گیاه کالادیوم، آشنایی با گیاه فیل گوش یا کالادیوم

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه کالادیوم، آشنایی با گیاه فیل گوش یا کالادیوم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +کالادیوم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه الادیوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Caladium.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه الادیومa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شنایی ا <a class="hlink" title="یاه یل وش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Caladium.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یل وشa> ا الادیومspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Caladium.html"><div class="mzc"><strong>یاه الادیوم، شنایی ا یاه یل وش ا الادیومstrong>div>گیاه کالادیوم,آشنایی با گیاه کالادیوم,گیاه آپارتمانی کالادیومa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه یل وش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/Caladium.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یل وشa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یاه پارتمانی یل وش (الادیوم)strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاه پیازی الادیوم (یل وش) ین یاه ر رایط طلوب در آپارتمان م ابل گهداری ست ه رح ن ر پی ی یدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ام علمی:strong> Caladiumspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ام نگلیسی: strong>Elephant ear / Heart of Jesus / Angel Wingsspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ام ارسی صیل:strong> یل وش ، الادیوم&nbsp;&nbsp; (یل وش)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>انواده: strong>راسه (Araceae)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>بداء: strong>رزیل، ینهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وع: strong>ز یاهان علفی ا یشه غده ی رد پهنspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رگ: strong>لبی کل زینتی ه ول تا 60 سانتیمتر ر نگ ای ترکیبی وناگونspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ل: strong>ابل توجه یستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نگ ل: strong>ل ای صورتی مرنگ ین یاه ه انند اغذ زرورق ی اشد، عمولاً<br/>&nbsp;ابل توجه بوده ین سبزینه یاه پنهان شته ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>صل ل: strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وارداستفاده:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پارتمان وای زاد (اغچه، لاورباکس، لدان)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وقعیت :strong>&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور ز شعه ستقیم فتاب (وشنائی امل تا سایه)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تکثیر:strong>&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">غده ای وچک ر طراف غده ادر، ذرspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رز اشت:strong>&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر واخر زمستان ا وایل هار غده ا ا ر لخانه ر رجه رارت 25 رجه سانتیگراد وی ستری ز تورب ا اسه رطوب رار ی هند تا وانه ا شد مایند. ز ر غده تعدادی وانه یرون مده روع ه شد ی مایند. ر ین الت ر ک ز ین ساقه ای اصل ز شد وانه ا ا ا سمتی ز یشه دا ر ستری ز اک سبک شت ی مایند. رجه رارت ناسب ر ین زمان 18 رجه سانتیگراد ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ه تدریج ه رگ ا اهر ی ردد، لدان ا ستر یاه یاز ه تقویت ارد یز وی رگ ا ا ایستی بپاشی مود. ر وایل صل پائیز ایستی مک ه برگ ریزان الادیوم مود. دین ترتیب ه لدان ا ه لخانه رم نتقال اده بیاری یاه طع ی ردد،تا ه تدریج رگ ا یخته غده ا واب زمستانی ود ا سپری مایند. تکثیر ز ریق ذر نحصراً هت ه ست وردن اریته ا دید عمال ی ردد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یل وشstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یچ یاهی میتواند ر ترکیب رنگ ها ا الادیوم قابت ند، ه وری ه تشریح رنگ ها تقریباً غیر مکن ست، رگ ا ه کل سرنیزه مبرگ ن لند ست، وام رگ ا زیاد یست ز ول هار تا واخر پائیز اقی یمانند، تکثیر الادیوم ز ریق تقسیم ساقه ای زیر زمینی ست، ا روع زمستان رگ ا زرد شک ده یاه ه ستراحت ی ود، رای فظ ساقه ای زیر زمینی ر زمستان باید ن ا بیاری مود، یاه سیار البی ر اشت روهی ا یاهان یگر مچنین ستفاده ز ن ه عنوان سبد ویزان ست، انواده ن «راسه» زادگاهش رزیل ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازها:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور : هت فظ رنگ ها قوش رگ، ور امل حتیاج ست لی واظب شعه هر شعه ستقیم فتاب اشید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما: 24 رجه سانتیگراد ر تابستان 16 رجه ر زمستان یازهای رارتی ین یاه ست، ر صورتی ه گهداری لدان قط ه اطر فظ ساقه ای زیرزمینی ست ر رجه رارت پائین تر دود 13 رجه گهداری ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری: تا زمانی ه رگ ارد (عضی واقع قط یشه ا&nbsp; گهداری ی نند) یاه ا میشه رطوب گه ارید، ر تابستان 2 تا 3 ار ر فته ر زمستان نانچه یاه اقد رگ ست بیاری ا توقف نید، یاه ر زمستان ه بیاری یاز ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">طوبت: غبارپاشی رای ین یاه ضر ست، ون رگ ا صدمه ی ینند، زدیک لدان ای یگر گه اری نید ا ر اشت روهی&nbsp; ا یاهان یگر طوبت ا ز ین ریق تأمین نید (ه حوه تأمین طوبت راجعه نید).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تغذیه :یاه م توقع ست، صف یزان توصیه ده ز رف روشنده ا سازنده ود گیاهان زینتی هت تغذیه افی ه ظر ی سد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک ناسب: ک سمت پیت ک سمت اک یمونی هترین حیط شد یشه ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تعویض لدان: ر واخر زمستان ساقه ای زیر زمینی ا ز لدان ارج نید ر لدان یگر اشت نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تمیز مود رگ ا: هت تمیز گه اشتن یاه ز رس خصوص رم ستفاده نید، الش ا پارچه ا سفنج ا ستفاده ز واد راق ننده ه رگ ای ساس یاه صدمه ی زند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر : دا ردن ساقه ای زیر زمینی ز یاهان ادری ر هار، ر دام ز ساقه ای زیرزمینی اید داقل و وانه ا شمک اشته اشند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زمستان ذرانی: ا روع صل زان رگ ای ین یاه شک ده زمستان ذرانی غاز ی ود، بیاری ا ر ین الت توقف لدان شک ده ا ه حل سرد شک نتقل نید، ر واسط سفند اه یاه ا بیاری نید ساقه ای زیر زمینی ا ز اک ارج نید ر اک و اشت نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمان:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شد عیف رگ ا یز ستند: ور افی یست، یاه ه حل وشنتری نتقل ود ا حتیاج ه تغذیه صنوعی ارد ه ر سه فته کبار بق ستور عمل مایید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا روکیده شک ی وند: وا یلی رم ا یاه تشنه ست، یاه ا بیاری غبارپاشی نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا کاف ر ی ارند:یاه ا ز حل لوغ ور نید، ه ا اندن طوبت طرات ب وی رگ ا م یتواند عامل ین عارضه اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سفیدکهای ارچی وی ساقه ای زیرزمینی شاهده ی وند: بیاری یش ز ندازه ست، جازه هید سطح اک ر اصله ین و بیاری شک ود سپس بیاری نید، زهکش ا ازدید نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">که ای هوه ی ر سط رگ ا مایان ی ود: واد راق ننده یمیایی ا فتاب ستقیم عامل ین عارضه ست، یاه ا ه حل هتری نتقل نید، ز واد راق ننده ستفاده کنید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نگ رگ ا عیف ست: ور افی یست، یاه ا ه حل وشنتری نتقل نید،یاه یاز ه ور امل ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا ساقه ا د کل سبناک وده شرات سبز نگی وی نها شاهده ی ود: یاه ا ا سم شره ش فوذی فته ی کبار سمپاشی نید تا علائم ز ین روند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اشیه رگ ا هوه ی ین روک ار ی وند: وا می سرد ست، یاه ا ه حل رم تری نتقل نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ا ساقه ا ود ا ی ندازند، روک ار&nbsp; شک ی وند: وا یلی سرد ست، یاه ا ه حل رمتری نتقل نید، ین عوارض ر پاییز بیعی ست، ون یاه ه زمستان ذرانی ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>*تأمین طوبت ائمی پایدار:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;مان ونه ه کر د گر ه الادیوم یاز ه طوبت دید ارد لی غبارپاشی ه رگ ا صدمه ی زند، هت تأمین طوبت زهکش لدان ا ازدید ن ا اخل لدان زرگتری رار هید، د اصل ین و لدان ا ا پیت ا زه رطوب تراکم پر موده ر زمان بیاری لدان زه ا ا یز ا یزان می ب رطوب نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سبت ه شعه ستقیم فتاب ه صوص ز پشت یشه ست زدن ه رگ ا هت تمیز مودن یلی ساس ست، ر نگام مل تغییر کان لدان واظب رگ ای ریف ن اشید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نبع: پیش ین، سماعیل. 1390گلهای آپارتمانی شاوره یاه پزشکی. اپ شتم. نتشارات وپردازانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نبع: تقی، سین. 1390. ایرة لمعارف گل و گیاه. .3:لکاری. ل ا گیاهان زینتی پیازدار. اپ ول. شر سپیدانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش ین اندیشه کاایرانspan>span>p>
گیاه کالادیوم، آشنایی با گیاه فیل گوش یا کالادیوم گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات