.


قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ

1391/12/04

قشنگ ترین نامهای اصیل ایرانی یا پارسی که برخی از این نامها یاد آور تاریخ این مرز و بوم می باشد نامها به همراه معنی آن ارائه می گردد...قشنگترین نامهای اصیل ایرانی

قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ

قشنگ,ترین,ایرانی,حرف,مقالات,مفید,آکا,یاد,یاد آور تاریخ این مرز,ارائه,ارائه,همراه,یاد,یاد آور تاریخ این مرز,یاد 

پ

پارسا

پاکدامن،زاهد

پ

پاکان

پاکها(نام کردی)

د

پاکتن

نیکوچهر،پاکیزه تن

پ

پاکدخت

دختر پاک

د

پافته آ

همسر ارتادس که مادها او را به کوروش هدیه کردند اما نپذیرفت.

د

پدرام

آراسته،نیکو،شاد

پ

پرتو

روشن،تابش

د

پرشنگ

تابش،آتش پاره

د

پرستو

پرنده مهاجر

د

پرویز

پیروز،لقب خسرو دوم پادشاه ساسانی

پ

پردیس

بهشت،باغ و بستان

د

پرهام

از اشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور

پ

پژمان

افسرده ، غمگین

پ

پژوا

بیم و هراس

د

پرنیا

پارچه حریر

د

پشنگ

میله آهنی – نام پدر افراسیاب

پ

پروانه

حشره ای زیبا که خود را به شعله میزند

د

پروین

ثریا – ستارگان کوچک نزدیک به هم

د

پری

فرشته،جن،همزاد

د

پریچهر

زیبا روی،نام زن جمشید شاه

د

پریدخت

دختر پری،همسر سام نریمان و مادر زال

د

پریسا

همچون پری

د

پرناز

پری نازدار

د

پریوش

پری روی،فرشته روی

د

پریا

کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه میگردد

د

پوپک

هدهد

د

پوران

جانشین،یادگار

د

پوراندخت

نام دختر خسرو پرویز

د

پوریا

پهلوان خوارزمی ملقب به پوریای ولی

پ

پولاد

آهن سخت و کوبیده،نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد

پ

پویا

رونده و دونده(نامی کردی)

پ

پونه

گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید(نعنای وحشی)

د

پیام

الهام،وحی،پیغام

پ

پیروز

کامیاب،فاتح-نام چند نفر از پادشاهان ساسانیپ

پ

پیمان

عهد،قول و قرار-عنوان اسامی مردان در پارسی دری

پ

 name-iran.blogfa

قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ز-ژ-س
نامهای غیر متعارف ایرانی
قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف گ-ل
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ت
قشنگترین نامهای ایرانی باحرف ف-ق-ک
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف د-ر
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف الف
قشنگترین نامهای اصیل ایرانی
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ن-و-ه-ی
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف م
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ش-ط-غ
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ج
قشنگ ترین نام های ایرانی باحرف چ-ح-خ
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف بمطالب مرتبط