گیاه فیتونیا، آشنایی با گیاه فیتونیا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه فیتونیا، آشنایی با گیاه فیتونیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +فیتونیا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه یتونیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Fittonia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یتونیاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شنایی ا <a class="hlink" title="یاه یتونیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Fittonia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یتونیاa>span>span>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Fittonia.html"><div class="mzc"><strong>یاه یتونیا، شنایی ا یاه یتونیاstrong>div>گیاه فیتونیا,گیاه فیتونیا,تکثیر گیاه فیتونیاa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه یتونیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Fittonia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یتونیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یاه پارتمانی یتونیاstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام علمی: Fittonia verschaffeltiispan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام نگلیسی: Nerve Plantspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام ارسی صیل: زیدل (زی=نگی +لشاره ه نگارنگی گبرگ ای سرخ سفید رگهای ل انند نspan>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یتونیاstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یتونیا رگ توری قش ار ست، رگ ا پهن لبی کل گبرگ ای صلی رعی ن نگین املاً مایان، اخه ا سترده فتاده زیبا رای فظ ین الت هتر ست اه ه اه وانه ای نتهایی ا ذف نید تا وانه ای انبی شد نند، ه علت یاز دید ه طوبت حیط اشت نها ر لدان ای یشه ی هانه شاد ایج ست، سایه وست ست لی ه زوماً تاریکی، لدان ای یز ن ورد توجه یست هتر ست ه حض شاهده ذف ردند الاخره انواده ن «کانتاسه» زادگاهش رزیل ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازها:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ور:&nbsp; سبت ه سایه قاومت وبی شان ی هد، تابش ور ستقیم فتاب ه صوص ز پشت یشه ه رگ ای یاه صدمه ی زند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما: داقل ن 18 رجه سانتیگراد ست (ر تمام ول سال حتیاج ه وای رم اردر صورتی ه رجه رارت الای 30 رجه اشد غبارپاشی توصیه ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری: داقل سه ار ر فته ر تابستان بیاری ازم ست، ر زمستان ر پنج وز کبار بیاری افی ست، یاه سبت ه شکی ساس ست، رتباً طوبت اک ا ازدید نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">طوبت: ر تابستان ر وز حتیاج ه غبارپاشی ارد، ر زمستان فته ی سه ار افی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تغذیه: ر هارده وز کبار ا خلوط ودهای یمیایی حلول ر ب خصوص گلهای زینتی بق ستور سازنده تغذیه صنوعی ازم ست، ه علت م توقع ودن یاه صف یزان توصیه ده افی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک ناسب: نواع اک یمونی مپوست رای شد یشه ناسب ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تعویض لدان: ه علت سطحی ودن یشه ای یاه یاز ندانی ه تعویض سالیانه لدان یست، لی ز زهکش لدان اید ائماً ازدید ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تمیز مودن رگ ا: غبارپاشی رای تمیز ردن افی ه ظر ی سد، ز واد راق ننده یمیایی ه وزنه رگ ا ا سدود ی ند ستفاده کنید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر: نتخاب لمه ای وان ر هار یشه ار ردن نها ر مای 18 رجه سانتیگراد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمان:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اشیه رگ ا روک ورده پژمرده ند: وا یلی شک ست، غبارپاشی ا روع نید، قداری سنگریزه ر زیر لدانی ریزید ب ه ن ضافه نید. واظب اشید ته لدان ا ب ر رتباط باشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">که ای سوخته وی رگ ا شاهده ی ود: علت ن ستفاده ز واد راق ننده یمیایی ست، ز نها ستفاده کنید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا ی یزند وانه ای دید اهر می وند: وا سرد ست، لدان ا ه حل رمتری نتقال هید، تشنگی فرط م عامل یگر ین عارضه ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای وان یز اصله ین و رگ زیاد ست: ور افی یست، ه حل وشن تر نتقل نید، واظب شعه ستقیم فتاب اشید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا د کل شرات سبنده ی وی نها شاهده ی ود: سمپاشی ا سم شره ش فوذی ر و فته کبار تا فع علائم پیشنهاد ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای پائینی زرد ی وند: خاک گلدان اتلاقی ده ست، سوراخ ته لدان ا ازدید ا ک سیم اریک ا لایمت جرای روجی زهکش ا از نید، جازه هید سطح اک شک ود، سپس بیاری ا روع نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>*تأمین طوبت:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;یتونیا حتیاج دیدی ه حیط املاً طوبت ارد، ه وری ه ر تابستان ر رجات رارت الا ه و ار غبارپاشی ر وز یاز ارد، طوبت پایدار ا ا ضافه مودن سنگریزه ب ه ته لدان تأمین نید، ته لدان ا ب ر رتباط باشد مچنین یاه سیار ناسبی رای تراریوم ی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;گر ه گهداری ن ز قطه ظر طوبت رارت طلوب می شکل ست، لی الت زیبای رگ ا گبرگ ا رزش راقبت یژه ا ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نابع:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پیش ین، سماعیل. 1390. گلهای آپارتمانی شاوره یاه پزشکی. اپ شتم. نتشارات وپردازانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">http://en.wikipedia.org/wiki/Fittonia_verschaffeltiispan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه فیتونیا، آشنایی با گیاه فیتونیا گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات