تاریخچه صنعت چاپ و چاپخانه چاپ و نشر و کتاب و صنعت چاپ و تاریخچه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه صنعت چاپ و چاپخانه چاپ و نشر و کتاب و صنعت چاپ و تاریخچه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تاریخچهa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صنعتa> اپ اپخانه اپ شر تاب <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صنعتa> اپ <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تاریخچهa>strong>span>p> <p>یشه غوی <br />اژه اپ حتمالا ز لمه chappn (اپنا) ه لمهی ندی ست رفته ده ست. لی عده ی عتقدند ه ز «او» قولی رفته ده ست «او ، ام وعی پول ر عصر یرانیان وده ست). ز غات یگری ه رای اپ کار فته ی توان ه «بع» «اسعه» شاره رد...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>تاریخچه صنعت اپ اپخانه اپ شر تاب صنعت اپ تاریخچه strong>div>تاریخچه صنعت چاپ و چاپخانه چاپ و نشر و کتاب و صنعت چاپ و تاریخچه p> <p><span style="color: #ff0000;">تعریف اپ impressionspan>p> <p>اپ ه عنی عم ، ن صنعت تکثیر صورت قوش و عدی «روف ، رقام ، طوط تصاویر) وسیله نداختن ثر ین قوش ر وی اغذ ، پارچه ا واد یگر الاخص اپ واد واندنی ر وی اغذ ست.<br />ر اقع اپ ردن پخش ردن (اپخش) ، پخش عمده ی عنای لمرو ظر ا ربر ی رفت. ما یگر اپ همترین بزار شر یست ای ودش ا ه شکال یگری اده ست.p> <p><span style="color: #ff0000;">تعریف شر pablicationspan>p> <p>عمل اپ رایه ک تاب ا درکی یگر ه عموم ه ه ن نتشار تیر ویند.<br />شر ر اقع تلاتی اه پدید ورندگان وانندگان ست.p> <p>ید لیp> <p>صنعت شر تاب ه عنای تولید صنعتی الایی رهنگی ه ام تاب ست. مروزه یوهایی ه ر وند تولید تاب تکثیر ن ه ار ی ود، املا صنعتی ست. ز ینرو شر تاب ، صنعتی ست ر نار صنایع یگر ه متر ز نها. صنعت شر تاب ر ال سترش ست لبته ه رطی ه تاب ، سانه طلاعاتی رتباطی ار مدی اشد. ه ور لی نتشار تاب ، شاعه سترده کی ز وثرترین سهل ترین سانهاست.p> <p><span style="color: #ff0000;">تاریخچهspan>p> <p>مان ونه ه ر ین وشته واهیم ید، گونگی پیدایش صنعت اپ- ا ن ه غربی ا ن ا ه ام ود ی انند- ندان شکار دیهی یست، ما ه فته ی اید شور ین ا بدأ غاز اپ انست. ر یران یز هور صنعت اپ رود اپخانه، ه ورانی یش ز صد سال ازمی ردد. رخی اپ ر یران ا ه وران غول ربوط ی انند. ا ین ال، صنعت اپ ه کل دید ه دوره قاجار ازمی ردد. قاله ی ه ی وانید، گاهی ست ه ین وضوعات تحول تطور اپ اپخانه ر تاریخ. <br />بل ز ختراع اپ، تاب ا ا ا ست تکثیر ی ردند. ر تن، سکندریه وم، عده ی ز سّخان، اهکارهای دبی ا ستنساخ ی ردند ین ار ر سراسر رون سطی دامه اشت. تاب ه ندازه ی رانبها ود ه تعداد می ز ردم توانایی تهیه ن ا اشتند. ر تیجه، ر عصر اوش پیشرفت، مکان واندن پژوهش حدود ود. ر یشتر وران رون سطی، اغذ پوست وسفند وساله ه ار ی فت. ز ک رن پیش ز ارلمانی، یگر پاپیروس ورد ستفاده رار گرفت. سلم ست ه اغذ رای ولین ار ز هان سلام ه روپا اه افت زیرا اغذ، ولین ار ر ن سته ز سرزمین ای دیترانه ه ا سرزمین ای سلامی تماس داوم اشتند یده ده ست. سلمین، از تولید اغذ ا ز ینی ا موخته ودند. <br />رای ساختن اغذ، لیاف یاهی ا رد میر ی ردند، میر ا ه صورت ایه ی ازک کنواخت وی صفحه ی ا پارچه ی پهن ی ردند ی شردند تا بش رفته ود نگاه لیاف ا ر م ی شردند. والی پایان رون سطی- ه یژه نگامی ه اپ تداول ردید- اربرد اغذ، ایگزین اربرد پوست اغذ پوست د. نشا هنر چاپ ا اید ر ین ست جو رد، رچه شپیل وگل ر تاب ود یچ شاره ی ه قش شرق زمین ه ور خص، ین ر بداع اپ نموده ست ن ا ز همترین بداعات ناوری تمدن غربی ی مارد، ما سیاری ز ورخان ویسندگان مانند نری وکاس، قش ین ا ر اپ ادیده گرفته ند ر ین اورند ه ین نر ز ین ه روپای غربی سیده ست. ه ین ترتیب، راحل تحول اپ ر اله ی ز بهام رار ارد، ما راساس نچه عبدالحسن ذرنگ ر تاب ود ی ویسد: «ر دود سال ۰۴۰ یلادی، یمیاگری ینی ه ام «پی نگ» ز ل وعی سب خصوص، ترکیبی ه جود ورد ا ن روفی تحرک ساخت سپس ین روف ا پخته سفت رد. پی نگ روف ا نار م رار ی اد ا سیله ی لزی حکم ی رد ر وی ن خلوطی ز زین، وم اکستر ی الید صفحه روف ا ه رامی رارت ی اد. پس ز نتقال قش صفحه ر اغذ تکثیر ن، از روف ا ه رامی رارت ی اد ز م دا ی رد ه ین بتکار پی نگ ا اه ل روفچینی ا روف تحرک ی انند». <br />ز سده وازدهم ه عد، صنعت اپ ر غرب ا مک الب ای وبی کاکی ستی صورت رفته ود، ما نچه ر سده پانزدهم بداع حسوب د، عبارت ود ز تکمیل ستگاه اپ لزی تحرک ه سخه ای راوانی ا ا سرعت یشتر اپ ی رد. تحول ر صنعت اپ تا سیدن ه ستگاه لزی ا اید ک وند تدریجی ه ساب ورد ه ر اصله سال ای ۴۴۵ تا ۴۵۰ یلادی ه وج سید. وهانس وتنبرگ هل انیتس، قش همی ا ر تکمیل ین صنعت یفا رد. «نجیل وتنبرگ» ه ر سال ۴۵۵ ا ۴۵۶ یلادی ه پایان سید، ولین تاب اقعی حصول وع اپ تحرک ود. ر یمه وم سده پانزدهم، اپ دید ه سرعت ر روپا واج افت. اپخانه ا ر هه ۴۶۰ یلادی ر سراسر اک مپراتوری قدس وم تاسیس د ا ذشت ه سال، ه یتالیا، رانسه، سپانیا روپای رقی سید؛ خصوصاً نیز ه ه رکز اپ عروف د تعداد اپگران ین هر تا سال ۵۰۰ یلادی ه ریب صد تن الغ دند دود و یلیون لد تاب ر نجا ه اپ سید. <br />ما ر یران؛ افائل ومان ر اطرات ود ی ویسد: «ه اطر بودن صنعت اپ، تاب ر ینجا(یران) یلی ران ست. یمت تاب ر سب سطور تاب تعیین ی ود. حتوای تاب ر تعیین یمت ن یچ تاثیری دارد. ک تاب ا زار سطر ه یمت و عباسی روخته ی ود. گر ا ط وش وشته ود، تا ۵ عباسی یمت ارد». <br />ر ر صورت رود اژه اپ ه زبان ارسی ا ه واخر رن فتم جری ه زمان سلطنت یخاتوخان پسر باقاخان غول سبت ی هند ن پول اغذی وده ه ه ن او ا ااو (Cao) ی فتند. رخی م رآنند ه اژه اپ، مان هاپ ا هاپه ه ر زبان ندی ه فهوم هری وده ه ر وی پارچه ی زدند ن ا نقوش ی ساختند، وده ست. <br />ر سال ۶۴۰ یلادی ر وره صفویه، ازرگانی رمنی ه ز رامنه ساکن مستردام ود، ستگاه اپی ا ا روف رمنی ریداری ه لفای صفهان ارد رد. ه نبال ن، عده ی ز زرگان پادشاهان صفوی ه کر یجاد اپخانه ا روف ارسی عربی فتادند ه پس ز ندی ه راموشی سپرده د تا وران عباس یرزای ایب لسلطنه ه ولین اپخانه سربی ا روف ارسی عربی توسط یرزا زین لعابدین ر تبریز ائر د ولین تاب نتشرشده ن، ساله هادیه یرزاعیسی ان قائم مقام ود ه ر سال ۲۳۳ ر ریان نگ یران وسیه پس ز عهدنامه لستان ه اپ سید. ین ساله اوی تاوای هاد علمای ن زمان ود. ر مین اپخانه تاب «آثرالسلطانیه» عضی تب یگر ز مله «ساله بله وبی» ه بع سیده ست. <br />ما ین اپخانه یز ر سال ۲۴۵ تعطیل د. ر ن زمان نوز اژه اپ تداول شده ود ه ین اطر ن ا اسمه انه، صمه انه طبعه ارالطباعه ارالطبع ی امیدند. <br />ما دیمی ترین تابی ه ه زبان ارسی ر هان ه بع سیده ست، و تاب ه ام ای «استان سیح» «استان سن پیدرو» ست ه ر و ا ترجمه اتین ر سال ۶۳۹(۰۹۴ جری) عنی ازده سال پس ز فات اه عباس ول ر هر «یدن» توسط ردی ه ام Ludovico ce dieu بع ده ست. مین خص صفحاتی ند ز ترجمه نجیل ه زبان ارسی ا م ه اپ سانده ست. تاب ای ارسی پیش ز ینکه ر یران ه اپ رسد ر مالک ندوستان، عثمانی، صر هرهای روپایی ه اپ سیده ست. ر ندوستان توسط اموران نگلیسی قیم لکته، خستین اپخانه رای بع تب ارسی ر ۲۲۵ ائر د. ز دیمی ترین تاب ای ارسی اپ عثمانی، «رهنگ عوری» ست ه ر سال ۲۵۵هجری اپ ده ست. ر صر(طبعه ولاق) م تب ارسی اپ ی رده ند ه ولین تاب ه ام «فاتیح لدریهفی ثبات لقوانین لدریه» ر سال ۲۴۲ ز اپ ارج ده ست. یگر ز تاب ایی ه ر نجا اپ ده ست، کی «لستان سعدی» یگر «پندنامه عطار» ست ه ر و ر سال ۲۴۴ ه اپ سید. ر هرهای روپایی انند ندن، م، پاریس، نیز، یدن، پطرزبورگ ... یز تب ارسی ه فاست ه اپ سیده ست. <br />پس ز عباس میرزا، یرزازین لعابدین ستاد اپ ر سال ۲۴۰ ه رمان تحعلیشاه ه تهران راخوانده د تا ه مک نوچهرخان عتمدالدوله، ولین اپخانه سربی ارالخلافه ا اه یندازد. تاب «حرق لقلوب» ز ثار ن ست. خستین تاب چاپ سنگی تهران، «عجم» ست ه ر ۲۵۹ ه اپ سید. چاپ سنگی م انند اپ روفی سربی، ول ر تبریز ه ستور عباس میرزا مت یرزاصالح یرازی ز وسیه ه تبریز ارد د غاز ه ار رد. ولین تاب ایی ه توسط چاپ سنگی ه اپ سید، رآنی ه ط یرزا سین وشنویس عروف، ه سال ۲۵۰ ود ز یگر تاب ا ی توان ه «زادالمعاد» تالیف علامه حمدباقر جلسی اپ ده ر ۲۵۱ق «دیقه لشیعه» لااحمد قدس ردبیلی ر سال ۲۶۰ق شاره رد. <br />پس ز دت ا میرکبیر وزنامه قایع تفاقیه ا ه پس ز تل و وزنامه ولت علیه یران سپس ه ام یران امیده د، نتشر رد. <br />رمان ا ستورات اه قایع وادث ر فته ه غالباً ربوط ه ستگاه سلطنت ود، ر ن وزنامه اپ ی د ر واخر سلطنت ناصرالدین شاه، ین وزنامه ه سیله یرزاابوالحسن ان صنیع لملک قاش اشی، صور ردید. <br />ناصرالدین شاه ر سفر ول ود ه روپا، نگام ازگشت ه یران ک ستگاه اپخانه سربی ا روف ارسی اتین رید ه یران رستاد. ین اپخانه دتی ه علت بودن سرپرست روفچین عطل اند تا نکه ر سال ۲۹۲ جری، ارون ویی ونرمان رانسوی ز ناصرالدین شاه متیاز وزنامه اپاتری ا ه زبان رانسه رفت اپخانه ه سیله و ه ار فتاد. ر ین وره، اپخانه ای یگری ر تبریز وشهر صفهان ائر د وزنامه ایی ز بیل وزنامه لتی وزنامه علمی ریخ نتشار افت. ر یراز، ک وزنامه یمه ارسی یمه عربی ه سیله بیب خصوص ل لسطلان ر دود سال ۲۸۹ جری تاسیس د ه عداً قط ه ارسی نتشر ی د. توجه ناصرالدین شاه ه مر تاریخ ویسی ترغیب ویسندگانی ون ضاقلی ان دایت حمدحسن ان صنیع لدوله سان لملک سپهر ه وشتن تب تاریخی، ک مر بیعی ود زیرا و ی واست وادث وران سلطنت اجاریه- اصه قایع وره سلطنت ودش- ا ر تاب ا بت بط ند. <br />تب سنگی ا ر یران، عمولاً یش ز ۰۰ ا ۰۰ سخه اپ می ردند، راکه سنگ اپ یش ز ین ابلیت ستنساخ داشته ست، گرچه «کمال لدین» یخ صدوق(تهران ۳۰۱) ا ر کهزار شتاد لد ه اپ سانده ودند. طی ه ر وشتن تاب رای چاپ سنگی ه ار ی فت، یشتر ط سخ ستعلیق اه کسته ود. اغذی ه رای اپ ستفاده ی د غالباً اغذ وسی وزنامه ود اه اغذهای رنگی ه ز ریق لیج ارس ارد ی د ورد ستفاده رار ی رفت. اغذ بی نگ ر عضی ز تاب ایی ه ی واستند صورت تزئینی اشته اشد ه ار ی فت ظیر «نتخب یوان بیر مس» ه ه ام «مس لحقایق»(تهران ۲۸۰) بع ده ست یز رسوم ود ه ر اپ عضی ز تب، اغذهای نگارنگ ه ار رند؛ عنی ر ند صفحه ا ه ک نگ خصوصی اپ ی ردند؛ انند «یوان نوری» ه ر سال ۲۶۴ ر ارالطباعه ارالسلطنه تبریز اپ ده ست ه نگ اغذ ر ن ستفاده ده ست شخاص یری ه انی نتشار ی دند، ن ا قف عام ی ساختند تا سخ ن تاب تماماً ه سانی ه ستحقاق ارند جاناً اده ود. <br />نا ر نچه فته د، ا رود چاپ سنگی، اپ روفی سربی ه دت ۲۲ سال ر اشیه رار رفت تا ینکه ر واخر رن سیزدهم مری، اپ سربی ر غلب هرهای زرگ انند تبریز، تهران، صفهان، شهد، شت ند هر یگر واج افت تا پیروزی انقلاب، تنها وش اپ ر شورمان حسوب ی د. ا رود امپیوتر ه شور ر هه ۳۶۰ش ین سیله رای روفچینی صفحه رایی ورد ستفاده رار رفت عالیت ر وزه شر ا سیار تسریع تسهیل رد. <br /> ر هایت نکه روفچینی سربی ه ه صورت ستی ه تی ا ستگاه ای سطرچین، ز دود غاز هه ۳۷۰ وبه نقراض امل هاد.p> <p>سیر تحولی شدp> <p>گرگونی ر اپ شر ، پس ز وتنبرگ وندی ند اشت تا سده فدهم یلادی تغییر عمده ی ر ن خ داد. ر ین رن ، وهان ینمان (Yohan Rynmann) ست ه ر وگسبورگ لمان ، پس ز شنایی ا اپ ه شر تاب وی ورد دود 200 تاب نشتر ساخت. ز سده فدهم ه عد نقلاب صنعتی اعث انی پیشرفتای عظیمی ر تون اپ د. ر سده جدهم ، اپ ه شد تدریجی ود دامه اد ر ین رن ، مریکا ه عنوان انونی تازه ما پرتوان ارد صحنه شر هان د تاثیر سزایی ر پیشرفت وآوریهای شر اشت. ر رن وزدهم ، تحولات اپ شر تاب ه دی سرعت یفیت اپ ا فزایش اد ه ین رن ا عصر دید تاب امیدند. ر رن یستم ، عواملی ر اپ تاثیر ذاشتند ه هم ترین نها ه ین رح ستند:<br />1. سرمایه افی اشران <br />2. انش نی هارتهای تخصصی <br />3. علاقه لبستگی رهنگی <br />4. رمانها هداف <br />5. ناسبات وب <br />6. خاطره پذیری عامل سیار هم یگر ر ین سده ، واج امپیوتر هور پدیده شر ومیزی مین ور نقلاب لکترونیک ست.<br />اربرد امپیوتر ، اپ ا مانند عالیتهای یگر ، ه ود ابسته رده ست. مکانات راوان امپیوتری رای اپ شر تاب ه دی ست ه تصور ابستگی ام اپ ه امپیوتر پذیرفتنی تر ست تا اپ دون امپیوتر. مروزه عالیتای ساسی عمده اپ ر ک ا مع ده ست صطلاح شر ومیزی (desktop publishing) ا ر ن هادند.p> <p>نواع اپp> <p>وشهای اپp> <p>یوهای اپ ر هان ز بتدا تاکنون ز ند یوه صلی ارج یست. ر عضی نابع یوهای اپ ا ه 3 سته صلی تقسیم ی نند.<br />• اپ رجسته <br />• اپ سطح <br />• اپ رد<br />لبته یوهای یگری یز ستفاده ی ود ه ه نها یز ی پردازیم.<br />• اپ وزالید Diazotype :<br />رای رائه مونه بل ز اپ ه صاحب ار <br />• اپ اسمهی Block printing :<br />شیدن تصاویر ا اپ ک رح وی اغذ ا واد یگر ا البهای وبی ا لزی. <br />• اپ سری Typography:<br />وسیله روف سری تحرک نجام ی ود. <br />• چاپ سنگی Lithography :<br />وشی ه ر ساس فع تقابل ب ربی ختراع ده ست ر ن رای اپ ز سنگ ستفاده ی ود. <br />• اپ لزی Metallography :<br />گر ر وش چاپ سنگی ه ای سنگ ز لز ستفاده نیم. <br />• اپ زیروگرافی Xerography :<br />ین وش اپ ا اپ وری ام هاده ند. <br />• اپ عکس Gacsimile :<br />ازسازی قیق ک ثر طی ا اپی <br />• اپ ستنسیلی :<br />اپ ز لال پرده ی ازک لل پذیر.p> <p>اپ فستp> <p>اپ فست کی ز پر ونق ترین راوانترین اپ است. اید کی ز لایل ن اپ وی اغذ ا یفیت سیارعالی ر تیراژهای سبتا پایین ست. لبته ر اپ سکرین تیراژهای پایین تر ز اپ فست، عمول تداولتر ست تی ز ظر صرفه قتصادی ناسبتر، ما گر نبه یفیت اپ ا یز ر ظر اشته اشیم. اپ فست ناسبترین ست. اهی اپ فست ا ه لیل عدم رجستگی ا رورفتگی ر ابط (زینک) اپ سطح یز امیده ی ود. <br />رای اپ فست اید راحل زیر ا نجام دهید : <br />1)راحی رح ورد ظر (ر ین ا رض ا ر ین ی یریم ه ار هار نگ ی واهد اپ ود)قتی ی وییم اپ هار نگ نظور ین یست ه قط ر رح هار نگ جود ارد .لکه نگهای وجود ر رح ترکیبی ز مان هار نگ صلی ( Cyan , Magenta , Yellow , blacK ) ستند . پس ی توانید تعداد نگهای ترکیبی زیادی ر رح اشته اشید ثل صورتی، نفش ، هوه ی ،... عد ز نتخاب زینه CMYK رای ایل یجاد ده یتوان ز پالت Channels تعداد انالهای نگ ا شاهده رد . <br />مین ا ه کته ی و ه ودم تجربه ردم هتون گم نتخاب نگ رچاپ وب رح یلی همه سعی نید ز نگهای در رای زمینه اری ه توش یزه اری ارید ثل تن ستفاده کنید . گر جبور ه نتخاب ه مچین نگی ودید ز ونتهای واناتر ستفاده نید . <br />ه کته یگه ینکه ز طراف ادر میشه ند یلی تر ه اخل اصله زارید تا وقع رش سمتی ز تن ا رح ذف شه . <br />2) وب الا رض ی نیم رح ماده ده ایل JPG ا TIF ونو ی سازیم . لبته رح و یز ا رمت ختصاصی رم فزار خیره نید . <br />3)رای اپ ار راحی ده اید رم اپی یجاد نیم .عنی ک رح ه تنهای اپ میشه لکه مراه رحهای یگه ر ک رم یده ده رای اپ ماده ی ه .ر ینجا وع ار م یلی همه رای اپ ه ست داری سربرگ، اکتور ،اغذ اداشت ،پاکت امه ...ر ک رم یده یشوند را ه اید ر وی اغذ اپ وند .ما رم ربوط ه ارت یزیت ، روشور ،ولدرو... ر وی اغذ قوا لاسه اپ یشوند .برای عبه الاها عمدتا ز قوای پشت وسی ستفاده ی ود ه خامت یشتری ارد . <br />4) بعاد رم ای اپی تفاوت ست به تعدادو بعاد ارهای راحی ده ما ستگی ثلا : <br />35*50 - 25*35 -44*60 - 50*70 بعاد ای تداول رم ای اپی ستند . <br />کته :اهی قتا ک ار ودش ه رم یشه ثل پوستر ا لد تاب مجله .<br />5) ک ایل ا بعاد ای فته ده ر الا یجادمی نیم .ارهای راحی ده اکه ا رمت TIF خیره ردیم ه رون ن نتقل ی نیم(رمت TIF ز یفیت یشتری رخورداراست تا JPG ) ارها ا نار م ی ینیم راین نگام اید قت اشته اشید رای ط رش ین ارها اصله گذارید . (تقریبا 3 یلی تر) ز سمت الای ار یز 1.5 تا 2 سانتی تر اصله گذارید ه ر صطلاح ه ن ب پنچه فته ی ود . سعی نید رم ا ا ار پر نید جای الی وی ن <br />اقی گذارید (رای ستفاده هینه ز زینه نجام ده .) کته : رم فزار Freehand مکانات یژهای رای یدن رم ارد.<br />6) رم اپی ا ا رمت TIF خیره رده ین ایل ا وی CD پی نید . <br />7) الا اید ز وی رم اپی یلم تهیه نید . ه کانهای ه ین دمات ا عرضه ی نند یتوگرافی فته ی ود .ر یتوگرافی ز وی رم ما توسط ستگاه Image setter یلم تهیه ی ود رای ر انال نگ ک یلم رای ک رم هار نگ هار عدد یلم ه بعاد رم اپی تهیه ی ود .ر توشاپ ز ریق پالت channela ی توانید تعداد انالهای نگ ا بینید.<br />کته :یمت تهیه یلم سانتی حاسبه ی ود .<br />عد ز تهیه یلم وبت ه تهیه زینک ست .زینک ا رق ای ازکی ز لیاژهای ساخته ده ا لومینیوم وی ستند ه یلم ر وی نها عکس ی ود ین عمل توسط ستگاهی ه ه صطلاح ه ن ستگاه پی زینک ی ویند نجام ی ردد .یلمها ر ستگاه رار اده ده توسط ستگاه ه دت ور ه ن تابانده ی ود . دین ترتیب حتویات یلم ر وی رقه ای زینک نعکس ا پی ی ود. ر ین رحله یز رای ر نگ ک زینک رفته واهد د . (رای ار هار نگ هار زینک ). <br />کته :مروزه ا پیشرفت صنعت اپ ستگاههای ه ازار مده ه رحله تهیه یلم ا ذف ی ند مستقیما ز وی CD رم اپی زینک تهیه ی ماید .ر ین وش ار ز یفیت یشتری رخورداربوده قیمت ار یز می یشتر یشود ه ین ستگاه، Plate setter فته ی ود .<br />9) زینک ه اپخانه نتقل یشود توسط اشین ی (خصی ه ا ستگاهای اپ ارمیکند)زینک ا ه اشین اپ ی ندد.اشینهای اپ هار نگ اری هار خزن نگ ستند ه ر زینک ز ک نگ تغزیه یکند . ر ستگاه اپ علاوه ر زینک ا اغذ ای سفید یز رار ارند . اشین رای اپ رم، هار ار نگ ا وی ن نتقل ی ند تا ار هار نگ اپ ود .ین اغذها ه تعداد ورد ظر ما اپ یشوند عمدتا 1000برگ ه الا ون اپخانه ا رای ر وبت اپ پول 5000 رگ ا ر افت ی نند . <br />10) گر رم اپ ده اغذی اشد ه رحله رش رستاده ی ود . <br />11) گر ار قوای لاسه ا د ک تا ومرحله یگر ا اید ی ند . <br />12)گر ر رم رحی ا ادر اص اشته اشیم ثلا ادر نحنی ا کسته رای عبه ا ر یز یگر .ر ین رحله ک رگ ز رم اپ ده ا ه الب یری رده از وی ن الب تهیه ی نند . <br />کته :البها ک تخته ئوپان ه بعاد رم اپی ستند ه ر حل طوط اص وجود ر رم تیغهای عمودی ر وی تخته صب ده ست . <br />13) قیه رمهای رای وکش زدن ماده ی وند .گر قت رده ا ید وی لد تابها ا سطح ارتهای یزیت وکشی راق جود ارد .ین عمل یز توسط ستگاهای خصوص ر اپخانه نجام ی ود .(ه ین رحله وکش زنی فته ی ود). <br />کته :وکش ا نواع ختلف ارند ه ند تا ز نها ا ام ی رم .UV،UR،سلفون، رنی سرد ،رنی اغ رخی زین ا (واد یمیایی اص ) ه قتی وی احیه ی اص ز ک رم توسط زینک الیده ی وند اعث اد ردن تلاشی دن لیاف اغذ ر ن احیه ی وند ه لوه ی انند رکی دن ر ن احیه یجاد یند ( حتمالا پوستر ایی و یدین ه تصویر ک وجه ر ن ست بدن وجه املا رجسه رکی ده ! ) ..... <br />14)عد ز ساخت الب رمهای اپی ه الا وکش زده ده سرد ده ند وی الب رار اده ده ا شاری تعین ده پرس ی وند تا طوط اص رش زده وند طرحها ز رم اپی دا وند.ه ستگاهی ه ین عمل ا نجام ی هد ستگاه تر پرس ویند.<br />15) گر رم اپی ما اری طوط اص باشند ثلا ه رم ارت یزیت ستطیل کل یازی ه الب یری دارند در اپخانه توسط ستگاهی ه ام یوتین رش اده ی وند .<br />کته: قتی ی ویند ز طراف ادر رح می ه اخل ادر اصله گذارید رای ن ست <br />ه ر غلب اپخانه ا عمل یوتین زدن ا می ی قت نجام ی هند نابراین مکن ست ناره ای رح زده ود . <br />16)گر ر رم اپی ما رحی انند پاکت امه ا عبه اشد رای سباندن ن ه رحله پاکت سبانی رده ی ود . <br />17)رحله خر ارها تفکیک ، سته ندی آماده تحویل ی وند .p> <p>یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخچه صنعت چاپ و چاپخانه چاپ و نشر و کتاب و صنعت چاپ و تاریخچه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رشته چاپ و نشر , چاپ در تبریز

تاریخچه صنعت چاپ و چاپخانه چاپ و نشر و کتاب و صنعت چاپ و تاریخچه گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات