آتش و آتش نشانی

آتش نتیجه یک واکنش شیمیایی است که معمولاً میان اکسیژن اتمسفر و یک نوع سوخت اتفاق می افتد؛ البته تنها احاطه یک ماده سوختنی به وسیله اکسیژن ، سبب آتش گرفتن آن نمی شود. بلکه برای این که واکنش احتراق اتفاق بیفتد باید ماده سوختنی به حدی گرم شود که به دمای احتراق خود برسد...

برای این که یک چوب آتش بگیرد اتفاقاتی رخ می دهد که به ترتیب به آنها اشاره می کنیم:
1- ابتدا باید چوب تا دمای بسیار بالا گرم شود. اصطکاک ، نوری که به وسیله ای متمرکز شود و یا چیزی که ق
Notice: Undefined index: creat_by in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/maghalat-persia/includes/modules.php on line 94

Notice: Undefined index: seotitle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/maghalat-persia/includes/modules.php on line 95

Notice: Undefined index: tozihat in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/maghalat-persia/modulesx/mod_c6.php on line 3