گیاه سانسوریا، آشنایی با گیاه سانسوریا پاکوتاه

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه سانسوریا، آشنایی با گیاه سانسوریا پاکوتاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +سانسوریا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="گیاه سانسوریا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Sansevieriatrifasciata.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه سانسوریاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شنایی ا <a class="hlink" title="گیاه سانسوریا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Sansevieriatrifasciata.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه سانسوریاa> پاکوتاه&nbsp;span>span>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Sansevieriatrifasciata.html"><div class="mzc"><strong>گیاه سانسوریا، شنایی ا یاه سانسوریا پاکوتاهstrong>div>گیاه سانسوریا,گیاه سانسوریا پاکوتاه,گیاه سانسوریا تریفاسکیاتاa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="گیاه سانسوریا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Sansevieriatrifasciata.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه سانسوریاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="یاه پارتمانی سانسوریا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Sansevieriatrifasciata.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه پارتمانی سانسوریاa>پاکوتاهstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ام علمی:strong> Sansevieria trifasciataHahniispan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ام نگلیسی:strong> Birds Nest Snake Plantspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>انواده: strong>ارچوبگان (Asparagaceae)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سانسوریا پاکوتاهstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: جه تمایز ین یاه ا تمام رقام سانسوریا، رگ ای سیار وتاه ن الطبع وتاه دی یاه ست. ر ه سانسوریا ا ا ه اد یاهی ا رگ ای فراشته و ه الا ی ندازد، ین اریته ر عکس ن ست. رتفاع ن داکثر ۲۰ سانتیمتر ست مین ندازه م ستردگی ارد. یشه ا&nbsp; ز ک یزوم خیم نشعب ده رگ ا ه رم ویشی وقه ار ز ین یزوم ی ویند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ستقبال راوانی ز ن ه عنوان یاه پارتمانی ر سال ای خیر ده ست ه کی ز همترین لایل، گهداری سان ن ست اقعا یاهی قاوم ست. علاوه ر ین سانسوریا تمیز ننده وا م ست گهداری ن در آپارتمان سیار فید ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای ن سرنیزه ی کل ز ظر نگ رح سیار تنوع ستند ین م لیلی یگر رای ستقبال ز ین یاه ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یزان ور حیط ر قش نگ رگ ا تاثیر زیادی ارد اعث مرنگ پر نگ دن ن ا ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازمندی ای حیطیstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سبت ه اک سختگیر یست اکی ا افت توسط زهکش وب رای ن ناسب ست. ترکیبی ز اک عمولی + اک رگ ه قداری ن ا پرلیت ه ن ضافه ده اشد، یده ل ست. حتیاج ه وددهی زیاد دارد ر صورت وچک اندن رگ ا، ر صل شد اهی کبار تغذیه ودی ا ود ای گیاهان آپارتمانی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه بیاری زیاد، ساس ست ر اه ای رم فته ی ۲- ار بیاری افی ست ر ه وا نک تر ور متر اشد، بیاری ا اید اهش اد. بیاری ر زمستان ر ۳-۲ فته کبار افی ست. ه غبارپاشی م یاز دارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ه حیط پر ورتر اشد شد ین یاه هتر ست تا رخلاف سیاری ز گیاهان آپارتمانی ی توان ن ا ر قابل ور ستقیم فتاب م رار اد. لبته ه ز وزهای رم.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه سایه م قاوم ست. لی شد ن م تی توقف ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مای یده ل ن رای شد ۲۷-۸ رجه ست. ه مای یشتر قاوم ست تی گر اک ن شک اشد سرما ا تی تا مای ۵ رجه م تحمل ی ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیرspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ند ا لمه رگ ی توان ین یاه ا تکثیر رد لی احت ترین اه تکثیر داکردن پاجوش ای ین یاه اشت ن است. ا ین وش یاهان دید بیه یاه ولیه واهد ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نابع:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://www.ourhouseplants.com/plants/sansevieriaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://davesgarden.com/guides/pf/go/162718span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://www.jaycjayc.com/sansevieria-trifasciata-golden-hahnii-birdnestspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">golvagiah.comspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش ین اندیشه کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه سانسوریا، آشنایی با گیاه سانسوریا پاکوتاه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گیاه سانسوریا با پوشش رنگی قیمت , جمع شدن برگ های سانسوریا , سانسوریای پاکوتاه , خواص گل سانسوریا , سانسوریا پاکوتاه , گیاه سانسوریا

گیاه سانسوریا، آشنایی با گیاه سانسوریا پاکوتاه گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات