.


قشنگترین نامهای ایرانی باحرف ف-ق-ک

1393/02/28
 


قشنگترین,ایرانی,مقالات,[categoriy]

قشنگترین نامهای ایرانی باحرف ف-ق-ک

قشنگترین,ایرانی,مقالات,مفید,نامهای ایرانی ,نامهای اصیل ایرانی ,نام پسر ,نام دختر,قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی


ف

فتانه

از نامهای کردی برای دختران

د

فدا

قربانی(نامی کردی)

پ

فراز

بلندی و شکوه

د

فرامرز

شکوه مرزداری-نام پسر رستم دستان

پ

فرانک

سیاه گوش،نام مادر فریدون، نام همسر بهرام گور ساسانی

د

فراهان

محل شکوه و جلال

پ

فربد

مناعت،بزرگی

پ

فرجاد

دانشمند و فاضل

پ

فرخ

تابان و زیبا-نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان

پ

فرخ پی

نیک پی و نیک قدم

د

فرخ داد

مبارک آفریده شده

پ

فرخ رو

دارای صورت زیبا

د

فرخ زاد

مبارک زاد-رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است

پ

فرخ لقا

دارای چهره زیبا،خوشگل

د

فرخ مهر

زیبا چون خورشید

پ

فرداد

داده شکوه و زیبایی

د

فردیس

بهشت،بوستان

د

فردین

یگانه،شکوه دین،مخفف فروردین ماه اول بهار

پ

فرزاد

زاده فر و شکوه

پ

فرزام

شایسته و لایق(نامی کردی)

پ

فرزان

عاقل،حکیم،دانشمند

پ

فرزانه

دانشمند

د

فرزین

عالم،وزیر دربار

پ

فرشاد

شادمان،مسرورو،خوشحال

پ

فرشته

فرستاده الهی و آسمانی

د

فرشید

درخشانتر،نام برادر پیران ویسه

پ

فرمان

دستور،حکم

پ

فرناز

دارای ناز فراوان

د

فرنگیس(فری گیس)

نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش

د

فرنود

دلیل و برهان

پ

فرنوش

شکوه،نام پادشاه باستانی ماد

پ

فرنیا

نامی برای پسران

پ

فروتن

افتاده،حال،متواضع

پ

فرود

پائین-نام پیر سیاوش،نام پسر کیخسرو و نام خسرو پرویز و شیرین

پ

فروز

روشنائی،روشنی

د

فروزان

تابان،درخشان

د

فروزش

روشنی،تابناک

پ

فروزنده

درخشان،درخشنده

د

فروغ

روشنایی،تابش

د

فرهاد

عاشق افسانه ای شیرین

پ

فرهنگ

شکوه،ادب،تربیت

پ

فرهود

صداقت و راستی در دین

پ

فریار

همراه خوب و شایسته

د

فریبا

زیباو فریبنده

 

فرید

بی همتا(نامی کردی)

 

فریدخت

دختر بی همتا و زیبا

 

فریدون

دارای شکوهی اینچنین؛پادشاه پیشدادی که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد

 

فریمان

فر و شکوه ایمان

 

فریناز

عشوه گر،پریناز

 

فرینوش

شکوه شیرین

 

فریوش

رنگ،همان پریوش هم هست

 

فیروز

پیروز و مظفر

 

فیروزه

سنگی گرانبها با رنگ فیروزه ای

 

ق-گ

قباد

سرور گرامی،شاه محبوب،پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی

پ

کوروش

بنیانگذار سلسله شاهنشاهی هخامنش

بنیانگذار تمدن در جهان

پ

کابان

کدبانو(نامی کردی)

د

کابوک

کبوتر(نامی کردی)

د

کارا

فعال و کوشا

پ

کارو

از نامهای ارمنی ایرانی به معنی نوید دهنده

پ

کاراکو

نام یکی از سرداران ماد

پ

کامبخت

کسی که بخت به کام اوست

پ

کامبخش

آرزو دهنده،مراد بخش

پ

کامبیز

صورت فرانسوی(کمبوجیه) پسر کوروش بزرگ است

پ

کامجو

کامجوینده

پ

کامدین

یکی از دایان دین زرتشت

پ

کامران

سعادتمند و خوشبخت

پ

کامروا

به مقصود و مراد رسیدن

پ

کامک

آرزو و خواهش کوچک

پ

کامنوش

کامروا،خوشبخت

پ

کامیار

کامروا و پیروز

پ

کانیار

معدن شانس(نامی کردی)

پ

کاووس

پادشاه توانا-از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد

پ

کاوه

آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد

پ 

کتایون

جهان بانو،دختر قیصر روم و مادر اسفندیار

د

کرشمه

ناز و غمزه

پ

کلاله

موی پیچیده،دختری با موهای مجعد

د

کمبوجیه

نام پسر کوروش بزرگ

پ

کوشا

کوشنده،ساعی

پ

کهرام

رام شده کوه، نام برادر و سردار افراسیاب است

پ

کهزاد

زاده کوه ،کسی که در کوه زائیده شده

پ

کیارش

شهریار بزرگ

پ

کیان

پادشاهان ،امیران

پ

کیانا

فرستاده(نامی کردی)

د

کیانچهر

دارای چهره پادشاهان

پ

کیاندخت

شاهدخت،دختر شاه

پ

کیانوش

بسیار شیرین،نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه

پ

کیاوش

بزرگوار-نام پدر کیقباد

پ

کیخسرو

پادشاه نیکنام-نام پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان

پ

کیقباد

پادشاه محبوب-پدر کیکاووس و سر سلسله کیانیان

پ

کیکاووس

سیاه چرده،سبپزه-نامپسر کیقباد و پدر سیاوشپ

پ

کیوان

سیاره زحل و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری

پ

کیوان دخت

دختر سیاره کیوان

د

کیومرث

نخستین انسان،و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه

پ

کیهان

جهان و گیتی

پ

کیهاندخت

دختر گیتی

د

کیهانه

جهان کوچک

د

 name-iran.blogfaمطالب مرتبط