برفی برای تمام فصول - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد برفی برای تمام فصول ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رفیa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رایa> تمام صولstrong>span><br /> <br /><span style="color: #ff0000;">● تولید رف صنوعی ه وش مهندسی شیمی span><br />زمانی تولید رف صنوعی ار ندان شکلی بود رخی ی توانستند ه سادگی ا سیاب ردن ا ساییدن رد ردن الب ای زرگ خ، ین واد ساییده ده ا ر ر ایی ه وست اشتند پخش نند، ا ز واد انشین انند پودر سلولز ا تکه ای اغذ ستفاده نند. م کنون ا هور بزارها واد هتر مچون واد سفید رکی ردم ا یلی یشتر ذب ی ند، جود زارها وش <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رایa> تولید رف نجر ه یجاد غل ایی ده ه ا رف سروکار ارد ز رف ای اشین ساز ا صنوعی ر اربردهای اخلی یرونی ستفاده ی ود.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>رفی رای تمام صول strong>div>برفی برای تمام فصولp> <p style="text-align: justify;">راحی ساخت اشین رف ساز ه یژه ا توجه ه اربردهای ن ر رزش سکی ر ول سال ای ذشته هینه سازی ده ست. صنعت رف سازی رای دمت سانی ه رزش ایی انند اکی وی خ سکی (ر سالن ای یژه) ر صل ایی ه وا رم ست رفی ر ار یست، توسعه افته، لی ن زمان ه ه نترل الت ای رف یاز اشد همیت یشتری پیدا ی ند، ثلاً زمانی ه تعداد سکی ازها فزایش شمگیر ی ابد ا یاز ه تغییر وش ستفاده ز یب ا توسعه ه لیل ستفاده ز تیوب ا تخته سکی سورتمه فتن اشد. علاوه ر ن اشین تولید رف ر زمایشگاه ا رای ادگیری پیش ینی توفان ا ه ار رفته ی ود. <br /><br />رای تولید رف، ب تا سر د نجماد نک ی ود عد ز ریق هانه تفنگ رف ا شار الا پمپاژ ی ود. وای شرده ا پنکه ای لکتریکی عمولاً رای مک ه پودر دن ب تبدیل ه طره ای وچک ه ار ی ود تا نها ا ه طراف پاشد. ر ین الت طره ا پیش ز نکه ه زمین رسند نجمد ی وند، ه رطی ه رف زیاد یس باشد. وش یگری م جود ارد ن ساختن رف ز ه ارگیری ترکیب ب ا وای شرده ست ه ا ستفاده ز حلول یتروژن نجمد ی ود. ین وش یشتر ر راکز رزشی سالن ای رزش ه ار رفته ی ود. ر من ا ستفاده ز ی کسید ربن م ی توان رف تولید رد. طلب سیار هم ر ساختن رف رای سکی، طمینان ز ترکیب صحیح ما طوبت ست. <br /><br />طوبت پایین ه مراه مای زیاد طراف ی تواند ر کل رفتن تولید رف قش اشته اشد. قداری ب پالایش شده مایی ر دود شت رجه سانتی راد رای ین ار یاز ست. عامل هم یگر یجاد تعداد افی کان ای سته سازی ست تا ریستال ای خ کل یرند. کان ای سته سازی ی توانند قداری ز ولکول ای ب اشند ه ون ای لیسم، نیزیم ا سایر ون ا ا ا کدیگر خلوط ی نند ا ی توانند اخالصی ایی انند ک ره اک اشند. <br /><br />زمانی ه ما ه ندازه افی سرد یست (ر دود ۵ رجه سانتی راد) اشین ای رف ساز ه واد انه ی یاز ارند تا ه عنوان کان ای سته ساز ه ب فزوده وند. ائولین، صابون، ارچ ا وعی یاه اص ز مله وادی ستند ه ر ین ورد ه ار رده ی وندمروزه ایج ترین فزودنی ا ر ین ورد سنومکس (Snowmax) ست. پودر پروتئین شک ده نجمد ه ز ریق رکت «ورک سنو» ر یویورک روخته ی ود، ز یگر وادی ست ه ستفاده ی ود. سنومکس ه ز «syringa» تهیه ی ود، وعی اکتری ست ه ز تجزیه علف، رختان سبزیجات ه ست ی ید.ر سال ۹۷۰ ند سیب ناس یاهی ر ررسی ای ود ر ورد ساسیت رفک ر وی یاهان رت ر انشگاه «یسکانسین دیسون»، ه ین سئله پی ردند ه اکتری ر نعقاد ریستال ای خ قش سیار همی ارد. <br /><br />دیدترین رآورده ایی ه ه صورت ارشی عرضه ده ست، رف نباشت (Drift) امیده ی ود. ین ریفت مانند ک عامل عال عمل ی ند تا یزان پیوند یدروژنی ر ب اهش ابد. ز زمان تولید رف صنوعی کل یری تجارت رف صنوعی، خ، رفک، یش ز صدها اده ختلف رای اربرد ر ین زمینه ه جود مده ست. <br /><br />ه ور ثال ک رکت نگلیسی یژه تهیه رف صنوعی رای یلم ای سینمایی تاسیس ده ست. ز مله واد ختلفی ه ه ین نظور ه ار ی ود ی توان ه اغذ، پلاستیک، شاسته ف ا سلولز شاره رد. ر یلم ای سینمایی عمولاً ندین حصول ر ترکیب ه ار رفته ده ا توسط اشین رف ساز، لوه ای وردنظر ساخته ی ود. لبته رف اشینی ر ینگونه وارد ه ار رفته می ود، زیرا زود وب ده ر زمان ارش ز اشین ه صورت انه انه یده می ود. اغذ شاسته سلولز هترین واد رای ارش رف صنوعی ستند. نها ا ی توان ه وبی ه وی صحنه پاشیده ا زش وای پنکه ین واد ا ر وا پخش رد. <br /><br />تنها شکلی ه نگام ستفاده ز پنکه مکن ست یجاد ود، تداخل صدای پنکه ا یالوگ ای یلم ست. عمولاً ر زمان صحنه ای ارش رف، رای یلم یالوگ می یرند لکه یالوگ ه صورت وبله وی ن ذاشته ی ود. اغذ ر ین ورد ه علت قاومتی ه ر رابر تغییرات وی ارد کی ز واد نتخابی مه اره ه ساب ی ید. شاسته سلولز ی توانند لوه ی تقریباً ه نگ اکستری رائه هند مچنین رفک یاهان زمین ا لقا ی ند، ما نگام اه فتن وی ن غزنده ست م ه ک اده رهم سبناک تبدیل ی ود. ر من رفی ه ز تراشه پلاستیک تولید ده ست رای اربرد ر ناظر وچک مانند ستودیو ناسب ست، لی سیار ران یمت ست. <br /><br />ف خصوص آتش نشان ها یز ر یجاد رف ای دید وب عمل رده ست اربرد ن یز سریع رزان ست لی اه فتن وی ن شکل ستکی ز واد طلوب ر ین زمینه تراشه ای سیب زمینی ست. انه ای رف ر ینگونه وارد یلی ذاب اقعی ه ظر ی سند. تنها یرادی ه ین وش ارد، ین ست ه قتی روع ه ارش ی ند وی زمین ا ر ایی ه اشد نجا ا یس تر ی ند ر من یلی فوذپذیر م ستند. مچنین ر صحنه ای مای  زدیک، انه ای رف انند ود سیب زمینی ه ظر ی سند ر وی شیا یز نظره وبی دارند. <br /><br />وع یگری ز رف ای صنوعی م جود ارد ه امل وادی انند وب، پلاستیک ا لز ست ه عمولاً ه صورت اربست ر ضاهای از ار ذاشته ی وند ه لبته یشتر ر سکی ای غیر صل ا ناطقی ه ر نجا رف یست، اربرد ارد. ر ین ونه وارد ر زیر سطح رف ز واد سختی ستفاده ی ود ه ی تواند طر صدمه یدن رزشکاران فراد ا ر پی اشته اشد. واد دیدی ه ر ین زمینه ی تواند تا دودی شکل ا فع ند، واد پلیمری ست ه ه صورت ایه وی م رش ی وند. و رآورده یگر ز مله «سنوفلکس» ر رکت ورک ایر نگلستان یگری ه ام پودرپک (powderpak) ه توسط رکت تلانتا ا مان ام رای مین اربرد تولید ی وند.<br /><br />Chemistrynews.com<br />ترجمه : علیرضا سزاوار    <br />نبع: وزنامه رقp>
برفی برای تمام فصول گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات