راهنمای تشخیص معایب پیستون - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد راهنمای تشخیص معایب پیستون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">اهنمایa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تشخیصa> عایب پیستون<br />span>strong><br /><br /><span style="word-spacing: normal;">رای رزیابی عملکرد ار وتور ینکه رایط اری ن گونه ست یا شکلی ارد ا ر ینده چار شکلی واهد د ا ه وشهای تفاوتی جود ارد کی ز ین اخص ا گونگی ضعیت پیستونهاست . ه لبته نوط ه از ردن وتور ست لی قتی وتور ا از ردیم رای رزیابی گونگی روز شکالات وتور لوگیری ز روز جدد ین شکالات ؛ ضعیت پیستون ی تواند طلاعات فیدی ر ختیار کانیک ا تعمیر اران رار هد . تن زیر شاره ی ه مین وضوع ارد ر ند یشتر ا ید وتورهای نزینی و زمانه ست لی طلاعات ن ه ونه ی ست ه رای نواع یگر وتورها ز مله وتورهای یزل ه ورد ستفاده ا ر انک اشین لات ست رای تعمیرکاران ستاد اران م ی تواند فید اقع ود.<br /><br /> span>p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>اهنمای تشخیص عایب پیستون strong>div>علمی
نوآری,دانستی,تکنولوژی p> <p>p> <p> <p style="text-align: justify;">رای رزیابی عملکرد ار وتور ینکه رایط اری ن گونه ست یا شکلی ارد ا ر ینده چار شکلی واهد د ا ه وشهای تفاوتی جود ارد کی ز ین اخص ا گونگی ضعیت پیستونهاست . ه لبته نوط ه از ردن وتور ست لی قتی وتور ا از ردیم رای رزیابی گونگی روز شکالات وتور لوگیری ز روز جدد ین شکالات ؛ ضعیت پیستون ی تواند طلاعات فیدی ر ختیار کانیک ا تعمیر اران رار هد . تن زیر شاره ی ه مین وضوع ارد ر ند یشتر ا ید وتورهای نزینی و زمانه ست لی طلاعات ن ه ونه ی ست ه رای نواع یگر وتورها ز مله وتورهای یزل ه ورد ستفاده ا ر انک اشین لات ست رای تعمیرکاران ستاد اران م ی تواند فید اقع ود.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">زطریق عاینه ، پیستونهای ارکرده هنه ی توان طلاعات رزشمندی ا ز ضعیت ارکرد وتور سب رد ر ختیار کانیک ا رار اد تا هتر توانند ه تعمیر گهداری وتور پردازند . نگامیکه ه شکالی ر ار وتور پیش ی ید ه حتمال زیاد ، پیستونها م ز ین سیب ارده ر مان می انند پیستون یز صدماتی ی یند . ه مین لیل ست ه عاینه قیق پیستونها ی تواند ه کانیک ا مک ند ه نشاء روز شکال ر وتور ا تنظیم بودن وتور ا توانند تشخیص هند . ر تن زیر ، تعدادی ز شکالات ایج کانیکی ه رای وتور پیش ی ید رح اده ده ست :p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ هوه ی دن تاج پیستون : PERFECT BROWN CROWNp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">ر ین الت تاج پیستون املا هوه ی ده ست لگوی یده لی ز سوختگی اصل ز ربن ست . ر وتور ای و زمانه ین نگ ه کل هوه ی کلاتی ست ین وضوع اکی ز ن ست ه ترکیب کسیژن سوخت ه رستی ر حفظه حتراق تزریق ده ست.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ که ای اغی سیاه : BLACK SPOT HOTp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">ین که ای ر سمت زیرین پیستون شاهده ی وند اشی ز سوب ربن وده ی ست ه ر ثر سوختن خلوط وغن سوخت ه سمت پائینی پیستون سبیده ند لیل ن م رم دن یش ز ندازه تاج پیستون ست . علت صلی ین رم دن یش ز ندازه م ن ست ه ا خلوط سوخت وا یلی قیق ست ا ینکه شکالی ر ار سیستم نک ننده وتور پدید مده ست.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ ایعات اکستر : ASH TRASHp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">نگامیکه تاج پیستون ه نگ اکستری ر مده ست شان هنده ین ست ه وتور اغ رده ست . دین عنی ه تکه ایی ز دنه پیستون نقدر اغ ده ند ه صورت پولکهای ازک ر مده ند گر ین وتور رای دت ولانی ورد ستفاده رار گیرد حتمالا که ای اغ ر ن یجاد دن ی تواند اعث سوراخ دن سمتی ه طرف روج ود رار ارد ود ر هایت ه ز ار فتادن وتور نجر ود . علل صلی روز ین شکل ن ست ه ا سوخت تزریقی ه وتور یش ز ندازه قیق وده ست ، ا مع ای وتور ز وع یلی رم نتخاب ده ند ا ینکه سیستم رقه وتور زودتر ز وعد ازم عمل ی ند ( عنی دوانس ست ) ا ینکه سبت تراکم ه تناسب کتان سوخت ، یلی الاست ا صلا وتور شکل لی رم دن ا ارد.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ راده ای رد ده : SMASHED DEBRISp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">ر ین الت تاج پیستون صدمه یده ست لیل نهم ارد دن رات اک ن ظایر ن داخل وتور ست ه یت پیستون سر سیلندر رار رفته رد ده ست . لگوی ایج ینگونه پیستونهای ؛ جود کستگی ر سمت وقانی پیستون ست . علت ایج روز ین شکل ، کسته دن یرینگهای سوزنی needle bearings ر سمت سر زرگ ا وچک اتون ست ( لبته ر وتورهای وچکی ه ز ین ونه یرینگها ستفاده ی ود ون غلب وتورهای جای یرینگ سوزنی ز وش یرینگ ستفاده ی نند ا اتاقانهای ساده plain bearing ) ا ینکه ینگ پیستونها کسته ده ا ار گهدارنده ژن پین ها ی ود ین شکل ا وجود ی ورد.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">قتی شکلی ین نینی پیش ی ید سئله هم ر ین ست ه توانم نبع روز ین راده ا طعات یز ارد ده ه رون حفظه حتراق ا پیدا نیم ر من ارتل وتور ا م اید از رد تمامی رات رده یز وجود ر ن ا تمیز رده ستشو اد تا وباره عد ز تعمیر وتور ین شکل جددا روز کند.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">گر علت روز ین شکل خاطر اتاقان سر زرگ اتون وده اشد ازم ست ه یرینگهای یل نگ خش ای شت ندی ننده ن ا تعویض مائید.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ پریدگی به تاج پیستون : CHIPPED CROWN DROWNEDp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">ین شکل ی تواند ه لیل شت ایع نک ننده زواشر سر سیلندر اشد ه اعث ارد دن ن ه اخل حفظه حتراق ده مین مر اعث کنندگی لومینیم ر هایت ترک رداشتن ن ی ود . ر الت ای دید تر ین مر ی تواند اعث وردگی به سیلندر ده خش ربوطه د سر سیلندر ا م چار وردگی ند . لبته گر یزان ین شتی م وده اشد ودش ا صورت که ای سیاه وچک ر وی اشر سر سیلندر شان ی هد . کی ز شانه ای روز ین شکل ن ست ه ب ادیاتور تحت شار رار ی یرد ا شار ز وله سرریز ادیاتور ه یرون ی یزد ه علامت طعی جود شتی ر اشر سر سیلندر ی اشد . ر سیاری زمواقع رای فع ین شتی ، تعویض اشر سر سیلندر فایت می ند اید سطح زیرین سر سیلندر سمت وقانی سیلندر تراش خورد جددا وکش ود . ( اید قت زیاد ه عمل ورد ه گر سر سیلندر تراش ی ود ون خشی لو ندک ز خامت ن م ی شد اعث م دن حفظه حتراق الا فتن سبت تراکم وتور ده ی تواند شکلات عدیده ی ا ر پی اشته اشد ه کی ز نها رم دن یش ز ندازه وتور ست ر ند ر ین الت تاب وتور م الا ی ود لی ه شکلات عدی ش ساراتی ه بار ی ورد می رزد . ین شکل رای ودم پیش ی ید سارات سنگینی رایم یجاد رد . کانیک ا عمولا ز ک ترفند ستفاده ی نند ن ین ست ه قتی یزان تراش سر سیلندر زیاد اشد ز ک اشر ضافی ستفاده ی نند عنی و اشر سر سیلندر ا ا م ورد ستفاده رار ی هند نظرم ر واردی ه ند ار سر سیلندر تراش ورده اشد هتر ست سرسیلندر ا تعویض مود . ) سر سیلندر ا اید ز ظر تاب اشتن م ورد ررسی رار اد ه املا صاف ودن عوجاج پیچ وردگی اشد.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ کسته دن اشیه پیستون : SHATTERED SKIRTp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">کستگی اشیه (امنه ) پیستون دین علت ست ه قی ( کاف ) ین پیستون سیلندر زیادتر ز د عمول ست اعث ی ود ه صدای تلق تلق پیستون ر اخل سیلندر نیده ود اعث وجود مدن تنش ترک ر هایت کستگی سیلندر ی ردد.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ کسته دن اتون : SNAPPED RODp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">اتون ین وتور ز سط صف ده ست علت ن قی یش ز ندازه اتون غل اتاقانی سر زرگ انون وده ست . نگامی ه اتاقان سر زرگ اتون یش ز ندازه سائیده ی ود ، یزان نحراف عاعی اتون یش ز ندازه ی ود اعث وجود مدن رزش پیچشی torsion vibration. ی ردد . مین وضوع اعث ی ود ه اتون کسته ود شارات نگفتی ه وتور ارد ند ( صطلاحا ه ین الت اتون زدن ی ویند ه گر ه وقع تشخیص اده شود وتور اشین ا اموش کنند ی تواند تی اعث کسته دن داره سیلندر ده ه ین ترتیب جبور وید تمام جموعه سیلندر وتور ا تعویض نید . ون ترمیم کستگی سیلندر گر م مکان پذیر اشد سیار پردرد سر پر زینه ست ه ین ار صطلاحا وختن سیلندر ی ویند ه ا ستفاده ز لکترود ایی ز نس سیلندر ( عمولا دن ست ) وشکاری ترمیم ی ود . لی ن خصا ین ار ا توصیه می نم گر ینکه یزان کستگی یلی زئی ختصر اشد.)p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">رای لوگیری ز روز ین شکل اید اتاقان سر زرگ اتون ا ر اه ه وتور از ی ود ورد ررسی ندازه یری رار یرد یزان قی ا مان clearance ن ورد ندازه یری رار یرد رای ین ار ز ک یلر یج ستفاده ی ود ه ن ا ین اتون اتاقان رار ی هند ررسی نید ه یزان ین قی ز قدار جازی ه ز رف سازنده ر فترچه تعمیراتی ستگاه اده ده ست یشتر باشد.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ یر ردن پیستون ر هار وشه : FOUR CORNER SEIZUREp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">یر ردن تمام عیار پیستون ر اخل سیلندر یشتر ه ین علت تفاق ی فتد ه سرعت نبساط پیستون سریع تر ز نبساط سیلندر ست مین مر اعث ی ود ه قی ین پیستون سیلندر اهش پیدا ند . علت ایج یگری ه رای ین ار جود ارد نبساط یش ز ندازه پیستون ر حل روج ود ست ما ین التی یشتر ر سیلندرهایی تفاق ی فتد ه ر وی هانه روجی نها پل زده ده ست . علت صلی وجود مدن ین شکل ؛ رم دن سریع یش ز ندازه ، تزریق سوخت قیق ا اغ ودن یش ز ندازه وع مع ا ست.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ رفتگی پیستون ز ندین قطه : MULTI POINT SEIZUREp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">ر ین الت پیستون ز ندین حل طور عمودی ز ور تا ورش چار رفتگی یر ردن ر اخل سیلندر ده ست . سیلندر ین وتور رای پیستون ش یلی وچک ست . ر ین الت ه حض وشن دن وتور ، ر ثر نبساط رارتی پیستون ، دنه پیستون ه داره اخلی سیلندر شار ارد ی ند اعث یر ردن پیستون ر اخل سیلندر ی ود.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">لبته ینکه کاف قی ین پیستون سیلندر غ ه ندازه اید اشد ر ورد وتور ای ختلف ا کدیگر سیار تفاوت ست . ثلا ر ک سیلندر ز نس امپوزیت ا جم ۵۰ سی سی ین قی ی تواند .۰۱۵ ینچ اشد ر صورتیکه رای ک وتور ا جم ۲۰۰ سی سی ز وع وش ولادی ه عمولا ر اشین ای سنو وبیل ا اشین ای من زنی ورد ستفاده ست ین قی ی تواند دود :.۰۵۵ تا .۰۷۵ ینچ اشد . رای اشتن هترین قدار قی ین پیستون سیلندر اید ه ستورالعمل سارنده فترچه تعمیراتی ن راجعه رد.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">▪ یر ردن پیستون ز سمت رودی وا : INTAKE SIDE SEIZUREp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">ین شکال سیار تداول ست علت ن قط ک یز ست ، قدان وغنکاری پیستون . سه مکان جود ارد ه را وغنکاری پیستون درستی صورت می یرد :p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">) قدان وغن ا م ودن وغن وتورp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">۲) ارد دن ب داخل سیستم وغنکاری ز ریق وا پاک دن ایه وغنp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">۳) دا دن ب وغن ر خرن سوخت ( رای وتورهای و زمانه ه وغن وانکاری نها ا داخل سوخت ی یزند.p> p>
راهنمای تشخیص معایب پیستون گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات