دانستنی های زیست شناسی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دانستنی های زیست شناسی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انستنیa> ای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">زیستa> ناسیstrong>span><br /><br /><span style="color: #ff0000;">● را پیاز ، شک ا ا ر ی ورد؟span><br />یا یچ ی انید ه ما بانه وز ایماً شک ی یزید؟!<br />گر می انید ه ر رکت وچک پلک ربار شم ر م زدن، طرات شکی ه مراه ارد؟ شکها ز مان غده شکی ی تراوند ه ر وشه الای ر ک ز و شم ا ای رفته ست.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>انستنی ای زیست شناسی strong>div>دانستنی های زیست شناسیp> <p style="text-align: justify;">ر ار ه پلک ی زنید، ین ه نزله ک کیدن ست؛ را ه ا ین عمل ندکی ایع ز غده شکی از ی ستانید. شک ام مین ایع رو غلتان ست .لوگیری ند. کنون رض نید ک ار یز تحریک ننده ی ارد شم شود؛ ر ین نگام پلکها ما ودبخود روع ه رهم وردن ی نند تا ز ین اه، طرات شک ا ه نظور تشوی شم اری سازند.<br />پس ی ینید ه اید شک ر نین واردی، فاظت شم ست ر رابر واد ضر تحریک ننده ارجی.<br />ا مه ود ا ا شمان ود تجربه رده یم، یده یم ه گونه یدگان ا ا زار ی هد شک ه اه ی ندازد . پیاز یز مین ور ست، عنی اده تحریک ننده ی ز ود ترشح ی ند ه اعث زار شم ست.p> <p style="text-align: justify;">● ین اده یست؟<br />ز پیاز، وغنی ترشح ی ود ه ارای وگرد ست. ین اده ه تنها وی تند زننده پیاز ا پدید ورده ه عامل تحریک ننده شم یز شته ست.<br />غده ی شکی ، ب اری سازد ود ا ا ستشو ادن، ز سیب ن ها سازد.<br />پیاز کی ز تره ارهای سیار فید ست. ز تیره سوسنیها صلش ز سیا ست. ز وایل تاریخ شر تا نون زاران سال ی ذرد ه پیوسته ورد صرف نسانها وده ست.<br />پیاز ه روه سیرها تعلق ارد؛ نابراین، ویشاوند سیار زدیک تره سیر تند عمولی ست.<br />�سوسیره حاظ عم ، ز سیر لایمتر ست. پیازپه یز عضو وچکتری ز مین وع یاه ه مار ی ود.<br />ر مریکا زرگترین شهورترین پیاز، پیاز سپانیولی ست ه عمولاً دود یم یلو زن ارد .p> <p style="text-align: justify;">● صرع یست؟<br />ر وزگار دیم ، ردم یماریها ا می ناختند سبب نها ا می انستند ه یست؛ ز ین و ا بتلایان ه رخی ز یماریها سیار ا شونت فتار ی ردند.<br />ر اورمیانه ، یماران صروع ا فرادی یوانه ا ادو ده ی پنداشتند! لی ا ین صف یا ی انید ه سیاری ز فراد زرگ وابغ هان، یماری صرع اشتند؟ انند: وک یلینگتن ، یچارد اگنر هنگساز لمانی ، ینسنت ان وخ قاش لندی، ویی کتور رلیوز هنگساز رانسوی.<br />صرع ک یماری عصبی ست. یماران صروع سانی ستند ه چار مله ای اگهانی ی وند ه ر ین ال تشنجهایی ه نان ست ی هد ز پی ن مکن ست ه دهوشی ا الت غما رو وند .<br />نوز پزشکان ه علت ین تشنجها ست یافته ند. ظاهر نین ی ماید ه هنگام صرع، قفه ای وتاهی ر عالیتهای عادی غز، وی ی هد .<br />افت غز صروعان ر رابر تغییرات یمیایی ، ساس ست؛ ز ین و رگاه پاره ی ز ین تغییرات یمیایی وی هد، غز ا تخلیه ای امعمولی نرژی ، اکنش شان ی هد. ی ویند ر ثر نین تخلیه ای غیرعادی ست ه تشنجهای صرع پدید ی ید.<br />لبته نسان اید ود، زمینه صرع اشته اشد تا نین اکنشهایی ر جودش وی هد؛ را ه فراد یگر یز ر عرض مین ونه تغییرات یمیایی رار ی یرند ی نکه ستخوش نان تشنجهایی وند.<br />علاوه ر ینها فته ده ه صرع مکن ست علول مری وروثی وده اشد.<br />ارد مدن سیب ه سر، تب سیارشدید، شپل رم ا زخمی ر غز، اهنجاریهایی ر سمت را وری ون ر دن یگر عوارضی ز ین ست، مکن ست بتلا ه رع ا راهم ورند.<br />ا ین مه ، صرع ک یماری وانی یست. صروع ا اید ک نسان بیعی پنداشت ه ک رد عقب فتاده ا وجودی ابل ریز. صروعان خوبی ادرند ک زندگی املاً بیعی اشته اشند: ه درسه روند، ار نند، زندگی زناشویی تشکیل هند داره انواده ی ا ر عهده یرند .<br />انش پزشکی اروهایی رای لوگیری ز مله صرعی ا هار ردن نها هنگام قوع، راهم رده ست.<br />عمولاً ز ین اروها صرف ند. ر ین صورت واهد توانست طور عادی توام ا اد امی زندگی ند.<br />● پیدایش انسان<br />مه نچه ا ه رباره نشاء نسان ی انیم ز طالعه تکه ای ستخوانهایی ست ه ه صورت سیل ر سنگ اقی انده ند. یاکان ا ثل ردم مروزی تعدادشان زیاد مه ا پراکنده بود. ه مین لیل سیلهای نها سیار میاب ست. ا سترش خستین دمیان، نها ستفاده ز بزارهای سنگی ا روع ردند. عضی ز ین بزارها پیدا ده ست . ین بزارها ه عنوان درک جود نها ه مار ی ید. ین بزارها قایای غذای دمیان خستین ز بیل ستخوانهای انوران ا انه ا، تا دودی شخص ی سازد ه جداد ا گونه زندگی ی رده ند.<br /><br />دمی ه روهی ز انوران ه ام پریماتها (خستیها) تعلق ارد . ین روه امل یمونهای عمولی یمونهای دون م و روه وچک یگر ست ه انورانی بیه ه یمونها ه امهای مورها تارسیه ا ستند . مه خستیها ارای ست پاهای ارزند ه ه مک نها ادرند ر یان اخه ای رختان رکت نند . ستها پاهای نها ارای نگشت ک نگشت زرگتر (ست) ی اشد ه ر جموع پنجه ا تشکیل اده ند. پنجه ا املاً رای سبیدن ه اخه ا نگ نداختن ه نها ا رفتن غذا سازگاری افته ند. ارا ودن ید وب رای سکونت وی رخت سیار هم ست. پریماتهای زرگ ارای شمانی ر لوی سر ستند ین ضع ه نها مک ی ند ه نگام پریدن ز اخه ی ه اخه یگر واصل اخه ا ا تشخیص هند.<br /><br />خستیها مچنین ارای غز زرگی ستند از وفقیت نها ر تکامل یز مین ست.<br />دیمترین سیلهای ناخته ده خستیها ر سنگها ۰ یلیون سال پیش پیدا ده ست. ین سیلها شان ی هند ه ین انوران یشتر بیه ه زبابها ستند تا یمونها. ه ر ال ۵۵ یلیون سال پیش تمام روه خستیهای دید ز نها ه جود مدند. ر ین روه ولین یمونهای ی م جود اشتند ه سیلهای نها ر فریقا پیدا ده ست . ه ظر ی سد نها وی رختان زندگی ی ردند غذای نها یوه ای رم برگ درختان وده ست. سیلهای نها شان ی هد ه ندانها سکلت ین سیلها بیه ه ندانها سکلت یمونهای مروزی ست ه غذای نها یز یوه ست.<br /><br />دود ۵ یلیون سال پیش ، ب وا تغییر افت ، ین تغییر ر ب وا ر اکبرداریهای نجام ده ر فریقا شخص ست نگلها، عنی ایی ه ولین یمونهای ی م زندگی ی ردند ه تدریج ز ین فت زمین شک د. رختان متر دند. ین ضع اعث د ه یمونهای ی م ر وی زمین ه زندگی دامه هند ز یشه رختان انه ای سخت تغذیه نند. ین تغییر رژیم غذایی ، سبب د ه ندانهای سیای زرگ نها ه تدریج رای رد ردن ه ار ید. ین وضوع ز وی سیلهای ه ست مده ز نها شخص ده ست . مچنین عضی ز یمونهای ی م پیشرفته تر اه فتن وی پاهای عقبی ا غاز ردند.<br /><br />● ه یز اعث اسی ی ود؟<br />نواع ختلفی ز اسی جود ارد، ر سیاری وارد نسان طلقاً یچ اری رباره ن می تواند کند یچ رمانی م رایش یافته ست. ردم ر ورد اسی مه وع رفی ی زنند: ثلاً ی ویند اسی یرساند ه خص پیر ده ست، ا یرساند ه وش غیرعادی ارد ا رعکس شان نست ه خص طور غیرعادی ند هن ست لی تمام اسی ا طور لاصه عنی ی هند ه خص وهای ود ا ز ست اده ست!<br />وع اسی ه عمولاً یده ی ود اسی مونه ا عمومی ست، دین عنی ه وهای رف قیقه ا یریزد ا قطه ی وئی ز غز سر وجود ی ید، ا ینکه اسی ا شکال یگری اهر ی ود. ین شکل ترین وع اسی ست ه ون ورویی ست شر رباره ش یچ اری می تواند کند .<br />اسی ورویی تابع نیست ست. ثلاً ین اسی ر ردان یش ز زنان اهر ی ود. غالب وقات زن ن اسی ا ا ود ارد ه ودکانش نتقل ی ند. قتی ین وع اسی اهر شت، هترین اریکه نسان ی تواند رباره ن نجام هد ین ست ه ود ا ا ن عادت هد! اسی زودروس ر ردان مکن ست ر سن ۲۵ سالگی ا تی زودتر مایان ردد. ک لیل اسی ای زود س مکن ست واسطه توجه کردن ه پوست سر تمیز گه داشتن ن اشد . اهی وقات عدم تعادل ین رمونهای نسی مکن ست اعث یجاد اسی زودرس ود. ما گر وراً توجه لی ه پوست سر شود. مکن ست پیشرفت اسی ا ندتر ماید.<br /><br />قتی یختن تدریجی وها ر ین اشد، اهی مکن ست علت تغذیه ا ختلال غده ا، خصوص غدد خاطی تیروئید اشد. البته اسی مکن ست ر ثر ی ترتیبی ایی ر پوست سرباشد، ثل صدمه وردن ه پوست سر ا یماریهای یگر.علت اسی اهی وقات عفونت ا یماریهای یگریست قتی سلامتی و رتبه دست مد، وها مکن ست و ربه رویند. یختن اگهانی وها مکنست واسطه تب تقویند، تب خ ، ات لریه، نفلوانزا، سایر عفونت ای سخت اشد.p> <p style="text-align: justify;"><br />● را عضی ز ردم صدای لنشینی ارند؟<br />یا ی انید ه نگام کار ردن صدا ر اقع ثل نست ه ک لت وسیقی ا کار ی ندازید؟ ما وی کی ز شکلترین پیچیده ترین لات وسیقی ه نسان نرا ی ناسد عمل ی مایید. لیل ینکه نین اری ا ی توانید نجام هید ن ست ه ر ودکی ن ا موخته ید پیوسته شغول تمرین وده ید!<br />ال تارهای صوتی ا ر ظر گیرید ه قط سمتی ز ستگاهی ستند ه صدای ا ا تولید ی نند نترل ردن نها حتیاج ه قت سیار ارد، ۶ عدد ز ساسترین اهیچه ا ر دن ا، تارهای صوتی ا حرکت ر یآورند.<br />نها ی توانند ۷۰ الت ختلف خود ی یرند! قط قدار ناسبی وا اید ه سوی الا رود تا تواند نرا نحو خصوصی لرزاند.<br />گر تارهای صوتی طریقی شیده وند ه ر دود ۰ رتبه ر انیه وسان اشته اشند، رزش وایی ا ه ا ه عنوان صدا ی نویم هنگ عمیقی واهند اشت. گر تارها شیده ده اندازه زار ار ر انیه رزش مایند، هنگ صدا الا واهد ود. پس زیر م ودن عمولی صدای ا ستگی ه ول تارهای صوتی ا ارد. لی ستگاه صوتی نسان ارای کانیزم پیچیده یست. عنی ستگاهی ا یوارهای ستخوانی اهیچه، غشاء خاطی، حوطه تقویت صدا ثل عبه صدای یلن. ر ین ین ضای نعکس ننده صدا، وله ای ادی، ش ا، نتهای سوراخ ینی، ضای سینوس ا، فسه سینه رار رفته ند.<br /><br />درت یفیت صدا ستگی ه کل ندازه ضاهای تقویت ننده ارد. شخاصی ه ارای صداهای زیبا ستند ضای تقویت ننده صدایشان ه ونه ی ست ه ی ود نها ا ستگاه وسیقی امل انست. لی اشتن ین ضاها افی یست نها اید دانند ه گونه نها ا نرمندانه تنظیم مایند. ک واننده نگام واندن تمام ستگاه صوتی ود ا ز جاب اجز رفته تا سینوس ای دامی کار ی رد.<br /><br />ه مت انش موزان بیرستان حمودیه یامی<br />نبع: قالات رسالی ه فتابp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله دانستنی های زیست شناسی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زیست شناسی عمومی , ایران بیولوژی , زیست شناسی

دانستنی های زیست شناسی گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات