آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">موزشa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> قارچ خوراکی ر نزل<br />strong>span><br /><br />هترین وقع رای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> ارچ ر انه ین اههای هر تا ذر ست لی نانچه مکانات تهویه وا تعادل مودن رجه رارت حیط حل <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> جود اشته اشد یتوان ارچ ا ر اههای یگر سال تعمیم اد. طور لی رز <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> ارچ خصوص ه ود ن ست یتوان ن ا ر حیط تاریک <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> اد ه ز ور ستقیم فتاب ، ر قدار ور ا تحمل یند. ر ر صورت ر حل <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> ارچ علاوه ر نکه ، ایستی تهویه وا ه وبی نجام یرد، رجه وای حیط <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> یز اید ین 15 - 10 رجه گهداری ود. علاوه ر ین حل <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> ایستی املا تمیز ، ابل ستشو اقد رز ا حلی رای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پرورشa> اکتریها ، شرات ارچهای ضر اشد.<br />div> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>موزش پرورش قارچ خوراکی ر نزل strong>div>قارچ,پرورش قارچ,باغچهp> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">طاق پرورش قارچspan> <br />عرض طاق پرورش ایستی ه دی اشد ه توان ز اهروهایی ه رای ن تعبیه یردد، ه احتی عبور مود. (دود 70 سانتیمتر) عرض بقات پرورش قارچ ا یز داکثر 180 سانتیمتر ر ظر ییرند تا توان ز و رف ه سط ستر ارچ سترسی پیدا مود نانچه بقات پرورش قارچ ر نار یوار اشد عرض نرا داکثر سانتیمتر رار یهند. مچنین یتوان ارچ ا ر عبهای وبی ر ندازه 60 ر سانتیمتر عمق 20 تا 25 سانتیمتر پرورش اد. بقه ندیها عمولا ر ول طاق پرورش نجام ییرد.div> <br /><br />وی سطح زمین بایستی بقهی ستقر مود، داقل اصله ین بقه ول تا ف زمین 15 سانتیمتر اصله ر بقه ز م 60 سانتیمتر یاشد. طور عمول رای پرورش قارچ در خانه قط سه بقه ر ظر ییرند نانچه طاق ه د افی سیع اشد ک دیف ر ول طاق ر جاور یوار ک بقه (و رفه) ر سط ک بقه ر رف یگر طاق رار یهند طوری ه و اهرو ه عرض 70 سانتیمتر ر و رف بقه سط ، 180 سانتیمتر اشد.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">حوه ماده سازی ودspan> <br />نانچه حل پرورش قارچ حدود وچک اشد یزان حتیاج ه ود تناسب ی اشد. ذا ترجیح اده یود ک حوطه تونی ه بعاد 1.5 تر ساخته ر جاور ن حلی رای روج ب ازاد ود ر ظر گیرند ه اضلاب ا توان اخل سطل ا ک خزن تونی وچک ه بعاد 40 سانتیمتر ارد مود. ف خزن صلی ا ه خامت 15 سانتیمتر اه یخته وی سطح اه ک عبهی ه بعاد ک تر ز نس تور سیمی خیم ه بکه سوراخهای ن 0.5 سانتیمتر اشد وری رار یهند ه ز ر رف ا یواره خزن تونی 25 سانتیمتر اصله اشته اشد طراف ین توری ا ز اه پر موده اخل توری ا ود ضافه رد.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">تهیه ستر رای پرورش قارچspan> <br />هترین اده رای پرورش قارچ ، پهن سبی اه یاشد. رای تهیه ود هت پرورش قارچ قداری پهن سبی اه ا خلوط موده ر بعاد ناسبی ر دود 3 تری نرا نبار موده نها ا وی م خوبی یوبند. تا تراکم ود طوری ه ز فوذ اران ه اخل ن لوگیری ردد. پس ز دتی وتاه عملیات تخمیر اخل توده ود روع یود رجه رارت حیط ود الا یود. مچنین یتوان بل ز توده ردن ود قداری هک ر دود ک پنجم جم پهن ه ن ضافه املا خلوط نید. سپس نرا توده مود.<br />div> <div style="text-align: justify;">ین عمل اعث یردد ه عمل تخمیر ه تعویق یافتد ر عین ال مونیاک تولید ده ا ذب علاوه ر ن قداری ز طوبت ضافی ود ا ذب ماید. عد ز سه وز جددا ین توده ا رگ وا اده نرا انند فعه ول ، نباشته وی نرا کوبید. سطح نرا یب هید تا ب اران ه اخل ن فوذ کند ین عمل ه اصله 4 - 2 وز ، هار تا ش رتبه اید تکرار ردد. ازم ه ادآوریست ه نانچه ر رحله ول ه ود ، هک اده ده اصله رگردان ود هار وزه ر صورتی ه هک اده شده اشد اصله رگردان ود و وز یاشد.<br /><br />div> <div style="text-align: justify;">اید توجه اشت ه ایستی قت راقبت ر گهداری یزان طوبت رارت اخل توده ه عمل ید. زیرا ر ندازه قدار طوبت پهن زیاد اشد، حیط اخل ود ، سیدی ده ود غیر ابل ستفاده یردد. خصوص ر وقع رگردان ردن ود ، نانچه شاهده ود ه ود سیار شک ست، ایستی قدار می غبار ب وی ن پاشید، ز علائم شخصه یزان طوبت ود، زمایش نست، نانچه قداری ود ا ر ست فشارید، بایستی طرات ب ، ز ای نگشتان چکد قط افی ست ر ثر شار ه ود ، ف ست تر شود. پس ز ماده دن ایستی طاق پرورش ا جهز مود.<br />div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">رز اشت ارچ ر طاق پرورشspan> <br />پس ز ماده دن ود نرا ه اخل سالن نتقال اده وی سطح ر دیف ه خامت 15 سانتیمتر ود ا سترده سطح نرا املا سطح یمایند ین عمل ا ایستی یلی ه سرعت دون نکه ود رارت ود ا ز ست دهد نجام اد. پس ز تکمیل نجام ار لیه رها نافذ ا سته دت هار وز ود ا حالت ود اگذار نید تا رجه رارت ود حیط طاق الا رود دود 54 تا 60 رجه رسد ین رارت ه دت 30 -48 ساعت ابت اقی ماند، عد ز ن رجه رارت ود پائین مده ه 54 رجه یسد.div> <div style="text-align: justify;">ین عمل ا عرق ردن حیط شت یامند ر قیقت ر ین رارت سمت عظم ز حیط ر ثر رارت زیاد د عفونی ده ارو شرات غیره ز ین یوند. ز ین تاریخ ه عد تا دت 5 وز رجه رارت حیط ستر 10 - 12 رجه پایین یید تا نکه رجه رارت ه 23 لی 24 رجه یسد. ین رجه رارت رای اشت ارچ ناسب <br />واهد ود.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">سپر ماده اشتspan> <br />سپر ارچ ا میتوان ستقیما اشت زیرا مکان ارد مراه ا سپر ارچ تعداد زیادی ارچهای سمی جود اشته اشد. نابراین ایستی ز سپر ماده اشت ه ام سپون ه ر حیط املا ستریل ، حفوظ سلکته ده شد رده ه الت خواب در وردهند ستفاده مود. رز عمل تهیه ن دین ترتیب ست ه سپر ارچ الص ده ا ر حیط املا ستریل زمایشگاه بلا پرورش اده، طوری ه یسلیوم ارچ شد ود ا روع ماید. سپس نرا ر الت عقیم رده انع شد یشتر ن یوند ر حیط املا ستریل حفوظ ه ام سپون ارچ ه روش یسانند.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">رز اشت سپونspan> <br />ک طعه سپون ا ه ر حیط سته املا ستریل حفوظ ست از رده ه وازده طعه وچک تقسیم موده بلا سطح اک ستر ا ه اصله 25 سانتیمتر ، طعه وبهای ر اک ستر رو رده علامت ذاری نید. ر حل ر سوراخ سمتی ز اک ا تا عمق 5 سانتیمتر ا سیلهی ارج رده ا ست پ ک طعه سپون ه ای ن ذاشته وی نرا یپوشانند. طوری ه عمق اشت 5 - 3 سانتیمتر ز سطح اک اشد ه مین ترتیب پیش یوند تا لیه ستر اشت ود.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">پوشاندن سطح سترspan> <br />ه تا هارده وز عد ز تاریخ اشت سپون ، ایستی سطح شت ا وسیله ک ایه و سانتیمتری اک ستریل ده پوک نفذدار پوشانده املا نرا سطح کنواخت مود. ر ین وقع رجه رارت ستر ایستی 15.5 رجه اشد. اید توجه اشت ه ر وقع وکش ردن ستر ، سپونها اید شد ود ا روع رده اشند یسلیوم ارچ ر طراف حلی ه سپون اشته ده شد موده سترش پیدا موده اشند. ر ین وقع وی طبوع ارچ ر حوطه ر حل ستر ه شام یسد.<br /><br />div> <div style="text-align: justify;">ر ین وقع اید املا قت ود تا ه یچ جه ، ستر شت تکان خورد ابجا شود خصوصا گر تخته ف بقات کم اده ا درت گهداری ستر اک ا داشته اشد یسلیوم ارچها پاره ده تمام حصول ز ین یود. پس ز پوشش مودن سطح ستر ، یسلیوم شد سریع ود ا روع رد رای تسریع ر شد یسلیوم ، رجه رارت حیط ایستی ین 16 - 14 رجه اشد. ر صورتی ه رجه رارت حیط شت یلی الا اشد، کار ردن هک ر خلوط اک پوشش ستر صلاح میاشد.div> <div style="text-align: justify;">رایط رای پرورش شد ارچ <br /><br /><span style="color: #ff0000;">تهویهspan> <br />تهویه ر حیط تاق شت اید طور کنواخت نجام ود بایستی وی سطح شت ا یش ز د یاز وا اد تهویه ر لیه قاط طاق طور کنواخت اشد.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">رجه رارتspan> <br />نانچه رجه رارت ستر شت ه متر ز 14 رجه رسد رجه رارت حیط طاق ه دود 7 رجه رسد ایستی طراف ستر ا ا پارچه خیم پوشاند تا انع تبادل رارت ه حیط ود. رای سرعت شد ارچ یتوان رجه رارت حیط ا ه 14.5 رجه ساند یزان تهویه ا الا رد لی اید قت ود ه هت رکت وا ه رف سطح ارچ باشد.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">طوبت وا بیاری <br />span>ر وقع تشکیل ارچ ، حیط طاق حتیاج ه طوبت ارد. طور توسط هترین رجه طوبت رای شت ین 80 - 70 رصد یاشد. نانچه رجه طوبت وا ز ین قدار متر ود سطح لاهکها ترک رداشته ا سطح لاهک ارچ کار یود. علاوه ر ین سطح ستر شک ده حتیاج ه بیاری یشتری ارد. رای تقلیل یزان طوبت وا ازم ست ر قاط ختلف طاق ، طوبت سنجهای ار ذاشته ود طور رتب ورد ازدید رار یرد. ر صورتی ه علت شک دن اک سطح ستر ، حتیاج ه بیاری ست. ایستی وسیله غبار پاش وی سطح اک ن م ه دی ه ب ر سطح ستر ریان پیدا کند ا ر ک ا مع شود بپاشی نید. بیاری ا ا ب الص ا رجه رارت 32 رجه سیار ااحتیاط نجام هید.div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">تقویت اک سترspan> <br />پس ز نکه ارچها زرگ ده زدیک ه رداشت وند یتوان وی سطح ستر ود ایع پاشید لی اید قت مود ه وی لاهک ارچ پاشیده شود ین عمل ر الا ردن یزان حصول سیار وثر ست.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">رداشت حصول <br />span>ه حض نکه شد ارچ ه د افی سید تاج ن کل امل ود ا پیدا مود ایستی ارچهای سیده ا مع وری مود طور رتب ر ول ستر شت ، ررسی رد ارچهای سیده ا مع وری رد. ارچهایی ه ترک رداشته تر ن از ده اشد رزش ازاریابی دارند. علاوه ر ین زن ن م یود مچنین ارچهایی ه زودتر ز وقع یده وند زن نها سبک وده ز ارچهای رجه و حسوب ده رزش غذایی متری ارد.div> <div style="text-align: justify;">ر وقع مع وری باید ز سبدهای زرگ رای ین نظور ستفاده مود. زیرا شار ارچهای وی سبد وجب یردد ه ارچهای زیرین راش رداشته سیاه وند رای معوری ارچ ، افی ست لاهک ا ر ست رفته ک پیچ ه ن اده تا پایه ن ز زمین دا ود لافاصله ساقه ثیف لوده ا ا اقوی تیز طع رد. ارچ تمیز ا اخل سبد ذاشته تیلمقدور مع وری ا ستکش نجام یرد. هره رداری ر 15 وز کبار نجام ییرد ین رنامه دت و تا سه اه ه ول ینجامد.div> <div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">سته ندیspan> <br />ارچهای یده ده ا ه طاق سرد نک نتقال اده ر سرع قت سبت ه رجه ندی ن قدام موده ارچهای کار اقص ج اجور ا دا رده رای صارف تهیه پودر رستاده ارچهای سالم ا ر ستهای رجه ک رجه و ه ازار عرضه نید. <br />رگرفته ز انشنامه شدdiv>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شبکه تبادل فایل آموزش و پرورش خراسان رضوی , کاشت قارچ در گلدان در آپارتمان , آموزش کشت قارچ انوکیتاکه , پرورش قارچ در خانه , تولید قارچ در منزل , کتاب آموزش و پرورش , کاشت قارچ در منزل , پرورش قارچ خانگی , آموزش کاست قارچ , آموزش کاشت قارچ , آموزش کشت قارچ , قارچ درجه سه , قارچ خوراکی , تولید قارچ , پرورش قارچ , پرورش قارج , پروش قارچ

آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات