گیاه اسپاتی فیلوم، آشنایی با گیاه اسپاتی فیلوم

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه اسپاتی فیلوم، آشنایی با گیاه اسپاتی فیلوم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +اسپاتی +فیلوم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه اسپاتی فیلوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Spathiphyllum.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه اسپاتی فیلومa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شنایی ا <a class="hlink" title="یاه اسپاتی فیلوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Spathiphyllum.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه اسپاتی فیلومa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Spathiphyllum.html"><div class="mzc"><strong>یاه اسپاتی فیلوم، شنایی ا یاه اسپاتی فیلومstrong>div>گیاه اسپاتی فیلوم,گیاه اسپات فیلوم,نگهداری گیاه اسپاتی فیلومa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="یاه اسپاتی فیلوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Spathiphyllum.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه اسپاتی فیلومa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یاه پارتمانی اسپاتی فیلومstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ام علمی:strong> Spathiphyllumspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ام نگلیسی:strong> Peace Lilyspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>انواده:strong> ل یپوریان (Araceae)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سپاتیفیلومstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یاه زیبا ومی نگل ای ارانی واحی رکز نوب مریکا واحی رمسیری ست. اشت سپاتیفیلوم ا ه صورت نبوه نظره زیبایی ی فریند. مچنین ه لیل گه اری سان لدهی نها ر ور توسط، سپاتیفیلوم ا رای اشت ر لدان گه اری در آپارتمان م یاهان حبوبی ستند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سپاتیفیلوم رگ ای ای سبز تیره راق، سبتاً پهن، یضی وک تیزی ارد ه ز سطح اک ی ویند. پاک ردن ین رگ ا ا ستمال مناک م اهر یاه ا زیبا ی ند م فاتی ا ه عمولا ر زیر رگ تراکم ی وند، ز ن ی زداید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ل ای سپید ن، ر ل ذین سنبله ی ر ستر رگواره (سپات) سفید اهر ی وند ه ه تدریج ر ه وز، نگ ن ز سفید ه زرد ا سبز مرنگ ی راید پس ز ن داقل ک اه عمر ی ند. سنبلۀ ل ذین ه نگ سفید ا زرد ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صل ل اسپاتی فیلوم هار ست ل ای ین یاه ا وام ند. ر رایط سیار طلوب ین یاه ی تواند وبار ر سال ل دهد ی توان ر پاییز ا زمستان ن ا ادار ه لدهی رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یاه ه لدانی زرگ یاز ارد پیچیدگی یشه ا ر لدان وچک، اعث اهش لدهی ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اسپاتی فیلوم ستعد بتلا ه پشک ردآلود، ته رخی فات یگر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز کات ابل توجه ر ین یاه ین ست ه اسپاتی فیلوم ز یاهان تصفیه ننده وا ی اشد ادر ست رمالدیید، نزن، تیل، تولوین، ستون، ونوکسید ربن وا ا تصفیه ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازمندی ای حیطیstrong><br/>اک:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هترین اک رای ن اکی سبک ا زهکش ناسب ست ه غنی ز واد لی اشد. نابراین اکی ا سبت ساوی ز وکوپیت (پیت وس)+ اک رگ +پرلایت ستر ناسبی رای ن ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای وددهی ی توان ر صل شد ر 15روز ک ار ز ود ای امل ثل 20-20-20 ه ارای عناصر هن نیزیم اشد، ستفاده رد. غلظت ود ا ر ر ار ستفاده صف نید. وددهی عیف ی تواند لیل عدم لدهی یاه اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری:<br/>ر صل شد خاک گلدان میشه اید رطوب ماند. رای لوگیری ز بیاری یش ز ندازه غرقابی دن اک، بیاری ا زمانی نجام هید ه سطح خاک گلدان تا عمق 3-2 سانتیمتری طوبت ود ا ز ست اده اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری یش ز ندازه وجب پژمردگی اشیه رگ فتادن رگ ا سیاه دن وک اشیه رگ ا واهد د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یاه سبت ه ب ای ا ملاح الا ساس ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اسپاتی فیلوم یاهی سایه وست ست ه باید ر عرض ور ستقیم فتاب رار گیرد. ر صورت گهداری در آپارتمان، ن ا ر کانی وشن رار هید. ور م وجب پیچش، نگ پریدگی ازکی رگ ا ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما:<br/>مای یده ل اسپاتی فیلوم 30-20 رجه ست ر ماهای الاتر ا غبار پاشی تناوب یاه ر ول وز انع سوختگی وک رگ ا وید. مای زیر 13 رجه ه یاه سیب ی ساند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر:<br/>ا شد وب یاه ه تدریج نبوه سترده ی ود. ر ین صورت یاه ادری ا ه و ا سه سته تقسیم رده ر سمت ا ر لدانی داگانه ی اریم.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمانstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وک رگ ا هوه ی ده ست:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">حتمالاً ا ز مبود طوبت ست را ه ین ل ه طوبت الای وا یازمند ست ا خاطر ستفاده ز ب سنگین ی اشد (بی ه ملاح زیاد ارد).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای پایین زرد ی ود:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز بیاری زیاد ی اشد تما ین و بیاری اک یس اشد لی بیاری یش ز دهم زومی دارد.ین عارضه ر صورت سرد ودن وا شکی اک م ابل شاهده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ل ا عد ز دتی سبز ی وند: ین مر بیعی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای دید یز رگ ای دیمی زرد ی ود:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاه ز مبود واد غذایی نج یبرد تماً اهیانه ا ودهای امل ترجیحاً ۲۰-۲۰-۲۰ تغذیه ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای یاه سیاه ده یشه پوسیده ست:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علت ن بیاری یش ز د ی اشد. اهی سرمای وا م عامل سیاه دن رگ ا ست لبته یماری ای ارچی عامل صلی ین عارضه ستند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نابع:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b568span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://houseplants.about.com/od/foliageplants/p/PeaceLily.htmspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://www.chicagolandgardening.com/CGMPages/Seasonal_Stories/PlantoftheMonth_Spathiphyllum.htmlspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پیش ین، سماعیل. 1390. گل های آپارتمانی شاوره یاه پزشکی. اپ فتم. اشر: وپردازانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">golvagiah.comspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش ین اندیشه کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه اسپاتی فیلوم، آشنایی با گیاه اسپاتی فیلوم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عامل سیاه شدن برگ نعناع , اسپاتی فیلوم

گیاه اسپاتی فیلوم، آشنایی با گیاه اسپاتی فیلوم گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات