» گیاهان خانگی را میشناسید ؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد » گیاهان خانگی را میشناسید ؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <div > کاایران: گیاهان خانگی ا یشناسید ؟Reviewed by Farnaz on Jul 22Rating: div><p >یاهان مانند سایر وجودات زنده، یاتی نحصر ه رد ارند ثل سایر وجودات ز عمال یاتی هره ندند. نها انند یگر وجودات، ب غذا کسیژن صرف ی نند درت اروری دامه یات ارند.p> <p > ه زارش کاایران: <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news20174302072598787.html"><div class="mzc"><strong> &raquo; گیاهان خانگی ا یشناسید ؟ strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: &raquo; گیاهان خانگی ا یشناسید ؟ p>div><br />یاهان علاوه رزنده ودن، سبب زندگانی یگر انداران ستند، راکه نها یه ای زمین ه ساب ی یند دون نها زمین وره زاری یش یست.p> <p >مان ونه ه مه وجودات ستی ز ظمی رونی یرونی تبعیت ی نند مگی ساعت زیستی خصوص ه ود ارند، یاهان یز ز ک وع ساعت زیستی رخوردارند ه راساس ن، عمال یاتی ود ا نجام ی هند.p> <p >ین ه یاه ه زمانی شد ند ا وانه زند ین ه ه زمانی ه واب رود، مگی تابع ظمی اص ست.p> <p >حققان سالیان رازی ست ه تحقیقات سترده ی ا وی یاهان نجام اده ند تا توانند ه گونگی سازوکار ای پیچیده نها پی برند ه ین کل ز سرار لقت سر رآورند.p> <p >ر ین رتباط تازگی روهی ز حققان وفق دند ه گونگی ساز ار ل هی وانه زدن یاهان پی برند. ین حققان توانستند ا شف نی ه ین هم ست ابند.p> <p >نها ریافتند نی جود ارد ه ر تنظیم ساعت زیستی یاهان زمان ل هی نها وثر ست. ا شف ین ن نها ی توانند ه رک هتری ز ساز ار یاهان پیچیده ی ون رنج، ندم و ست ابند، را ه ریافتند ین ن، عملکردی شابه ر ین وع یاهان ارد.p> <p >حققان ی ویند گر توان ه ور قیق ه سازوکار ین ن عملکرد ن پی رد، ی توان زمان ل هی وانه زدن یاهان ا ستکاری رد، ه وری ه ی توان ه وند رشد گیاهان زمان ل هی نها تاب خشید ا ن ا ه تعویق نداخت.p> <p >انشمندان بلا ی انستند پروتئین FLOWERING LOCUST ه توسط یاهان لدار ر زمانی اص ساخته ی ود، قش همی ر رآیند ل هی یاهان ارد.p> <p >قتی ین پروتئین ر رگ ا ساخته ود، ه عنای تحریک ل هی ر یاه ست. زمانی ه ین پروتئین ز رگ ا رکت ند ه ساقه ا اخ رگ ا رسد، ر نجا سلول ای اصی جود ارد ه تحت تأثیر ین پروتئین رار ی یرند ر ین زمان یاه ی همد ه یا زمان وانه زدن تولید رگ ست ا زمان ل ادن تولید کوفه.p> <p >کانیسم ین عمل ین ونه ست ه ین پروتئین رشاخه ای یاه، روع ه یجاد تغییرات ولکولی ی ند ا تغییر رخی سلول ا، نها ا ز سیرهایی اص ه سمت ل هی وانه زدن دایت ی ند.p> <p >ین سازوکار تحت تأثیر گونگی تابش ورشید تغییر صل است، راکه ین پروتئین مزمان ا تغییرات صلی عال ی ود یاه ا ه سمت ل هی دایت ی ند.p> <p >حققان راین اورند ه یاهان یز مانند یگر انداران ز ک ساعت زیستی نظم ر ساختار ود رخوردارند ه ین ساعت زیستی مه عمال یاتی دن اندار ا ظارت نترل ی ند، ما ین ه ین پروتئین ی ر یاه ساخته ود، ود طلب یگری ست.p> <p >حققان ر دامه پروتئین یگری ه ام FKF۱ ا ر یاهان ناسایی ردند. ین پروتئین قشی ساسی ر کانیسم ل هی یاهان ازی ی ند، راکه یاهان ز ریق ین پروتئین توجه تغییرات صلی زمان ل هی ی وند.p> <p >ین پروتئین ر رابر تابش ستقیم ور فتاب عال ی ود یاه ا ه عالیت امی ارد لبته عالیت ین پروتئین ه دت زمان وز یز ستگی ارد.p> <p >ین پروتئین ا لوع ورآفتاب ذب ن عال ده تا پایان غروب ورشید ه عالیت ود دامه ی هد نابراین ر ه دت وز تابش ورخورشید یشتر اشد، دت عالیت ین ن ا پروتئین یز یشتر ی ود ر ه یزان عالیت ن یشتر ود، ی تواند یشتر سبب تحریک یاه ه ل هی ود.p> <p >ی توان ریافت ه ا را سیدن هار ولانی دن وز تابش ستقیم ور ورشید، ین ن ور یشتری ذب ی ند ر یزان عالیتش فزوده ی ود ر ین صورت یاه تحریک ده، ا تولید پروتئین FLOWERING LOCUST رآیند ل هی وانه زدن ر یاه غاز ی ود.p> <p >ا عالیت ین ن ساعت زیستی یاه یز تغییر ی ند مه یز رای ل ادن یاه اروری ن ماده ی ود.p> <p >ین رآیند مچنان ا عال اندن ین ن ر یاه عال ی اند تا زمانی ه ا تغییرفصل اهش تابش فتاب، عالیت ین ن اهش ابد ا اهش عالیت ین ن، زمان ل هی اروری یاه یز ه تمام ی سد.p> <p >ین افته اصل زمایش ای حققان وی یاهی ه ام Arabidopsis ست؛ یاهی وچک ه ه انواده رخت ردل رتبط ست.p> <p >ز ین یاه ه فور رای تحقیقات نتیک یاهی ستفاده ی ود. ین حققان رای رک قیق ین کانیسم توانستند تی ک دل یاضی یز رای ین رآیند راحی نند.p> <p >راساس ین دل، حققان ی توانند صول گونگی رآیند پیچیده اروری یاهان ا رک نند. نها عتقدند ین دل رک ین کانیسم ه ناسایی رک ن ر یگر یاهان ویژه یاهان پرمصرف ستراتژیک ون ندم رنج یز مک واهد رد، راکه ا ناسایی ین کانیسم ا ی توان تی زمان ای ل هی اروری ا ر ین یاهان تغییر اد.p> <p >حققان میدوارند ا رک امل ین کانیسم توانند ه نی شابه ر یوانات یز ست ابند. نها ی ویند ن ای اصی ر انداران جود ارد ه سوول تنظیم نترل ساعت زیستی دن ست ی توان ز ریق ین لگو دل یاهی ه دل انوری ن یز ست افت.<br />        <br />    <br />    <br />            ترجم: زاده سیدمیرزایی هقی     <br />            وزنامه ام مp> <div >div> div> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
» گیاهان خانگی را میشناسید ؟ گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات