گیاه خون فام، آشنایی با گیاه خون فام و خواص و عوارض آن

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه خون فام، آشنایی با گیاه خون فام و خواص و عوارض آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +خون +فام را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه ون ام" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/khoonfam.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ون امa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شنایی ا <a class="hlink" title="یاه ون ام" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/khoonfam.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ون امa> واص عوارض نspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه علفی ندساله یست ا ساقه ی حکم یستاده، ه ین ساقه ای هارگوش، ر خش وقانی نشعب ی وند. رتفاع یاه ین 50-150 سانتیمتر ست عموما ر ناطق رطوب غلب ه صورت پایابی ی وید. ک یاه الغ ارای یشه توپی ست ه 50-30 ساقه ز ن ی وید پهنایی تا 150 سانتیمتر ا ر ر ی یرد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/khoonfam.html"><div class="mzc"><strong>یاه ون ام، شنایی ا یاه ون ام واص عوارض نstrong>div>گیاه خون فام,آشنایی با گیاه خون فام,نگهداری از گیاه خون فامa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه ون ام" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/khoonfam.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ون امa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای پایینی تقابل رگ ای الایی تناوب ست. رگ ا دون مبرگ ست کلی سرنیزه ی ا وک تیز ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ل ا 2-1 سانتیمتر طر ارند ه صورت تراکم ر ل ذین رزن سنبله انند کوفا ی وند ر ل ش لبرگ ارد نگ لبرگ ا رغوانی-نفش ست. پرچم ا 12تایی ست ر خشی ا تماما ز ام ل یرون زده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یوه پسول تخم رغی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یاه نوب غرب رکز سیا، سیبری، مال فریقا، مال مریکا سترالیا ی وید ر یران ین ونه طوبت پسند پایابی عموما ر نار ویبارها، رکه ا ریاچه ای م عمق، ر ر قاط ختلف ستان ای رگان، ازندران، یلان، ذربایجان رقی غربی، ردستان، یلام، ارس، مدان، رستان، هارمحال ختیاری، صفهان، راسان تهران ی وید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>صارف اربردها:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سرشاخه ای ل ار ین یاه ستفاده ی ود واص رمانی: ابض، داسهال، ندآورنده ون، ندزدا آنتی بیوتیک ارد ستعمال اخلی ه نظور عالجه رم وده ر یرخواران، سهال ونی اسیلی، ونریزی حمی رای عالجه رم حم، ترشحات سفید زنانه یز …، ولسرهای پا، گزما، رم سرخی واحی ین ار پوست انند شاله ان زیر غل ه علت الش سطح پوست یجاد ی ود کار ی ود (10).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">-یاه ابض صولا رای رمان سهال سهال ونی صرف یشود. ن ا رای تمام سنین ا یال سوده ی توان صرف رد، عضی ز ست ندرکاران ب یاهی ن ا رای لوگیری ز سهال ودکان یرخوار توصیه ی مایند. یاه ا یتوان رای رمان اعدگی سنگین ونریزی ین وران اعدگی کار رد. ر ستعمال ارج صورت ایع ا ماد رای لتیام زخم ا، زخم ای پا گزما کار ی ود رای داوای تخلیه زیادی دستگاه تناسلی زنان ارش ن ستفاده ی ود. مروزه صرف می رای رمان یماری ای شمی ارد، ما پیشنهاد ی ود، ی تواند ن ا رای رمان ختلالات شمی ینایی کار رد (4).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">*ماره ای رون تن ربوط ه هرست نابع تاب ناخت گیاهان دارویی ست ه رای طالعه یشتر ر زمینه وردی اص ه نها شاره یژه ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نابع:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ظفریان، لی لله. 1391. ناخت گیاهان دارویی عطر یران. اپ ول. اشر: رهنگ عاصر.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هرست نابع خش گیاهان دارویی نبع ذکور رای طالعه وردی:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1-&nbsp;&nbsp; Baquar, S. R. and Tasnif, M.: Medicinal plants of Southern West Pakistan-Periodical Expert Book Agencyspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">2-&nbsp;&nbsp; Bremness, L. 1994: Herbs-Dorling Kindersleyspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">3-&nbsp;&nbsp; Caius, J. F. 1998: The Medicinal and Poisonous Plants of India-Scientific publisher (India), Jodhpour-342001 -Indiaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">4-&nbsp;&nbsp; Chevalier Mnimh, Andrew, 1996: The Encyclopedia of Medicinal plants-Dorling Kindersleyspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">5-&nbsp;&nbsp; Frawzy Taha Kotb Hussein, 1985: Medicinal plants in LibyaCopyright Arab Encyclopedia Housespan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">6-&nbsp;&nbsp; Joshi, S. G. 2003: Medicinal plantsOxford &amp; IBH publishing Co. Put. Ltd. Neu Delhispan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">7-&nbsp;&nbsp; Krochmal, A. Walters R. S. and Doughty M. R. 1969: A guide to Medicinal Plants of Appalachia-U.S.D.A. Forest service Research paper NE-138span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">8-&nbsp;&nbsp; Prasad, G. and Reshmi, M. V. 2003: A. Manual of Medicinal Trees Agrobios -Indiaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">9-&nbsp;&nbsp; Raveendra Relnam, K., Martin P. 2006: Ethnomedicinal Plants-Agrobois -Indiaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">10- مامی حمد، حمدرضا مس ردکانی سیم کویی ائینی 1383: یاه رمانی (رمان یماری ا توسط اهان)نتشارات اه مال، تهران- وره سه لدیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">11- زرگری علی، گیاهان دارویی لد 1-3، نتشارات زارت رهنگ موزش عالیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">12- صالحی سورسقی، حمدحسین: 1387-1389: گیاهان دارویی یاه رمانینتشارات نیای تغذیه (وره سه لدی) تهرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://en.wikipedia.org/wiki/Lythrum_salicariaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://www.nps.gov/plants/alien/pubs/midatlantic/lysa.htmspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">Golvagiah.comspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سایت گل و گیاهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه خون فام، آشنایی با گیاه خون فام و خواص و عوارض آن گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات