گیاه شنگ، آشنایی با گیاه شنگ و خواص و عوارض آن

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه شنگ، آشنایی با گیاه شنگ و خواص و عوارض آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +شنگ را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه نگ" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/sheng.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه نگa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">شنایی ا <a class="hlink" title="یاه نگ" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/sheng.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه نگa> واص عوارض نspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ه قل ز کاایران: نس نگ Tragopogon L. ر یران ریب ه یست پنج ونه ارد ه ر سراسر واحی عتدله عتدله سرد پراکنده ند 9 ونه ز نها نحصاری یران ستند، مگی نها یرابه ار غلب یرین ذیذ ی اشند ما ردم ر ناطق ختلف لبرز زاگرس ر وایل هار ز رگ عضی ونه ای نها ز مله Trapogopon graminifoliusکه یشتر ر راضی شاورزی امنه ای وهستانی ی وید ه عنوان سبزی صحرایی ستفاده ی نند ن ا صورت سبزی پلو ا ام صرف ی نند.span>span>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/sheng.html"><div class="mzc"><strong>یاه نگ، شنایی ا یاه نگ واص عوارض نstrong>div>گیاه شنگ,گیاه شنگ,گیاه شنگهa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a class="hlink" title="یاه نگ" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/sheng.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه نگa>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ِگspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ام علمی: Tragopogon graminifoliusspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ام نگلیسی: داردspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">انواده: اسنیان (Asteraceae)span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">نگ یاهی ندساله ا یشه عمیق ست تولید اخه ای پاجوش ی ند.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ساقه ن سبز مرنگ ست ساقه ای لدار ز اعده یاه ه صورت میده&nbsp;&nbsp; ی یستند. ین ساقه ا غلب ه رتفاع30-50 سانتیمتراند ازک تقریبا ر سراسر ول ساقه رگ ار ستند. غلب ا اخه ای وشاخه ی م، ا قه پوشیده ز قایای رگ ای غشایی، لسی پهن، اهی پشمالو ستند.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">رگ ا بیه رگ ندمیان، م یش 5 گبرگی ست تخت، وجی کل، ه عرض 25-50 یلیمتر؛ پایینی ا ه سرعت پژمرده اندنی، ا اعده ه شواری اریک ده دون مبرگ، ا گبرگ یانی مرنگ سبتا پهن ست.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">رگ ای ساقه ی ا اعده ه شواری ا می هن ده، دون مبرگ، طرف اس ه تدریج اریک ده لند، الایی ا ا اعده م یش زرگ شکارا پهن ده، وتاه ده، است ست ا اهی تقریبا ه کباره م ار-اریک ده میده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">مگل ذین خیم شده، ر اعده ریبان اهی ا رک ای لویی-سفید. ریبان غلب 10 رگه ی، ر زمان لدهی ه ول م یش 15 (-20) یلیمتر، ر زمان یوه هی ه ول تا 25 یلیمتر، صولا ه رف اعده م یش رک لویی-سفید، ی رک ونده ا صولا (ز بتدا) م یش دون رک ند.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">رگه ا ر اعده ه عرض 3-4 یلیمتر، سبز-زرد ونده ا تقریبا سبز لمی ونده-سبز ستند. طرف أس تقریبا م ار-اریک ده، ر هت ولی ا یارهای (طوط) سیار اریک تا امشخص. ا ی زبانه ی زرد مرنگ، حالت شک تقریبا دون تغییر، ناری ا اهی رغوانی-خطط، ز ریبان ه شواری تاحدود ک هارم خش لندتر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ندقه ا ه ول 12-15 یلیمتر، مرنگ، ه ازکی گه ار-خطط، سنگ پایی سفید، ه تدریج اریک ده ه سیخکی (وکی) ه ول 5 یلیمتر؛ اکل سفید زردشونده رک ا هوه ی ونده، دودا ساوی ندقه ا، ا رک ای پرِ رغی-سفید سبتا لند رم ستند.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">پراکندگی هانی: یران، ترکمنستان، فغانستان، فقاز، اورای فقاز.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">پراکندگی غرافیایی ر یران: تقریبا ه صورت علف رز ر زارع، اغ ا ناره ای زارع ر غلب ستان ای یران انند ازندران، ذربایجان غربی رقی، زنجان، ردستان، مدان، صفهان، رستان، رمان، زد، راسان، تهران سمنان ی وید.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">صارف اربردها:span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ین یاه ر ب سنتی یرانی ه عنوان ارویی رای رمان یماری ای وارشی صوصا زخم عده اربرد ارد رخی تحقیقاتی ه خیرا نجام ده یز صحت دعای ورد ظر ا تایید ی مایند.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">نابع:span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ظفریان، لی لله. 1391. ناخت گیاهان دارویی عطر یران. اپ ول. اشر: رهنگ عاصر.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">http://www.hindawi.com/journals/jchem/2014/425965/span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">http://eol.org/pages/6249233/namesspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">http://ircmj.com/?page=article&amp;article_id=7845span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">Golvagiah.comspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">سایت گل و گیاهspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">یاهان حشی اروییspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه شنگ، آشنایی با گیاه شنگ و خواص و عوارض آن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آشنایی با گیاه شنگ و خواص آن , خواص گیاه شنگ چیست , خواص گیاه شنگ , نام علمی شنگ , خواص شنگه

گیاه شنگ، آشنایی با گیاه شنگ و خواص و عوارض آن گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات