معرفی علف هرز توق - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی علف هرز توق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div ><div ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html"><div class="mzc"><strong>عرفی علف رز توق strong>div>,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: عرفی علف رز توق p>div>div>div><div ><div ><div ><p itemprop="description"> کاایران: مروز صد عرفی علف رز توق ا اریم ین علف رای ام ضر ست امداران عزیز اید ه ین علف رز توجه نند تا ام ای ن ا ز ین علف خورند<br />p><div itemprop="articleBody"><p> ه زارش کاایران: &nbsp;برای اینکه یشتر ا ین علف شنا وید ین علف ا یشتر شناسید عکس هایی از علف رز توق ا رای ما عزیزان تهیه رده یم مچنین طلاعاتی ر ابطه ا ین علف ا یتوانید ر دامه طلب طالعه نیدp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html">,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a>div>p><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html">,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a>div>p><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html">,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a>div>p><p>توق اده Hydroquinone تولید ی ند ه اعث فری تورم بد ر ام ی ود. توق ز علفهای هرز زارع توتون، غندرقند، پنبه، رت، ندم، و، یشکر، اغهای یوه، سبزی صیفی اراضی ایر ست. وشهای نترل: رای بارزه ا توق ر زارع سویا یتوان ز نتازون ه یزان۳لیتر ر کتار عد ز۲-۳برگی دن سویا ستفاده رد.p><p>توق (ام ای یگر زردینه، ستک[۲]) (Xanthium strumarium) ز علف های هرز ست.p><p>یاهی ست کساله ا یوه ای اردار ه توسط ذر تکثیر ی ود. ین یاه ز سرده زردان(Xanthium) ست.p><p>توق علف رز ایجی ر شتزارها ست گرآسیبی (للوپاتی) الایی اردp>div><div >div><p>p>div>div>div><div ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html">,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a>div><h3>شنایی ا یاه ازمانیاh3>div><div ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html">,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a>div><h3>یاه سیلن ادکنکیh3>div><div >div><div ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html">,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a>div><h3>یاه ارانتاh3>div><div ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news201752218472552147.html">,توق,علف هرز توق,گیاه مضر برای دام,[categoriy]a>div><h3>گیاه آلوئهh3>div>div> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی علف هرز توق شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

هرز حضرت

معرفی علف هرز توق گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

جدیدترین مقالات

بز در تهران!

ایستگاه مشاوره سلامت ایستگاه مشاوره سلامت

داودی: شورای صنفی تکلیفش را با عرصه نمایش روشن کند/ کرم‌پور: شورای صنفی یا تغییر ساختار بدهد یا منحل شود

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات