» گوجه های قرمز کاذب با هورمون ممنوع شد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد » گوجه های قرمز کاذب با هورمون ممنوع شد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <div > کاایران: وجه ای رمز اذب ا ورمون منوع دReviewed by مید عبدالرحمن on Dec 1Rating: div><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/news2017430204237650.html"><div class="mzc"><strong> &raquo; وجه ای رمز اذب ا ورمون منوع د strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: &raquo; وجه ای رمز اذب ا ورمون منوع د p>div>p> <p>ه زارش ه قل ز یرنا ، &#8216; سرو عمرانی &#8216; وز وشنبه ر مع برنگاران فزود: ستفاده ز ورمون تفون من پیش س ردن غیرفیزیولوژیک حصول اعث پیری زود س وته ا اهش شمگیر یزان تولید ی ود.p> <p> ه زارش کاایران: ی فت: ا توجه ه علام منوعیت صرف ورمون تفون ر زارع وجه رنگی زسوی فتر ظارت رزیابی رآورده ای غذایی، رایشی هداشتی سازمان غذا ارو زارت هداشت، رمان موزش پزشکی سازمان فظ باتات شور ه لیل خاطرات سم ناسی رای صرف نندگان ز شاورزان ین ستان رخواست رد ز اربرد ین ترکیب جد ودداری نند.p> <p>ی فزود: تجویز، عرضه، روش اربرد ترکیب تفون ه سیله لینیک ای یاهپزشکی روشگاههای سموم منوع ست ز شاورزان هره رداران تقاضا ی ود ه رصورت شاهده رگونه تخلف راتب ه راکز دمات ا دیریت ای هاد شاورزی حل سکونت ود زارش تا وضوع ررسی ا تخلفان رخورد انونی ود.p> <p>عمرانی فت: ستان وشهر تبه ول تولید وجه رنگی ارج ز صل شور ا اراست سالانه ۰۰ زار تن وجه رنگی ز زارع ین ستان رداشت ی ود.p> <p><strong>*تولید .۵ یلیون اخه گل زینتی ر ستان وشهرstrong><br /> سرپرست عاونت هبود تولیدات یاهی سازمان هاد شاورزی ستان وشهر ر دامه ین صاحبه فزود: مسال ۵۱ کتار ز راضی ین ستان زیر شت گل های زینتی فته ه پیش ینی ی ود .۵ یلیون اخه ل ز ین لزارها تولید ود.p> <p>عمرانی فت: پارسال شت یلیون اخه گل زینتی راستان وشهر رداشت د ه یشترین تولید ین حصول ربوط ه هرستان شتستان ا تولید پنج یلیون ۲۰۰ زار اخه ابقی ر هرستان م تولید ده ست.p> <p>ی فت: یشترین لهای شت ده ر ستان وشهر لایل ریم ست ه پس ز رداشت ه ازار ل حلات رتهران رسال ی ود.p> <p>عمرانی فزود: شت گیاهان زینتی ر ستان وشهر ز وایل بان رداشت ن ز همن غاز ی ود تا واخر ردیبهشت سال عد دامه ارد.p> <div >div> <div id="postsource"> نبع: یرنا div> div> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
» گوجه های قرمز کاذب با هورمون ممنوع شد گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات