اولین فردی که نت های موسیقی را نوشت چه کسی بود؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد اولین فردی که نت های موسیقی را نوشت چه کسی بود؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">ه ظر ی سد <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هa> نسان ای ولیه م ارای وعی وسیقی وده ند. ما وب سلم ست <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هa> صدای وسیقی نها ا نین وسیقی مروز ا سیار تفاوت وده ست. ین وسیقی غالباً اوی ریادهای لند ولانی، ه اله لاصه ز ین ور یزها وده قصیدن ف زدن بل زدن م مراه واز واندن ود. وسیقی عامیانه ر ول رن ا یات افته ست ا ذشت سل ا سینه ه سینه لبته ه ه سیله بت ردن وشتن فظ ده ست.<br />وسیقی ترکیبی ند رن سابقه ارد. تمدن ای استانی ثل ینی ا، ندوها، صری ا، سوری ا عبری ا مگی ارای وسیقی وده ند. لی یشتر ین وسیقی ا بداً بیه وسیقی مروز ا بوده ند. ونانی ا ک وسیقی پیچیده اشتند <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هa> ا پهلوی م ذاشتن یتم ای ختلف <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هa> می بیه ام ای مروزی ودند، ساخته ده ود. عد ز ونانی ا ومی ا ( <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هa> مان وسیقی ونانی ا تقلید رده ند)، <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولینa> لیساهای سیحی، ز همترین عوامل پیشرفت نر وسیقی لمداد ده ند. «سنت مبروز» «سنت رگوری»، وع اصی ز وسیقی ا غاز ردند <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هa> ه ام «سرود ساده» عروفست.<br /><br /><div class="mzc"><strong>ولین ردی ه ت ای وسیقی ا وشت ه سی ود؟strong>div>موسیقیp> <p style="text-align: justify;">ین، ک وع وازی ود ه سته معی ی واندند هنگ ا ه سبک ونانی تنظیم ده ود. شیش ای لیسا یز رز تصنیف وسیقی ا را رفتند واج ادند وش دید مروزی گارش وسیقی یز ز مین وش نها پدید مده ست. ر سال ۶۰۰، ولین پرا، ه «وریدیس» ام اشت، ه سیله «اکوپوپری» عرضه د. عد ز ن، هنگ سازی انند ونته ردی، ه تنها وسیقی رای پرا ساختند، لکه رای لات وسیقی ثل یلون م، هنگ ائی وشتند. مچنین ر ین وره، روع ه وشتن تصنیف هنگ ائی رای جالس قص رباری، مایش ا تعزیه وانی ردند الاخره ر مین وره ود ه سمت عظم وسیقی هنگ ائی ه مروزه ا ز وش ادن ه نها ذت ی ریم، توسط سانی انند اخ، ندل، ایدن وزارت تهوون ساخته د. <br />نبع : <br />احد رکزی برp> <p>ر رفته ده ز ب سایت انش اp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>
اولین فردی که نت های موسیقی را نوشت چه کسی بود؟ گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات