گیاه زبرینا، آشنایی با گیاه زبرینا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه زبرینا، آشنایی با گیاه زبرینا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +زبرینا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه زبرینا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Tradescantiazebrina.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه زبریناa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>شنایی ا <a class="hlink" title="یاه زبرینا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Tradescantiazebrina.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه زبریناa>strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاهی ست علفی زنده ز انواده «ملیناسه». زادگاهش کزیک ست، رگ ا یضی کل وک تیز ا که ای قره ی نفش ر تن سبز، ر صورت عدم جود ور افی رگ ا ه نگ سبز ر ی یند، ذف وانه ای نتهایی ه نظور پر پشت دن توپی دن یاه روری ست. هتر ست ز ساقه ای راز نحرف ه نظور تکثیر ستفاده ود، یاه ناسبی رای پوشش لدان ای زرگ ست.span>span>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Tradescantiazebrina.html"><div class="mzc"><strong>یاه زبرینا، شنایی ا یاه زبریناstrong>div>گیاه زبرینا,نگهداری گیاه زبرینا,پرورش گیاه زبریناa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه زبرینا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Tradescantiazebrina.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه زبریناa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یاه پارتمانی زبریناstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام علمی: Tradescantia zebrinaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام نگلیسی: Wandering jewspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ام ارسی صیل: وریفَ (ور= ورخر + ل= رگشاره ه وار ر رگ ا ه کل ورخرspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازها:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور:&nbsp; ه ور وی افی حتیاج ارد، ز ور ستقیم سط وز ه صوص ز پشت یشه یزار ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما: ر زمستان داقل 13 رجه ر تابستان هترین رجه رارت رای نان رارت تاق حل زندگی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری: اک ا ر تمام ول سال رطوب گهدارید، ر تابستان فته ی و ار ر زمستان فته ی کبار بیاری افی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">طوبت: فته ی کبار لدان ا غبارپاشی نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تغذیه:&nbsp;&nbsp; ا ودهای یمیایی ایع ا امد حلول ر ب خصوص گیاهان زینتی ر 2 فته کبار بق ستور روشنده مبود عناصر غذایی لدان ا بران نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک ناسب: اک یمونیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تعویض لدان: ه ای تعویض لدان ر 2 ا سه سال ز ساقه ای نتهایی لمه یری موده لدان دید تولید نید، ر ر لدان دید 10 لمه اشت نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تمیز مودن رگ ا:&nbsp; ز واد راق ننده یمیایی ستفاده کنید، غبارپاشی ا ب لرم رگ ا ا تمیز ی ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر: اشت ستقیم لمه ای سخت ده ر لدانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمان:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاه د کل ساقه ا ر اعده اقد رگ ستند: حتیاج ه تعویض لدان ا لمه یری ارد، ز یاه ه عنوان نبع تکثیر ستفاده نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا رنگ بنفش ود ا ز ست اده خیم ده ند: تغذیه یش ز ندازه عامل ن ست، صف یزان توصیه ده ز رف روشنده رای تغذیه ین یاه افی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا ی پیچند، سطح زیرین نها ملو ز تار عنکبوت ست:&nbsp; نه یز رمز عامل ن ست، یاه ا ا سم نه ش ر 14 وز کبار سمپاشی نید، غبارپاشی ر اهش فت ؤثر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا ه اخل وله شک ی وند: وا یلی رم شک ست، سردی وا م عامل یگری ست، رایط ا ازدید نید تا ارسایی ا فع وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ساقه ا ز اعده ی پوسند: اک اتلاقی ا بیاری یش ز ندازه ست، بیاری ا توقف نید جازه هید اک ای سطحی لدان شک ود سپس ا یزان متری بیاری ا روع نید، گذارید ته لدان ا ب ر رتباط اشد، زهکش ا ازدید نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">که ای سوخته وی رگ ا شاهده ی ردد: ز واد راق ننده یمیایی ستفاده ده ا شعه ستقیم فتاب ه رگ ا صدمه ارد رده، ز واد راق ننده یمیایی ستفاده کنید، رگ ا ا ا غبارپاشی پارچه سفنج تمیز نید یاه ا ه حلی ا ور غیر ستقیم نتقل مایید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا د کل شرات سبز نگی ا اده سبنده وی نها شاهده ی وند: یاه ا ا سم شره ش بق ستور فته ی کبار سمپاشی نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ساقه ا راز نحرف اصله ین رگ ا زیاد ست: ور افی یست، لدان ا ه حل پرنورتر ا شعه غیر ستقیم فتاب نتقل نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وک رگ ا هوه ی زخم ایی وی نها شاهده ی ود: یاه تشنه ست، وراً بیاری نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا نگ پریده رم بکی ستند: وا یلی سرد ست، مکن ست یاه خ زده اشد، ز ساقه ای سالم لمه گیرید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>*وش زدیاد:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا خت دن ساقه ا ر اعده راز دن نها لمه ای 5-7 سانتیمتری ا و فت رگ وانه نتهایی ز نتهای ساقه ا تهیه ا ذف فت پائینی رگ ا ر 10 لمه ا ر ک لدان مپوست ار اشت نید، هتر ست بلاً اک ا بیاری ا داد فره ایی ر قاط ختلف ن یجاد لمه ا ا رون نها رار هید. لدان ا جدداً بیاری موده ر سایه گهدارید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اخه ای ویزان زبرینا ر سبد ای ویزان نظره لفریبی ارد، اشت تعداد یشتری لدان ر سبد ویزان اخه ای راوان تری تولید ی ند.span>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نبع: پیش ین، سماعیل. 1390. گلهای آپارتمانی شاوره یاه پزشکی. اپ شتم. نتشارات وپردازانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">Golvagiah.comspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سایت گل و گیاهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه زبرینا، آشنایی با گیاه زبرینا گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات