زلزله چیست - زلزله چگونه بوجود می آید - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زلزله چیست - زلزله چگونه بوجود می آید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="color: #ff0000"><strong><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html"><div class="mzc"><strong>زلزله چیست - زلزله چگونه بوجود می آید strong>div>زلزله,زلزله,چگونهa>strong>span>p><p><span style="color: #ff0000"><strong><a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>a> یست؟strong>span> <br/><br/><a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> رزش اگهانی پوسته امد زمین ست ه ر ز ند اهی ر واحی ه ر وی ند <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> یز رار ارند خ یهد. ین پدیده بیعی ارای صوصیات یگیهای نحصر ه ردی ست، ه گاهی ز پدیدهای مراه <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> ، ناخت سلها نواع ن ر تعیین لگوی رزه زمین ساخت ژیم رزه یزی ناطق ختلف ارای همیت ست. <br/>&nbsp;p><p>رزش اگهانی پوستهای امد زمین ، <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> ا زمین رزه امیده یود. لیل صلی قوع <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> ا یتوان فزایش شار یش ز د اخل سنگها بقات رونی زمین یان مود. ین شار ه دی ست ه ر سنگ سستگی وجود یید و طعه سنگ ر متداد سطح کستگی سبت ه کدیگر رکت ینند. ه سطح کستگی ه توأم ا ابجایی ست، سل فته یود. قتی ه سنگ کسته یود، قدار نرژی ه ر زمان ولانی ر رابر کستگی التهای ختلفی ا رای زادسازی نری هفته ده وجود یورد.p><p>طوری ه ر بتدا شار یروهای رونی مکن ست اعث یجاد کسری رزهای فیف وچک ر سنگها ود ه پیش رزه امیده یود. عد ز ینکه شار رونی ر قاومت سنگها غلبه رد نرژی هفته زاد یردد زمین رزه صلی خ یهد، لبته باید ز ثر رزشهای وچکی ه عد ز زمین رزه صلی یز تفاق یفتد ه ام پس رزه عروف ستند، شم پوشی رد. رزه ، پیش رزه ، رزه صلی پس رزه جموعا ک زمین رزه ا شان یهند.p><p>اید توجه اشت ه تمام <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>‌ا ا پیش رزها مراه یست مچنین پیش رزه ا میتوان قدمه قوع ک <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> زرگ انست، زیرا ر سیاری ز وارد ک <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> خرب ود ک پیش رزه وق لعاده خربی وده ست ه ر تعقیب ن تفاق فتاده ست. مچنین ر سیاری ز زمین رزها <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صلی دون یچ رزه بلی کباره تفاق یفتند، <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>‌ایی م ر ثر عوامل یگر ثل یزشها (ثلا یزش سقف خارهای هکی زمین غزشها) ا ر عضی وارد عالیتهای تشفشانی یز وجود یید ه قدار دت نها متر ست.p><p>را <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> وجود یید؟ <br/>ه رستی شخص یست ه را <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> وجود یید، ما مانطور ه بلا شاره د تجمع نری ر رون زمین ز ک رف فزایش یروی زیاد ر رون زمین عدم تحکمل بقات زمین رای گهداری ین نرژی ز رف یگر وجب کسته دن زمین ر عضی قاط ن ده نرژی ز حل ن زاد ی ود. ین کستگی ه کثرا ا ابجایی زمین تفاق یفتد اعث طرات یجاد رزش زمین یود ه ه ن <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> فته یود.p><p>ما ین نرژی ز جا ی ید؟ رخی عتقدند ه زمین ز رقهایی تشکیل ده ست ه ین رقها ا صفحاتی ه ر نار م رار ارند ه کدیگر شار ارد رده اعث یوند ه رقهایی ه ارای زن متری ستند ه اخل زمین رو وند (ین پدیده ر صطلاح علمی رو انش صفحات فته یود). مچنین مکن ست ه رقها ر نار کدیگر ه م شرده وند. ر ثر رو انش پایین فتن صفحه ه رون زمین ه لیل فزایش شار مای بقات رونی ، رقه روع ه رم دن وب دن یند واد ذاب اصله سبک ده جددا ه سمت الا رکت رده شاری ا ه بقات جاور ارد یند.p><p>ترکیب ین یروها ر رون زمین اعث یجاد ک الت عدم تعادل نرژی یود، ین ضعیت تا زمانی ه بقات وقانی سطحی زمین تحمل قاومت ر رابر ن ا اشته اشند فظ یردد. ما زمانی ه سنگها یگر تحمل ین شارها ا داشته اشند، نرژی ه کباره زاد یردد <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> وجود یید. لبته ین دان فهوم یست ه تمامی <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>‌ا دین ریق یجاد یوند، لکه یتوان فت خش صلی زمین رزها ، ا ین رضیه ابل توجیه ست.p><p>&nbsp;&nbsp;p><p>&nbsp;p><p>ابطه سل ا <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> <br/>ابطه سل - <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> و رفه یاشد. عنی جود سلهای راوان ر ک نطقه سبب روز <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> یردد. ین <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> ه وبه ود سبب یجاد سل دیدی ردیده تیجتا تعداد کستگیها زیادتر ده ه ین ترتیب ابلیت زره یزی نطقه فزایش یابد.p><p>حوه زاد دن نرژی <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> <br/>مکن ست ک <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> ه مراه ود پیش رزه پس رزهایی اشته اشد، ه ین و بل عد ز <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صلی مکن ست قوع ابند، ه عبارتی یگر ین وضوع ه حوه زاد دن نرژی <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> ستگی ارد. طوری ه نرژی <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صورتهای زیر زاد یردند:p><p>پیش رزه <br/>اهی وقات ز روز <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صلی ، کسری <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>‌ایی ا زرگی متر ز <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صلی ه قوع یپیوندند ه عمولا راوانی نها ا زدیک دن ه زمان قوع رزش صلی ، فزایش یابد.p><p>رزش صلی <br/>مان <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صلی وده ه واسطه ن کثر نرژی خیره ده ر سنگها کباره زاد یردد نانچه ادهای ربوط ه ک <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> زرگ غیر ستگاهی اشد هلرزه امیده یود.p><p>پس رزه <br/><a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>‌ای فیفتری ه غالبا پس ز رزش صلی ، ز والی انون <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صلی نشأ ییرند، ا پس رزه یویند. پس رزها یتوانند تی تا سالها پس ز قوع <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>‌ای صلی یز ه ول نجامد.p><p>سته رزه <br/>جموعهی ز تعداد زیادی <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> ه ر ک نطقه حدود ر قطع زمانی ر د فته تا ند اه ه قوع یپیوندد. سته رزها غالبا ر واحی تشفشانی یده یوند.p><p>یز رزه <br/><a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa>‌ای عیفی ستند ه زرگی نها 3 یشتر ا متر ز 3 وده غالبا فزایش اگهانی امنظم نها شانه ریب لوقوع ودن هلرزه ا <a title="زلزله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/5503.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زلزلهa> صلی یاشند. <br/>نابع <br/>1.تهرانی ، سرو - زمین ناسی یران - انشگاه پیام ور ، 1377. <br/>2.رویش زاده ، علی - زمین ناسی یران - نتشارات میرکبیر ، 1380. <br/>3.عماریان ، سین - زمین ناسی هندسی ئوتکنیک - نتشارات انشگاه تهران ، 1381. <br/>انشنامه شدp> <p>ام م نلاین وشت:<br />ین پشه، اقل یروس یل غربی یگر یماریای تهدیدکننده ست. یروس یل غربی مکن ست سبب بتلا ه نسفالیت (لتهاب غز) ننژیت ه ین نسان یوان شترک ست، ود.p> <p>تحقیقات دید نجام ده شان یهد ه را پشه، یزبان ود ا ز پرندگان ه نسان تغییر اده ست. ین وضوع اه ا رای نترل پشه یماریای اقل ن موارتر یند.<br /><br />التر یل پروفسور شرهناس مکارانش ک ترکیب یمیایی ذبننده ه ام انونال (nanonal) شف ردهند ه اعث تحریک س ویایی شره ده و ا ه سمت ک عدهغذایی کیدن ون یزبان سوق یهد. ین ترکیب ک اده یمیایی ا خلوطی امل ک پیام ست.p> <p>پشه هسیله ین ترکیب ا ا پیدا یند. اخکای پشهی (culex) قدری ساس وی ست ه تی تمرکز سیار م انونال‌ (nanonal) ا تشخیص یهد. پشه وا ا هسیلهیرندهای س ویاییش وی اخکایش تشخیص یهد. پرندگان ه یزبانای صلی پشها ستند، مچون نبعی ز یروس یل غربی عمل ینند. نگامی ه پشه لوده ون یزبان ا یورد یروس ا ه دن و نتقل یند. یزبانا امل: پرندگان، نسان، سب، سگ، ربه، فاش، اسو، وش رگوشای انگی یوند.p> <p>ز سال 1999 تاکنون رکز نترل پیشگیری یماریا ر مریکا 29 زار 397 ورد لودگی نسانی 1147مورد رگ اشی ز ن ا قط ر مریکا زارش رده ست.p> <p>ر ین تحقیق، حققان صدها ترکیب ه ه کل بیعی توسط دن نسان پرندگان تولید نتشر یود ا ورد زمایش رار ادند. سپس ساسیت یرنده اخکای پشه ا رای دا ردن ر ک ز ین ترکیبات شخص ردند. تایج شان اد ه ترکیب انونال ا ی کسید ربن ترکیبی ا درت ذبنندگی الا رای پشه یسازد. <br />نبع : تابناکp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله زلزله چیست - زلزله چگونه بوجود می آید شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تغذیه سالم چیست و چگونه بدست می‌آید؟ , پریود چیست و چرا به وجود می آید؟ , چگونگی به وجود آمدن بوکوحرام , چگونگی بوجود اورنده زلزله , زلزله چگونه بوجود می آید , مراحل زلزله , زلزله چیست , رلزله مشهد

زلزله چیست - زلزله چگونه بوجود می آید گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات