشکیل ی هند. اکستر ر ین وع تشفشان م وده ه نگام نفجار تولید برهای سبک زنی ا ی ند.یب خروط ین وع تشفشان ز یب تشفشان وع اوایی یلی یشتر ست.p><p style="text-align: justify">3- وع ولکانو:p><p style="text-align: justify"><br/>ر وع ولکانو، دازه ای میری کل، هانه تشفشان ا سدود ی ند انع روج ازها خارات ی ود. پس ز ن ه شار ازها خارات ر ثر تراکم زیاد د، نفجارات دید تولید ی ند. ر ثر نفجار، رات واد ذاب ا شار ه ارج انده ده ر طراف پرتاب ی وند تولید برهای خیم سیعی ز اکستر ا ی نند. ین رات اکستر، پس ز سرد دن ر طراف هانه تشفشان یخته ده تولید خروطی ز اکستر ی ند. ین وع خروط تشفشانی غلب ارای و یب ست ه کی ه رف هانه یگری ه رف ارج ست دازه ذاب ر ن ا ه صورت وانه، یلی م سبتا حدود ست. <br/>ک وه تشفشان مکن ست دتی ه کل ک وع دتی یگر ه کل وعی یگر تشفشانی ی ند. نان ه تشفشانی وه زوو تنا. اهی ز وع سترومبولی زمانی ز وع ولکانو ی اشد.p><p style="text-align: justify">4- وع پله:p><p style="text-align: justify"><br/>ر تشفشان وع پله ه ر زیره ارتینیک رار ارد، جرای تشفشانی ه سیله دازه سیار زج میری کلی سدود ی ود ر تیجه ازها خارات رای ود سوراخ اهی ر امنه پهلوی وه پیدا ی نند. برهای سوزان ر ین وع تشفشان تقریبا بیه وع ولکانو ی اشند لی دت روج نها ز هانه زیادتر ست. ه علاوه، رکت نها وازی ا سطح زمین اهی ایل ا ن ست، ر الی ه ر وع ولکانو ین رکت ه صورت ائم ی اشد. <br/>ر تشفشان وع پله، غلب واد ذابی ه یلی غلیظ میری کل ستند ا شار زیاد ز هانه ارج ی وند ه کل سوزنی ر هانه وه نجمد ی وند ه ه ین واد نجمد ده ر هانه وه، سوزن پله ی ویند.p><p style="text-align: justify">5- وع ومولوولکان ا وپول:p><p style="text-align: justify"><br/><br/>خروط ین وع تشفشان ه کل نبد ست ه ه ک رف یشتر تمایل ست. ین وع تشفشان ر رایطی تقریبا شابه وع پله یجاد ی ود. طعات زرگی ز سنگ، ه ز هانه ین وع تشفشان ارج ی ود، مکن ست ارای سطوح صیقلی ا خطط اشندp><p style="text-align: justify">شخصات تشفشانp><p style="text-align: justify"><br/>تشفشانها ستگاههای بیعی روج واد ذاب ا از ا امدی ستند ه ز رون زمین ه ارج انده یوند. ین واد ر سطح زمین پخش ردیده ، رجستگیهای اصی تناسب ا غلظت دازهای ود تولید یمایند. عالیت تشفشانها میشگی یست، لکه نقطع تناسب ست. ثلا تشفشان ماوند ندین رحله وران رامش ا اشته ست. تشفشانهای مروزی م اموش اهی عالند.p><p style="text-align: justify">دت نفجارp><p style="text-align: justify"><br/>تشفشانها ز ظر جود ا عدم جود نفجار یز دت نفجار قسام ختلفی ارند ه ر زیر ه نواع نها شاره ینیم.<br/>• دون نفجار : ر ین الت سمتی ز پوسته امد زمین کافته ده دازها ه غالبا غلظتی م اشته وان یاشند، ه یرون اری یوند.<br/>• ا نفجار حدود : مونه تشفشانهای ا نفجار حدود ر ونالوآ (اوایی) ه ر سال 1949 یده ده ست. ینگونه تشفشانها ر راحل ولیه عالیت ، دون نفجار یاشند، لی ر راحل خر ا نفجار مراهند.<br/>• نفجار قطهی : ین وع تشفشانها ا یتوان ونهای قیقی تشفشان ه ساب ورد نفجارهای قطهی مکن ست نفرد تنها اشند ا تکراری م یش میشگی. ین وع تشفشانها حتمال ارد ر ر وبت ونهای اصی ز دازه ه مکن ست سیدی ا لیایی ا د اسط اشند، یرون ریزند. مونه ین تشفشانها ، تشفشان سترومبولی ر زایر یپاری ست.p><p style="text-align: justify">شکال تشفشانp><p style="text-align: justify"><br/>ختلاف کل اهری هانه تشفشانها ، ونهای ختلف تشفشانها ا شخص یماید. ین ختلاف ه ترکیب یمیایی ، رجه سیالیت قدار رمای واد داخته حوه نفجار جود ا قدان از ر نگام عالیت تشفشان ستگی ارد. ر زیر سعی اریم ا عرفی ونهای ختلف تشفشانها ، شخصات شکال وناگونی ا ه ر ک ز ین تشفشانها یتوانند اشته اشند، ررسی نیم.p><p style="text-align: justify">تشفشان ونه اواییp><p style="text-align: justify"><br/>ین وع تشفشان ، ارای هانهی سیع وده خروط ن یب م ارد دازهای ن غالبا اریک ستند پس ز سرد دن سنگهایی تیره نگ ، ثل ازالت یجاد ینند. ین وع دازها ه علت رانروی سیار می ه ارند، انند سیل وان یوند. ین تشفشانها ز نجایی ه اقد نفجار یاشند، ذا مب تشفشانی ، اپیلی اکستر تشفشانی یز ر ین تشفشانها یده میود.p><p style="text-align: justify">تشفشان ونه سترومبولیp><p style="text-align: justify"><br/>کل خروط ینگونه تشفشان ، ر ثر اشتن دازهای ه کل ایع ، امد ، یز رشت ، ر نگام عالیت نظم وده رتفاع زیاد یب تند ارد قط مکن ست نحنای عضی ز سمتهای خروط می یشتر اشد. تشفشان ونه سترومبولی ارای دازهی سبتا غلیظ وده نفجار ن می دید ست طعات ختلف ا ه یرون پرتاب یند. ینگونه تشفشان ر نگام عالیت دون اکستر ست رعکس ارای قدار سیار زیادی ز مبا طعات ذرین یاشد. تشفشان اموش ماوند مونهی د اسط ز تشفشان وع سترومبولی لکانو ست.p><p style="text-align: justify">تشفشان ونه لکانوp><p style="text-align: justify"><br/>وران تشفشنهای ونه لکانو ، ز اکستر ، مب اپیلی طعات رشت تشکیل ده ست. ر ینگونه ، دازه ارای غلظت زیاد وده ، ه مین هت متر ارج یود هانه ا سدود یند ر تیجه شار واد داخته ازهای زیرین واد سدود ننده نفجر ده ه ارج پرتاب یوند. مونه ین تشفشانها ، تشفشان لکانو ر زایر یپاری ست.p><p style="text-align: justify">تشفشان ونه زووp><p style="text-align: justify"><br/>ینگونه تشفشان ، وع توسط ونهای سترومبولی لکانو ست. ر نگام وران تناوبا ازهای تشفشانی واد داخته ه ارج یرستد. غلظت دازه ن ه رایط رارتی ستگی ارد، ز ین ظر کل خروط ن ر ر عالیت رق یند. مونه ین تشفشان ، تشفشان زوو ر یتالیاست.p><p style="text-align: justify">تشفشان ونه پله <br/><br/><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/atashfeshan-chist.html">آتشفشان چیست,آتشفشان چیست,آتشفشان فعال چیست,[categoriy]a>p><p style="text-align: justify"><br/>ر ینگونه تشفشان ه مونه الب ن تشفشان پله ر زایره ارتینیک ست، دازه یلی غلیظ وده وجب نسداد هانه تشفشان یود. شار واد زیرین اعث انده دن واد سدود ننده ه الا ده ، تشکیل سوزن پله انند ا یهد.<br/>نبع: انشنامه شدp><p style="text-align: center"><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 xwidt=400 xheight=85><param name="_cx" value="10583"><param name="_cy" value="2249"><param name="flashvars" value=""><param name="movie" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/20148417194660.swf"><param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/20148417194660.swf"><param name="wmode" value="window"><param name="play" value="-1"><param name="loop" value="-1"><param name="quality" value="high"><param name="salign" value=""><param name="menu" value="-1"><param name="base" value=""><param name="allowscriptaccess" value=""><param name="scale" value="showall"><param name="devicefont" value="0"><param name="embedmovie" value="0"><param name="bgcolor" value=""><param name="swremote" value=""><param name="moviedata" value=""><param name="seamlesstabbing" value="1"><param name="profile" value="0"><param name="profileaddress" value=""><param name="profileport" value="0"><param name="allownetworking" value="all"><param name="allowfullscreen" value="false"><param name="allowfullscreeninteractive" value="false"><param name="isdependent" value="0"><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/20148417194660.swf">embed>object>p> <p style="text-align: justify;"><br />وران ای ومرولی ر رخی رات انند مر یو ر سیاره شتری ک پدیده عادی ی اشد. زبانه ای تش که ای ورشیدی ا دا ز اهیتشان، ی توان وعی وران تش شانی ر ورشید تلقی مود. <br />علم تشفشان ناسی ه باحث حوه تشکیل تحول اگما، گونگی ابجایی رکت نواع واد، دازه ا اگماها یز تحولات نها ر تاقک ای اگمایی، گونگی عالیت آتش فشان ا سترش واد تشفشانی ر سطح زمین، گونگی تحول واد تشفشانی ... شاره ی ند. علم تشفشان ناسی ز رخی علوم زمین ون پترولوژی ، تکتونیک هانی، ئوشیمی، ینه ناسی ، سوب ناسی ، ئوفیزیک ، یهان ناسی رخی یگر ز علوم تجربی انند یمی، یزیک ، مار یاضی مک ی یرند.<br /><br />akairan<br /><br />تشفشانها ستگاههایی ستند ه سطح زمین ا ا ناطق رونی زمین ، عنی ایی ه ر ثر الا ودن ما ، سنگها ه صورت ذابند، ربوط یند ز ن دازهای تشفشانی ، واد ذر واری ازها ارج یود. نگامی ه واد ذاب ه سطح زمین یسند. غالبا رجستگیها شکال اصی یجاد ینند. ر سیاری ز تشفشانها ، عالیت ه کباره ه تمام میسد ر کثر وارد ، راحل روج واد ا راحل عالیت تشفشانها ا راحل رامش توام ست. رحله رامش ک تشفشان ، ه مکن ست سیار ولانی م اشد، ه ام رحله اموشی تشفشان امیده یود (انند رحله علی سهند).<br />ر عضی ز تشفشانها رحله اموشی مکن ست ائمی اشد، ما ین مر سبی ست. صطلاح تشفشان عمولا تصوری ز وه خروطی ا ر اط تجسم یند ه له ن کل یف انند اشته هانه تششان ر اخل ن رار ارد عمولا ز ن ودهای غلیظ نگی ارج یود. سیاری ز حققین سعی ردهند رای عالیتهای تشفشانی ه ه صور ختلف نجام یپذیرد، ظم ترتیب ائل ده نها ا دهندی ماید. نواع عالیتهای تشفشانی ر ساس همیت واد ارج ده ه رار زیر ست:p> <p style="text-align: justify;">2112_orig_400<br /><br />ورانهای صلیp> <p style="text-align: justify;"><br />عمولا تحت عنوان وران صلی ز راحل تشکیل ک تشفشان دید صحبت یود. ین ورانها ا میتوان ز ورانهایی ه ودکش سدود ارند جزا مود. لی یتوان دعا رد ه ر ورانهای صلی ودکش دید اصل یود ر الی ه ر ورانهای ازی قط ودکش دیمی وباره از یردد ز ظر توصیفی راحل تولید ک تشفشان ه رح زیر ست:<br />ول اکهای حل هانه ر ثر نفجار ه طراف پراکنه یود. ین عمل ا رزشهای وضعی دید مراه ست. عد وران از روع یردد ه بهای زیرزمینی ل ا ه ارج پرتاب یند پس ز از دن ودکش غاز یردد ه طعات سنگ ا دت ه طراف پراکنده یود رش اصی تولید یند ه ه ن رش فر ودکش یویند. ه ین ترتیب تشفشان تولد یود تمام تشفشانهایی ه ر رن خیر عالیت مودهند ر جاورت تشفشانهای دیمی تولید دهند.p> <p style="text-align: justify;">ورانهای ازیp> <p style="text-align: justify;"><br />وران ازی نفجاری مکن ست هانه سدود تشفشان ا از ماید ا له ن ا ه ارج پرتاب ند. ر الی ه اقد رگونه دازه ست. میتوانیم نشا ازهایی ا ه سبب نفجار یوند ا طمینان تعیین نیم، زیرا نفجار مکن ست ربوط ه روج ازهای اگمایی ا ربوط ه بهای زیرزمینی اشد ه ر ثر رما تبخیر ردیدهند. ورانهای ازی غالبا ر تشفشانهای یمه اموشی ه هانه سدود ارند، اصل یود. ورانهای زبور وسیله انا (Dana) یمه لکانیک ، وسیله وکالی ولتراولکانیک وسیله ونلف وران غیرستقیم امگذاری ردید. ز ین ازها م خار ب ارای همیت وقلعاده ست.p> <p style="text-align: justify;">ورانهای بدارp> <p style="text-align: justify;"><br /><br /><br />رحالت لی نگامی ه سفرهای بدار زیرزمینی ر جاورت ستونهای اگمایی رار یرد، ب ن رم ه خار تبدیل یود. فزایش شار اعث نفجار خزن خار یردد ر ین الت ز ورانهای بدار صحبت یود. ین بیل ورانها نفجاری‌‌ند ه مین لیل ه نها نفجار بدار یویند. آرهای ازالتی ه ین ریق وجود ییند. نفجار بدار ارای نواع تفاوتی ه رح زیر ست:p> <p style="text-align: justify;">وع ولp> <p style="text-align: justify;"><br />کی ز نفجارهای بدار ناخته ده ربوط ه احیه وگردزایی پماتانگاتا ر سوماتر ر سال 1933 ست. ر احیه زبور ، و فته بل ز وران ، زمین رزهی سبب از دن کافهایی ر زمین ردید بهای سطحی ه اخل بها فوذ مود. ین بها ر ثر رخورد ا ازهای رم اگمایی ه مای وش سید سپس تبخیر ردید. ر تیجه نفجارهایی تولید د ه خار ب تا رتفاع 2000 تری ز سطح زمین الا فت طعات سنگهای دیمی ل تا 1100 تر ه وا پرتاب د و هانه زرگ ر حل روج یجاد د.p> <p style="text-align: justify;">وع ومp> <p style="text-align: justify;"><br />وران سودتسی سال 1963 ر یسلند ا نفجار بدار روع ردید. ر ین نطقه دازها ه ف ریای معمقتر زدیک د ز رخورد ن ا ب ریا نفجار هیبی ه قوع پیوست خار ب مرام رده سنگ تا رتفاع زیاد ه وا پرتاب د.p> <p style="text-align: justify;">وع سومp> <p style="text-align: justify;"><br />وران بدار یلوئه ر سال 1924 ا تیجه شت سطح دازه ر ریاچه دازه جاری تشفشان فوذ عدی ب ه اخل جاری الی تصور ینند. ر ینجا تماس ب ا دازه ، وران نفجاری سیار دیدی تولید مود تا 17 وز دامه اشت.p> <p style="text-align: justify;">راحل عالیت تشفشانp> <p style="text-align: justify;"><br />ر تشفشان ا یتوان ر سب راحل عالیت ر و روه رار اد:p> <p style="text-align: justify;">تشفشان ک رحلهیp> <p style="text-align: justify;"><br />ه عالیت ن ر ی ک رحله ه صورت حصول نفجاری ا ریان دازه اتمه یابد. دت ین بیل عالیت مکن ست وتاه تا ندین سال ول کشد لی ترکیب وع واد ذاب ک سال ست تنها ک سیر ساده رای روج واد جود ارد.p> <p style="text-align: justify;">تشفشان ند رحلهیp> <p style="text-align: justify;"><br />ه عالیت ن امل راحل ختلف ست ر رحه وسیله وره رامش سبتا ولانی ز م دا یود، ثلا ماوند ا سبلان. ر ر رحله مکن ست جاری روج (هانه خروطای رعی) دیدی وجود ید. نابراین سیر روج پیچیده نشعابی ست. ه حوی ه ر زمانهای ختلف عضی ز نها عال عضی ه صورت غیر عال اقی یانند.p> <p style="text-align: justify;">نواع ازهای تشفشانیp> <p style="text-align: justify;"><br />صولا ا اهش شار ، لالیت ازها ر اگما م یود، عنی بتدا ازها یش ز شار ارج ست، ه سرعت نجام یود فته فته قدار ن ه دی زیاد یود ه اگما نظره وشان پیدا یند (پدیده زیکولاسیون Visiculation) نابراین پدیده زیکولاسیون پدیدهی ست ه ر ن اگما ه و از ایع از تفکیک یود ه علت روج سریع از ، دازه الت وشان پیدا یند.<br />قدار ابل لاحظهی ز ازهای تشفشانی ، نگام عالیت تشفشان ا دت ر ه تمامتر ز ن ارج یردد ه شخص مودن نس نها سیار شکل ست، زیرا غالبا غیر مکن ست ین ازها ا ه ارای مای زیاد دست ورد. ه علاوه ا رود ازهای تشفشانی ه تمسفر ، اکنشهای یمیایی نجام یود ترکیب صلی نها تغییر یند. دیدترین ررسیهایی ه ر ورد ازهای تشفشانی نجام ده ست شان یهد ه سیاری ز ازهای تشفشانی نشا انوی ارند، ون تمسفر کسید ننده ست ر الی ه ر عماق زمین رایط حیا غلبه ارد. ز ینرو ازهای تشفشانی ا ز و ظر یتوان تقسیم مود.p> <p style="text-align: justify;">تقسیم ندی ازهای تشفشانی ز ظر یمیاییp> <p style="text-align: justify;">akairan<br /><br />طور لی ازهای تشفشانی ا ومرولها ز ظر یمیایی ه و سته تقسیم یوند.<br />• رمرولهای لیایی : ه صورت مونیاک ، وشادر عضی ز ترکیبات لردار ارج یوند.<br />• ومرولهای سید : ه راتب راوانتر ز ومرولها لیایی ست امل سید لریک ، ازهای سولفورو سولفوریک SH2 یود. نگ هوهی اه زرد ا نفش تیجه تاثیر ین ازها ر سنگها ر حل روج ازهاست.p> <p style="text-align: justify;">تقسیم ندی ازهای تشفشانی ز ظر ماp> <p style="text-align: justify;"><br />صولا نواع ازهای تشفشانی ا ر سب ما تقسیم ندی ینند. لبته ر در ز هانه تشفشان ور ویم مای ازها استه یود ر در زمان ستراحت تشفشان زیادتر اشد مای نها متر یود. ا فزایش ما قدار SO2 زیاد SH2 م یود ر مین رایط سبت Ca ه H2 , CO2 ه H2O فزایش یابد.p> <p style="text-align: justify;">ازهای یلی رمp> <p style="text-align: justify;"><br />ازهای یلی رم ، غالبا ر هانه یده یوند، مای نها مکن ست اهی ه 1000 رجه سانتیگراد یز رسد. ر ترکیب ین وع ازها H2/NH3BO3H3/SH3/CO2 ویژه خار ب جود ارد (غالبا خار ب یش ز رصد جم ل ازها ا تشکیل یهد). ه علاوه ر ن سید لریدریک لریدهایی انند FeCl3/ALCl3/CLNa/NH3Cl یز پیدا یود.p> <p style="text-align: justify;">ازهای رمp> <p style="text-align: justify;"><br />ر زدیکی پوزول دیمی ر یتالیا تشفشانی جود ارد ه قط خار ب رم ز عضی ز قاط ن ارج یود. ف ین نطقه ه صورت تشتگی ه طر 400 تا 500 تر ست ز اکسترهای تشفشانی سیار فرهار پوشیده ده ست. ر ینجا خار ب سوت زنان ارج یود. مای ین خار ب ه ا قداری می سید ربنیک سولفید یدروژن خلوط ست ین 130 تا 165 رجه سانتیگراد ست. ر جاورت کسیژن وا ، سولفید یدروژن بتدا ه وگرد سپس ه سید سولفورو تبدیل یود.<br />ه لیل جود مین وگرد ر ذشته ن ا سولفاتارا ا وگردزا یامیدند. سیلیس وجود وجود ر حیطهای سیلیکاته یز ه صورت وپال ته شین یود ه نگ ن سفید ارای فرهای راوان ست. ر اخل فرهای زبور اهی سولفاتهای حلول ه صورت زاج بیعی لونیت (سولفات لومینیوم) سوب یمایند ه ز ظر قتصادی ارای همیت ست. طور لی سولفاتار عبارت ز روج خار ب سولفید یدروژن ، ا مای تا 300 رجه سانتیگراد ست ر تمام ناطق تشفشانی یده یود.p> <p style="text-align: justify;">ازهای سردp> <p style="text-align: justify;"><br />ازهای سرد ه ه ن وفت Moffette م فته یود ازی ست ه می ز وای عمولی رمتر اشد. ین ازها مکن ست نشا اگمایی اشته ا تیجه تصاعد ازها ز سنگهای هکی اشد (نحلال هک ر جاورت ازهای سیدی). ر ترکیب ن علاوه ر خار ب ، از CO2 ه راوانی افت یود. ر سال 1986 ز کی ز ریاچهای امرون (ریاچه یوس Nyos) اگهان از CO2 ا یروی عظیم ز رون ب یرون مد اه هکده ا ر پیش رفت. یش ز و زار فر هالی هکده هارپایان ا قه رد. ین از نشا اگمایی اشت ه صورت باب عظیم ر زیر ب ریاچه (ز نشا تشفشانی) پنهان ود.p> <p style="text-align: justify;">شمهای ب رم شمه ای عدنیp> <p style="text-align: justify;"><br />شمهای ب رم غالبا ر طراف واحی تشفشانی تی ر طراف تشفشانهای اموش یده یوند. ین شمها شانهی ز خرین رحله سرد دن واد وب ر رون زمینند ه ز ن خار ب ازهای م یش رم تصاعد یردد. ترکیب عمده واد تصاعد خار ب سیار رم پرفشار از ربنیک ست ه ر نگام الا مدن تدریجا ز رمای ن استه یود. گر صعود مچنان دامه ابد خار ب تقطیر یود ه صورت شمهای ب رم تظاهر یند. مای شمهای ب رم عموما 5 تا 10 رجه سانتیگراد رمتر ز ب حیط طراف ست.<br />ورانهای تشفشانی عمولا راساس کل هانه ی ه ز ن وران صورت ی یرد، حل رار یری هانه ر وه تشفشان، کل وع خروط تشفشانی الاخره صوصیات عمومی وران (رام ا دیدنفجاری ا غیر نفجاری) بقه ندی ی وند. <br />دازه ای سیدی ه علت رصد Sio2 الا رجه رارت سبتا پایین ارای رانروی (یسکوزیته) الا سیالیت پائین وده ر تیجه ه صورت نفجاری مراه ا واد پرتابی ی اشد. ما ر دازه ای ازیک ه علت رصد Sio2 پائین رجه رارت سبتا الا، رانروی پائین وده سیالیت فزایش ی ابد ر تیجه واد پرتابی ا قدار م وران رام نجام ی ودp> <p style="text-align: justify;">نواع ورانp> <p style="text-align: justify;">akairan<br /><br />1-وع اوایی: <br />ین وع تشفشان ه کل نبدی ی اشد یشتر خروط ن ز دازه قیق ا خامت زیاد سترش م ست. رتفاع ین وع تشفشان سبتا م ست. ز هانه ن غلب دازه ای ازیک ا سیالیت الا واد پرتابی م، یرون ی یزد. <br />ه علت جود یزان م از ر دازه ین وع تشفشان، وران ریانی ر ن یده ی ود.اگمایی ه ه سطح ی سد، عمولا ه صورت واره ا شمه ای دازه ی ارج ی ود. ین وع تشفشان ر زایر اوایی ه تعداد زیاد افت ی ود. ر زیره یسلند یز ز ین وع تشفشان افت ی ود.p> <p style="text-align: justify;">2- وع سترومبولی:p> <p style="text-align: justify;"><br />ر تشفشان ای وع سترومبولی اگمای سبتا قیق ا ترکیب ازیک واد پرتابی م تا زیاد ی اشد ه واد پرتابی ه صورت یتمی ز سکوری ای لتهب‏، اپیلی مب ی اشد. عمده عالیت ین وع تشفشان ر ساحل غربی یتالیا یده ده ست. عالیت ای رام سترومبولی ز هانه ای از صورت ی یرد دازه ای سبتا سیال ر فق ای الایی جرای تشفشان جود ارند. <br />ه علت رانروی الای اگما، روج از زیادتر ز نواع اگماهای سیال وع اوایی صورت ی یرد. <br />وران ای ولانی دت سترومبولی ی تواند خروطهای ختلط ا تشکیل هد، ر الی ه وران ای وتاه دت عمولا خروط ای سکوری ار ا تشکیل ی هند. اکستر ر ین وع تشفشان م وده ه نگام نفجار تولید برهای سبک زنی ا ی ند.یب خروط ین وع تشفشان ز یب تشفشان وع اوایی یلی یشتر ست.p> <p style="text-align: justify;">3- وع ولکانو:p> <p style="text-align: justify;"><br />ر وع ولکانو، دازه ای میری کل، هانه تشفشان ا سدود ی ند انع روج ازها خارات ی ود. پس ز ن ه شار ازها خارات ر ثر تراکم زیاد د، نفجارات دید تولید ی ند. ر ثر نفجار، رات واد ذاب ا شار ه ارج انده ده ر طراف پرتاب ی وند تولید برهای خیم سیعی ز اکستر ا ی نند. ین رات اکستر، پس ز سرد دن ر طراف هانه تشفشان یخته ده تولید خروطی ز اکستر ی ند. ین وع خروط تشفشانی غلب ارای و یب ست ه کی ه رف هانه یگری ه رف ارج ست دازه ذاب ر ن ا ه صورت وانه، یلی م سبتا حدود ست. <br />ک وه تشفشان مکن ست دتی ه کل ک وع دتی یگر ه کل وعی یگر تشفشانی ی ند. نان ه تشفشانی وه زوو تنا. اهی ز وع سترومبولی زمانی ز وع ولکانو ی اشد.p> <p style="text-align: justify;">4- وع پله:p> <p style="text-align: justify;"><br />ر تشفشان وع پله ه ر زیره ارتینیک رار ارد، جرای تشفشانی ه سیله دازه سیار زج میری کلی سدود ی ود ر تیجه ازها خارات رای ود سوراخ اهی ر امنه پهلوی وه پیدا ی نند. برهای سوزان ر ین وع تشفشان تقریبا بیه وع ولکانو ی اشند لی دت روج نها ز هانه زیادتر ست. ه علاوه، رکت نها وازی ا سطح زمین اهی ایل ا ن ست، ر الی ه ر وع ولکانو ین رکت ه صورت ائم ی اشد. <br />ر تشفشان وع پله، غلب واد ذابی ه یلی غلیظ میری کل ستند ا شار زیاد ز هانه ارج ی وند ه کل سوزنی ر هانه وه نجمد ی وند ه ه ین واد نجمد ده ر هانه وه، سوزن پله ی ویند.p> <p style="text-align: justify;">5- وع ومولوولکان ا وپول:p> <p style="text-align: justify;"><br /><br />خروط ین وع تشفشان ه کل نبد ست ه ه ک رف یشتر تمایل ست. ین وع تشفشان ر رایطی تقریبا شابه وع پله یجاد ی ود. طعات زرگی ز سنگ، ه ز هانه ین وع تشفشان ارج ی ود، مکن ست ارای سطوح صیقلی ا خطط اشندp> <p style="text-align: justify;">شخصات تشفشانp> <p style="text-align: justify;"><br />تشفشانها ستگاههای بیعی روج واد ذاب ا از ا امدی ستند ه ز رون زمین ه ارج انده یوند. ین واد ر سطح زمین پخش ردیده ، رجستگیهای اصی تناسب ا غلظت دازهای ود تولید یمایند. عالیت تشفشانها میشگی یست، لکه نقطع تناسب ست. ثلا تشفشان ماوند ندین رحله وران رامش ا اشته ست. تشفشانهای مروزی م اموش اهی عالند.p> <p style="text-align: justify;">دت نفجارp> <p style="text-align: justify;"><br />تشفشانها ز ظر جود ا عدم جود نفجار یز دت نفجار قسام ختلفی ارند ه ر زیر ه نواع نها شاره ینیم.<br />• دون نفجار : ر ین الت سمتی ز پوسته امد زمین کافته ده دازها ه غالبا غلظتی م اشته وان یاشند، ه یرون اری یوند.<br />• ا نفجار حدود : مونه تشفشانهای ا نفجار حدود ر ونالوآ (اوایی) ه ر سال 1949 یده ده ست. ینگونه تشفشانها ر راحل ولیه عالیت ، دون نفجار یاشند، لی ر راحل خر ا نفجار مراهند.<br />• نفجار قطهی : ین وع تشفشانها ا یتوان ونهای قیقی تشفشان ه ساب ورد نفجارهای قطهی مکن ست نفرد تنها اشند ا تکراری م یش میشگی. ین وع تشفشانها حتمال ارد ر ر وبت ونهای اصی ز دازه ه مکن ست سیدی ا لیایی ا د اسط اشند، یرون ریزند. مونه ین تشفشانها ، تشفشان سترومبولی ر زایر یپاری ست.p> <p style="text-align: justify;">شکال تشفشانp> <p style="text-align: justify;"><br />ختلاف کل اهری هانه تشفشانها ، ونهای ختلف تشفشانها ا شخص یماید. ین ختلاف ه ترکیب یمیایی ، رجه سیالیت قدار رمای واد داخته حوه نفجار جود ا قدان از ر نگام عالیت تشفشان ستگی ارد. ر زیر سعی اریم ا عرفی ونهای ختلف تشفشانها ، شخصات شکال وناگونی ا ه ر ک ز ین تشفشانها یتوانند اشته اشند، ررسی نیم.p> <p style="text-align: justify;">تشفشان ونه اواییp> <p style="text-align: justify;"><br />ین وع تشفشان ، ارای هانهی سیع وده خروط ن یب م ارد دازهای ن غالبا اریک ستند پس ز سرد دن سنگهایی تیره نگ ، ثل ازالت یجاد ینند. ین وع دازها ه علت رانروی سیار می ه ارند، انند سیل وان یوند. ین تشفشانها ز نجایی ه اقد نفجار یاشند، ذا مب تشفشانی ، اپیلی اکستر تشفشانی یز ر ین تشفشانها یده میود.p> <p style="text-align: justify;">تشفشان ونه سترومبولیp> <p style="text-align: justify;"><br />کل خروط ینگونه تشفشان ، ر ثر اشتن دازهای ه کل ایع ، امد ، یز رشت ، ر نگام عالیت نظم وده رتفاع زیاد یب تند ارد قط مکن ست نحنای عضی ز سمتهای خروط می یشتر اشد. تشفشان ونه سترومبولی ارای دازهی سبتا غلیظ وده نفجار ن می دید ست طعات ختلف ا ه یرون پرتاب یند. ینگونه تشفشان ر نگام عالیت دون اکستر ست رعکس ارای قدار سیار زیادی ز مبا طعات ذرین یاشد. تشفشان اموش ماو

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آتشفشان چیست؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تصویر یک کوه اتشفشان که تمام اجزای ان مشخص شده , دردهانه اتشفشان خاموش کدام عنصرکدر وزرد , تحقیق ساده از اتشفشان ها , فواید و مضرات آتشفشان , درباره ی آتشفشان , سولفاتار چیست , اتشفشان تحقیق , کوه اتش فشان , آتشفشان ها , آتش فشان

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات