آشنایی با گیاه کروتون، آشنایی با گیاه کروتون یا کرچک هندی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با گیاه کروتون، آشنایی با گیاه کروتون یا کرچک هندی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آشنایی +با +گیاه +کروتون را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه روتون" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Codiaeumvariegatum.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه روتونa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="شنایی ا یاه روتون" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Codiaeumvariegatum.html" style="text-decoration:none;color:inherit">شنایی ا یاه روتونa> ا کرچک هندیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: کی ز نگین ترین گیاهان آپارتمانی ست ه اطر نگی ودن رم&nbsp; رگ ای ن ورد توجه ست، یاز دیدی ه طوبت ارد ه مین لیل هتر ست ه صورت په ی خلوط ا گیاهان آپارتمانی یگر ر لدان ای زرگ لاور اکس ا اشت ردد تا ز طوبت اصل ز یاهان یگر ستفاده ند. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Codiaeumvariegatum.html"><div class="mzc"><strong>شنایی ا یاه روتون، شنایی ا یاه روتون ا کرچک هندیstrong>div>آشنایی با گیاه کروتون,گیاه کروتون لکه طلا,گیاه کروتون رشته ایa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کرچک هندیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یاه پارتمانی روتون (کرچک هندی)strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام علمی: Codiaeum variegatumspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام نگلیسی: Garden Crotonspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ام ارسی صیل: تارفَ (تار=سر، ل=رگ) شاره ه یشه اتین ن ه عنی سر ستفاده ز رگ ای نگین ن رای تاجspan>span>p> <p><strong><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">روتون (کرچک هندی)span>span>strong>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">حیط ساکت دون ریان لایم وا رم کنواخت ودن رجه رارت ز حتیاجات یگر ین یاه زیباست. گر ه یاز دیدی ه ب ارد لی اید واظب ود سوراخ ته لدان میشه از اشد تا خاک گلدان اتلاقی شود. زمستان ذرانی ن می شکل وده ه ور لی ا توجه ه رایط سخت زیستی، هتر ست ر صل هار تابستان ز ن ستفاده ردد. نگ کل رگ ا توجه ه اریته ا رق ای ساسی ارد، که ای تیره صورتی، ارنجی، هوه ی رغوانی ر رگ ایی ا زمینه سبز تیره نظره البی ه رگ ا ی هد. رگ ای دید وان ا نگ سبز اهر ه رور که ای نگی ر نها ه جود ی یند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازها:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ور:&nbsp; ه ور دید حتیاج ارد، لی اید توجه اشت ه&nbsp; ور ستقیم فتاب ه لدان ای زیر و سال صدمه ارد ی ند، سایه رنگ ها ا ز ین ی رد، تی لامکان ز جابجایی گلدان ودداری نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما:&nbsp;&nbsp; سعی ردد رجه رارت ابت گه اشته ود، ر تابستان 27 رجه ر زمستان 15 رجه سانتیگراد ه ور یانگین 20 رجه سانتیگراد هترین رایط رارتی رای ین یاه ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری:&nbsp;&nbsp; جازه دهید سطح لدان ما شک ود،2 -3 ار ر فته ر تابستان ر 4 وز کبار ر زمستان افی ست، ر زمستان بیاری ا ب لرم توصیه ی ود، هت تأمین طوبت هتر لدان ا رون لدان زرگتری رار هید د اصل ین و لدان ا ا زه رطوب پر نید، رار ادن تعدادی لوه سنگ ین لدان زیر لدانی ر لوگیری ز اتلاقی دن اک ؤثر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">طوبت: ر تابش ستقیم شعه فتاب غبارپاشی کنید. ر تابستان حتیاج ه غبارپاشی وزانه ارد، لی ر زمستان فته ی کبار افی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تغذیه:&nbsp; ر صل ای شد (هار تابستان) ر و فته کبار ز واد غذایی حلول مراه ا ب ستفاده ردد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک ناسب:&nbsp; هترین اک خلوطی ز اک رگ، خاک باغچه اسه سته رم ست،ف لدان اید ارای قداری اسه یگ اشد تا ب ضافی ز لدان ارج ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تعویض لدان: ا توجه ه شکل ودن شرایط نگهداری دود رصد ز نها بل ز ینکه حتیاج ه تعویض لدان اشته اشد ز ین ی وند لی ر ر صورت جم یشه سن یاه عرف تعیین ندازه لدان ناسب ترین زمان تعویض هار ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تمیز مودن رگ ا: رگ ا ا ر فته ا پارچه ا سفنج رطوب تمیز نید، واد راق ننده یمیایی وزنه ا ا سدود ی ند، ز نها ستفاده کنید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر: نتهای لمه ای وان اشت ر ستری ز اسه رم گهداری ر لخانه رم رطوب ر هار، وابانیدن وایی ساقه ا ر هار ا پائیز.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمان:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا مرنگ نگ سبز وشن ه ود رفته ند: حیط تاریک ست،لدان ا ه حل وشن تری نتقل نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا ا که ای هوه ی سقوط ی نند: وای لوده ه از شپزخانه ا از فتی عامل ن ست، علت ا ر رف نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا زرد نگ ده سطح زیرین نها ملو ز تار عنکبوت ست: نه یز رمز عامل ن ست،ا سم نه ش ر و فته کبار یاه ا سمپاشی نید، غبارپاشی ر اهش فت ؤثر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ساقه پوسیده رگ ا ی یزند: بیاری یش ز ندازه عامل ن ست، ر اصله ین و بیاری جازه هید سطح خاک گلدان شک ود سپس بیاری نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا ر تمام ندام یاه ی یزند: تغییرات دید رجه رارت اعث ین عارضه ست، رجه رارت ا ابت گه ارید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای پائین وته یزش ی نند: وا سرد شک ست، لدان ا ه حل رمتر نتقل ا بفشان غبارپاشی نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">که ای هوه ی وی رگ ا اهر ی وند: غبارپاشی ر فتاب نجام ده ست، ین عمل ا ر سایه نجام هید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای وان یلی یز م شد ستند: ه تغذیه صنوعی حتیاج ارند، بق ستور عمل نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا نقبض ده ند: یاه تشنه وا رم ست، یاه ا وراً&nbsp; بیاری نید غبارپاشی نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زخم ای پنبه ی کل سفید نگ وی رگ ا ر اعده نها ه شم ی ورد: ا پارچه غشته ه سم شره ش فت ا ز ین برید ا ر 14 و کبار بق ستور ا سم سمپاشی نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا نگ ود ا ز ست اده وی نها که ایی شاهده ی ود: شره فت عامل ن ست، ا سم شره ش فوذی وجود ر ازار بق ستور ر و فته کبار سمپاشی نید تا علائم ر رف وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;*طوبت:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هت تأمین طوبت ر تابستان ر وز غبارپاشی ا بفشان ازم ست، ر زمستان فته ی کبار افی ست، طوبت ائمی پایدار ا ضافه مودن ب ه زیر لدانی سنگریزه ار تأمین ی ود،قت مایید ه ته لدان ا ب ر تماس باشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">*تنوع ر نگ رگ ا جود که ای زرد رمز هوه ی ر تن سبز راق ودن نها عرف سلامت یاه ست، ر نگام رید ه ین شخصات قت نید.span>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نبع: پیش ین، سماعیل. 1390. گلهای آپارتمانی شاوره یاه پزشکی. اپ شتم. نتشارات وپردازانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آشنایی با گیاه کروتون، آشنایی با گیاه کروتون یا کرچک هندی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

داروی کروتون

آشنایی با گیاه کروتون، آشنایی با گیاه کروتون یا کرچک هندی گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات