loading...
آکاایران: ناجیه ناجیه اسم دخترانه است، معنی ناجیه: (عربی) (مؤنث ناجی)،   ناجی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن

آکاایران: اسم دختر با ن

نادره نادره اسم دخترانه است، معنی نادره: (عربی) 1- شخص هوشمند و دارای نبوغ که نظیر او کمتر ظهور میکند؛ 2- (به مجاز) (در قدیم) سخن یا حکایت با معنی و دل نشین؛ 3- (اَعلام) نادره بانو نقاش ایرانی سدهی یازدهم که در هنر نقاشی در آن دوران سرآمد بود، +   نادر. 1- و 2-
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نادیا نادیا اسم دخترانه است، معنی نادیا: (عربی) (اسم فاعل مؤنث از نادی) زن خوش آواز.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نادیه نادیه اسم دخترانه است، معنی نادیه: (عربی) (مؤنث نادی)، ندا دهنده، ندا کننده.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ناردانه ناردانه اسم دخترانه است، معنی ناردانه: 1- (در قدیم) دانهی انار؛ 2- (به مجاز) اشک خونین.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ناردین ناردین اسم دخترانه است، معنی ناردین: 1- (در گیاهی) گل خوشه  ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگ  های قرمز، آبی، سفید و زرد؛ 2- (در گیاهی) گیاه این گل پیازدار، علفی، پایا، و از خانواده  ی سوسن است؛ 3- (در گیاهی) خوشه  ی بعضی گیاهان مانند جو و گندم؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) گیسو، زلف؛ 5- (در قدیم) (به مجاز) موی صورت.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نارگل نارگل اسم دخترانه است، معنی نارگل: گل انار، (گلنار).
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نارون نارون اسم دخترانه است، معنی نارون: (در گیاهی) 1- گروهی از گیاهان درختی برگ ریز زینتی یا جنگلی خودرو که میوهی فندقهی بالدار آنها اوایل فروردین میرسد، آغال پشه؛ 2- درختی برگ ریز که در همه جا پراکنده و از جمله درختان جنگلی نقاط معتدل است.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ناروُن ناروُن اسم دخترانه است، معنی ناروُن: (در قدیم) (در گیاهی) درخت انار، ناربُن، انار. + ن.ک. ناربُن. 1-
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نارین نارین اسم دخترانه است، معنی نارین: (عربی ـ فارسی) (نار + ین (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نار، آتش؛ 2- (به مجاز) سرخ رنگ (زیبا).
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نارینا نارینا اسم دخترانه است، معنی نارینا: (عربی ـ فارسی) (نارین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نارین، ( نارین.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نارینه نارینه اسم دخترانه است، معنی نارینه: (نار = انار، آتش + اینه /-ine/ (پسوند نسبت)، 1- منسوب به انار؛ 2- منسوب به آتش؛ 3- (به مجاز) سرخ گون؛ 4- زیبارو
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازآفرین نازآفرین اسم دخترانه است، معنی نازآفرین: (= نازآفریننده) 1- (به مجاز) معشوقی که ناز بسیار به کار برد؛ 2- آنکه نعمت و رفاه و خوشی پدید آورد؛ 3- نازآفریده؛ 4- پدید گشته از ناز و فخر و تکبر؛ 5- به لطف و نرمی آفریده شده.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازپری نازپری اسم دخترانه است، معنی نازپری: (اَعلام) نام دختر پادشاه خوارزم که همسر بهرام گور بود.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازلار نازلار اسم دخترانه است، معنی نازلار: (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1- نازها؛ 2- زیبایی  ها و قشنگی  ها؛ 3- (به مجاز) ویژگی دختری که ناز دارد و زیبا و قشنگ است.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازلی نازلی اسم دخترانه است، معنی نازلی: (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازنین نازنین اسم دخترانه است، معنی نازنین: 1- بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا، ظریف؛ 2- (به مجاز) گرانمایه، با ارزش؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) معشوق و دلبر؛ 4- (در قدیم) شخص زیبا و ظریف؛ 5-(در قدیم) نازکننده، نازنده.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازنین رقیه نازنین رقیه اسم دخترانه است، معنی نازنین رقیه: (فارسی ـ عربی) 1- رقیهی دوست داشتنی؛ 2- رقیهی عزیز و گرامی؛ 3- رقیهی زیبا و گرانمایه. + + نازنین و رقیه.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازنین زهرا نازنین زهرا اسم دخترانه است، معنی نازنین زهرا: (فارسی ـ عربی)، 1- زهرای دوست داشتنی؛ 2- زهرای عزیز و گرامی؛ 3- زهرای زیبا و گرانمایه. +   نازنین و زهرا.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازنین زینب نازنین زینب اسم دخترانه است، معنی نازنین زینب: (فارسی ـ عربی)، 1- زینبِ دوست داشتنی؛ 2- زینبِ عزیز و گرامی؛ 3- زینبِ زیبا و گرانمایه. +   نازنین و زینب.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازنین فاطمه نازنین فاطمه اسم دخترانه است، معنی نازنین فاطمه: (فارسی ـ عربی)، 1- فاطمهی دوست داشتنی؛ 2- فاطمهی عزیز و گرامی؛ 3- فاطمه زیبا و گرانمایه. +   نازنین و فاطمه.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازی نازی اسم دخترانه است، معنی نازی: (ناز + ی (پسوند نسبت)) 1- منسوب به ناز؛ 2- (در گفتگو) نازدار؛ 3- آن که بسیار ناز کند، پر ناز؛ 4- (به مجاز) زیبا.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازیتا
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازیتا
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازیک نازیک اسم دخترانه است، معنی نازیک: (در ترکی) نازک، باریک، ظریف، لطیف.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نازیلا نازیلا اسم دخترانه است، معنی نازیلا: (فارسی ـ ترکی) با ناز و کرشمه، با ناز.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ناعمه ناعمه اسم دخترانه است، معنی ناعمه: (عربی) (مؤنث ناعم)، 1- نرم و لطیف؛ 2- مرغزار، باغ.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ناهید ناهید اسم دخترانه است، معنی ناهید: 1- (در نجوم) زهره؛ دومین سیارهی منظومهی شمسی به نسبت فاصله از خورشید که از درخشنده ترین اجرام آسمانی است، ونوس، [زهره در نزد قدما نماد خنیاگری و نوازندگی است]؛ 2- آناهیتا یا ناهید (در اوستا) ایزد آب است و در اوستا به صورت دوشیزهی بسیار زیبا، بلند بالا و خوش پیکر توصیف شده است؛ 3- (اَعلام) نام دیگر کتایون همسر گشتاسب که دختر قیصر روم بود و مادر اسفندیار و پشوتن.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ناهیده ناهیده اسم دخترانه است، معنی ناهیده: (= ناهید)، ( ناهید.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نائله نائله اسم دخترانه است، معنی نائله: (عربی) (مؤنث نائل)، 1- یابنده، بهره مند؛ 2- کسی که به مقصود و مطلوب خود برسد.+ ن.ک. نائل.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نبیه نبیه اسم دخترانه است، معنی نبیه: (عربی) 1- شریف، بزرگوار؛ 2- (در قدیم) آگاه، هوشیار.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نجاح نجاح اسم دخترانه است، معنی نجاح: (عربی) 1- رستگاری؛ 2- کامیابی، پیروزی، موفقیت.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نجلا نجلا اسم دخترانه است، معنی نجلا: (عربی) (مؤنث انجل)، زن فراخ چشم، زنی که چشمانی وسیع و زیبا داشته باشد.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نجما نجما اسم دخترانه است، معنی نجما: (عربی ـ فارسی) (نجم = نام سوره  ی پنجاه و سوم از قرآن کریم، ستاره + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نجم؛ 2- (به مجاز) زیبا و درخشان مثل ستاره.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نجمه نجمه اسم دخترانه است، معنی نجمه: (عربی) (مؤنث نجم) 1- (در قدیم) ستاره، اختر، نجم؛ 2- (در گیاهی) نام درختی است که در عربی به آن ابوحنیفه میگویند؛ 3- (اَعلام) نجمه مادر گرامی حضرت امام رضا(ع) امام هشتم شیعیان.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نجمیه نجمیه اسم دخترانه است، معنی نجمیه: (عربی) (نجم + ایّه /iyye/ (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نجم؛ 2- (به مجاز) درخشان مثل ستاره.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نجوا نجوا اسم دخترانه است، معنی نجوا: (عربی) سخن آهسته؛ صحبت کردن با یکدیگر معمولاً با صدای آهسته به قصد این که کسی آن را نشنود.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نحله نحله اسم دخترانه است، معنی نحله: (عربی) 1- عطیه، بخشش؛ 2- مذهب، دیانت.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ندا ندا اسم دخترانه است، معنی ندا: (عربی) صدای بلند، آواز، بانگ.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
ندیمه ندیمه اسم دخترانه است، معنی ندیمه: (عربی) زن یا دختری که معمولاً با ملکه، شاهزاده ها، یا زنان بزرگ دیگر همنشین و هم صحبت هستند.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نرجس نرجس اسم دخترانه است، معنی نرجس: (معرب از فارسیِ نرگس) (در قدیم) (در گیاهی) نرگس، ( نرگس.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نرگس نرگس اسم دخترانه است، معنی نرگس: (از یونانی) 1- (در گیاهی) گل زینتی با گلبرگ های سفید یا زرد معطر و کاسه ای به رنگ سفید یا زرد در وسط؛ 2- گیاه این گل که علفی، پیاز دار و از خانوادهی سوسن است، خودرو یا زینتی است و در زمستان گل میدهد؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشم؛ [چشمان معشوق را نیز به نرگس تشبیه کرده اند]؛ 4- (در عرفان) طرب و فرح نتیجهی علم که در عمل یافت شده است.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نرمین نرمین اسم دخترانه است، معنی نرمین: (نرم + ین (پسوند نسبت)) 1- لطافت و لطیف بودن؛ 2- (به مجاز) مهربان، ملایمت و خوش رفتاری داشتن.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نزهت نزهت اسم دخترانه است، معنی نزهت: (عربی) 1- خوشی، شادی؛ 2- پاکی، بیآلایشی؛ 3-تفرج؛ 4- (در موسیقی ایرانی) سازی قدیمی از خانوادهی سازهای زهی؛ 5- (در قدیم) خوش آب و هوایی و خرّمی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نزهت الزمان نزهت الزمان اسم دخترانه است، معنی نزهت الزمان: موجب خوشی و شادمانی اهل زمانه.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نَژلا نَژلا اسم دخترانه است، معنی نَژلا: (= نَجلا)،   نَجلا.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسا نسا اسم دخترانه است، معنی نسا: (عربی، نساء)؛ 1- (در قدیم) زنان؛ 2- (اَعلام) 1) سورهی چهارم از قرآن کریم، دارای صد و هفتاد و شش آیه؛ 2) شهر باستانی، در نزدیکی شهر کنونی عشق آباد در ترکمنستان.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسار نسار اسم دخترانه است، معنی نسار: (= نسا) 1- جایی که آفتاب کمتر به آن بتابد، سایه؛ 2- سایبانی که از چوب و خاشاک ساخته شده باشد؛ 3- (در لهجه  ی قمی، nesār) طرف سایه، (در لهجه  ی اراکی، nesār) جایی که کمتر آفتاب برسد، (در لهجه  ی تهرانی، nesār) جنوب؛ + ن.ک. سایه.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نستر نستر اسم دخترانه است، معنی نستر: (در قدیم) (در گیاهی) نسترن، ( نسترن.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسترن نسترن اسم دخترانه است، معنی نسترن: 1- (در گیاهی) گلی شبیه رُز ولی کم پَرتر و کوچکتر از آن به رنگ های صورتی، سفید یا زرد؛ 2- گیاه این گل که درختچه ای افراشته یا پراکنده از خانوادهی گل سرخ است؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) رخسار و بناگوش معشوق.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسرین نسرین اسم دخترانه است، معنی نسرین: 1- (در گیاهی) گل های زرد یا سفید خوشه ای معطر که یکی از گونه های نرگس است؛ 2- گیاه این گل که علفی، پایا، زینتی و از خانوادهی نرگس است و برگ های بلند و مخطط دارد؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) صورتِ معشوق.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسرین دخت نسرین دخت اسم دخترانه است، معنی نسرین دخت: (نسرین+ دخت = دختر) 1- دختر نسرین وش؛ 2- (به مجاز) زیباروی و با طراوت.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسیبه نسیبه اسم دخترانه است، معنی نسیبه: (عربی) 1- (در قدیم) دارای اصل و نسب؛ 2- خویشاوند و نزدیک؛ 3- (اَعلام) نام یک زن صحابی شجاع از بنی نجّار که در هنگام ظهور اسلام به پیامبر اسلام(ص) ایمان آورد و در سلک صحابهی وی در آمد و در جنگ ها شرکت و مردانه دوشادوش مسلمانان پیکار میکرد.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسیم نسیم اسم دخترانه است، معنی نسیم: (عربی) 1- باد ملایم و خنک، باد بسیار آرام؛ 2- (در قدیم) بوی خوش؛ 3- (در عرفان) تجلی جمالی الهی و رحمت متواتر و نفس رحمانی را گویند.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسیما نسیما اسم دخترانه است، معنی نسیما: (عربی ـ فارسی) (نسیم + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نسیم، و نسیم.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نسیمه نسیمه اسم دخترانه است، معنی نسیمه: (عربی ـ فارسی) (نسیم + ه (پسوند نسبت))، 1- باد بسیار ملایم؛ 2- (در قدیم) بوی خوش.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نشاط نشاط اسم دخترانه است، معنی نشاط: (عربی) 1- شادی، خوشی، سرزندگی؛ 2- (در قدیم) میل، عزم، شوق.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نشمیل نشمیل اسم دخترانه است، معنی نشمیل: (کردی) 1- زیبای دلکش و نازک اندام؛ 2- خوشگل.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نصرت نصرت اسم دخترانه است، معنی نصرت: (عربی) 1- یاری، کمک؛ 2- (در قدیم) پیروزی، فتح.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نصیبه نصیبه اسم دخترانه است، معنی نصیبه: (عربی) (مؤنث نَصیب)،   نصیب.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نظاره نظاره اسم دخترانه است، معنی نظاره: (عربی) (در قدیم) بیننده، تماشاگر.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نَظیره نَظیره اسم دخترانه است، معنی نَظیره: (عربی) (مؤنث نظیر)، 1- همتا، همانند؛ 2- (در ادبیات) شعر یا داستانی که به استقبال از شاعر یا نویسنده دیگری سروده یا نوشته می شود.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نعیما نعیما اسم دخترانه است، معنی نعیما: (عربی ـ فارسی) (نعیم + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نعیم، ن نعیم. 1- ،2- و3-
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نعیمه نعیمه اسم دخترانه است، معنی نعیمه: (عربی ـ فارسی) (نعیم + ه (پسوند نسبت)) منسوب به نَعیم، ( نعیم. 1- ،2- و3-
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نغمه نغمه اسم دخترانه است، معنی نغمه: (عربی) 1- (در موسیقی) آهنگ یا ملودی؛ 2- آواز، تصنیف یا صوت موسیقیایی که از آلات موسیقی بر میخیزد؛ 3- (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه شور و آواز بیات تُرک از ملحقات شور، دستگاه های سه گاه، چهارگاه، ماهور، راست پنج گاه و نوا؛ 4- (در موسیقی ایرانی) نت یا صدایی که دارای زیر و بمی مشخص باشد.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نفیسه نفیسه اسم دخترانه است، معنی نفیسه: (عربی) (مؤنث نفیس)، 1- گران بها، قیمتی؛ 2- (در قدیم) ارجمند و گرامی؛ 3- (اَعلام) نفیسه دختر حسن ابن زید از خاندان گرامی امام حسن مجتبی(ع) که بانویی خداپرست، عارف و زاهد بود.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نقره نقره اسم دخترانه است، معنی نقره: (از سغدی) (در شیمی) فلزی گران بها، نرم، و سفید با جلای فلزی که در ساختن زیور آلات، آینه و... بکار میرود، سیم.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نقشین نقشین اسم دخترانه است، معنی نقشین: (عربی ـ فارسی) (در قدیم) دارای نقش، نقش دار.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نکیسا نکیسا اسم دخترانه است، معنی نکیسا: (= نگیسا) (اَعلام) [قرن 6 میلادی] نام یکی از رامشگران و نوازندگان عهد خسرو پرویز و مربوط به وی که اختراع خسروانی را به او نسبت میدهند.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نگار نگار اسم دخترانه است، معنی نگار: 1- (به معنی نگاشتن و نگاریدن)؛ نقش، تصویر؛ 2- (به مجاز) معشوق زیباروی؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) دختر یا زن زیباروی؛ بت و صنم؛ 4- زیور و زینت؛ 5- نقش نگین؛ 6- (در قدیم) رنگین و منقش؛ 7- (اَعلام) نام شهری در شهرستان بردسیر، در استان کرمان.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نگاره نگاره اسم دخترانه است، معنی نگاره: نقش، شکل، تصویر
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نگارین نگارین اسم دخترانه است، معنی نگارین: 1- زیبا؛ 2- آرایش شده، مزین، آراسته؛ 3- حنا بسته؛ 4- (به مجاز) دلنشین، دل آویز؛ 5- (به مجاز) معشوق زیباروی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نگاه نگاه اسم دخترانه است، معنی نگاه: 1- عمل نگریستن، دید، نظر؛ 2- چشم؛ 3- (به صورت شبه جمله) (در گفتگو) نگاه کنید، نگاه کن.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نگین نگین اسم دخترانه است، معنی نگین: 1- سنگ یا فلزی زینتی و معمولاً قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره، گردن بند و جز آنها کار میگذارند؛ 2- (در قدیم) سنگ قیمتی که معمولاً برای تزئین بر روی چیزی کار میگذاشته اند؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) انگشتر نگین دار پادشاهان و فرمانروایان که به جای مهر به کار میرفته است؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) انگشتر.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نِلی نِلی اسم دخترانه است، معنی نِلی: صورت دیگر نیلی،ص نیلی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نمونه نمونه اسم دخترانه است، معنی نمونه: 1- مقدار یا تعداد کم از چیزی یا از مجموعه ای که نشان دهندهی ویژگیهای آن چیز یا آن مجموعه است؛ 2- نمودار؛ 3- مثال؛ 4- سرمشق، الگو؛ 5- دارای ویژگیهای شایسته که میتواند برای دیگران سرمشق باشد.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوا نوا اسم دخترانه است، معنی نوا: 1- صدای موسیقیایی، نغمه؛ 2- (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاههای هفت گانهی موسیقی سنتی ایران؛ 3- آوازِ پرندگان خوش صدا، مانند بلبل؛ 4- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) آواز، از الحان قدیمی، 5- پرده، مقام؛ 6- سامان و ترتیب و نظم؛ 7- (در قدیم) (به مجاز) نفع و سود، فراخی نعمت، فراخی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوال نوال اسم دخترانه است، معنی نوال: (عربی) 1- آنچه بخشیده میشود، عطیه؛ 2- (در قدیم) بخشش و عطا.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوبر نوبر اسم دخترانه است، معنی نوبر: 1- ویژگی میوه ای که در آغاز فصل خود به بازار میآید؛ 2- (به مجاز) تازه و جدید؛ 3- (در قدیم) تَر و تازه، شاداب؛ 4- (در قدیم) تحفه، نو برانه.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوبهار نوبهار اسم دخترانه است، معنی نوبهار: 1- آغاز فصل بهار؛ 2- (در قدیم) سبزهی نو رسته، گل و شکوفهی تازه روییده؛ 3- نو بهار (از سنسکریت) (در قدیم) به معنی معشوق یا زن زیبا؛ 4- (اَعلام) نام معبد بودایی در بلخ که به علت وجود بت های زیبا در آن، «مشبه به» زیبارویان و معشوقگان قرار گرفته است.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نورا نورا اسم دخترانه است، معنی نورا: (نور+ ا (پسوند نسبت)) 1- نورانی، درخشان؛ 2- (به مجاز) زیبا.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نورالعین نورالعین اسم دخترانه است، معنی نورالعین: (عربی) 1- نور ِچشم (چشم ها)؛ 2- (به مجاز) عزیز و گرامی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نورالهدی نورالهدی اسم دخترانه است، معنی نورالهدی: (عربی) نورِ رستگاری، راستی و پیروزی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوران نوران اسم دخترانه است، معنی نوران: (عربی ـ فارسی) (نور + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نور؛ 2- روشن، درخشان؛ 3- (به مجاز) زیباروی.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نورانگیز نورانگیز اسم دخترانه است، معنی نورانگیز: (عربی ـ فارسی) (نور + انگیز = جزء پسین به معنی انگیزنده) 1- نورانگیزنده؛ 2- (به مجاز) زیبا و تابان.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نورسته نورسته اسم دخترانه است، معنی نورسته: 1- تازه روییده؛ 2- (به مجاز) جوان، تازه بالغ شده.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نورصبا نورصبا اسم دخترانه است، معنی نورصبا: (عربی) [نور + صبا = نسیم ملایم و خنک که از شمال میوزد؛ (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق] 1- روی هم (به مجاز) نوری که از صبا متصاعد میشود، جلوهی صبا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوریه نوریه اسم دخترانه است، معنی نوریه: (عربی) (نور + ایه/-iyye/ (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نور؛ 2- روشن و درخشان؛ 3- (به مجاز) زیبارو.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوژان نوژان اسم دخترانه است، معنی نوژان: 1- فریاد، صدا و بانگ بلند؛ 2- رود (رودخانهی) با بانک و سهم؛ 3- غرّان (رود و سیل)؛ 4- نام رودخانه ای.
,اسم دختر با ن,اسم با ن,اسم دخترانه با ن
نوژین نوژین اسم دخترانه است، معنی نوژ

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نام دختر شاه هخامنشی در جدول , این بانگ آزادیست , اسم دختر سبوها , نقره اسم کودک , اسم مقصورتبلیغات