کنف چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کنف چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=content-type><meta name=generator content="mshtml 8.00.7601.18170"><p style="text-align: justify">حوه ستفاده : ر یل ه ن شاره واهد ردید :<br/>واص : یاهی وته انند ارای ساقه ای پوشیده ز ار ست نشأ صلی ن واحی ختلف فریقا کر ده ست ز انه ن وغن وراکی ستخراج ز لیاف ن حصولات ختلف نجله اغذ ونی تائی ... تهیه ی ود.p><p style="text-align:center"><div class="mzc"><strong>نف یست strong>div>کنف,خواص کنفp><p style="text-align: justify;">نف یاهی ست و په لدار کساله ا یشه ای تراکم عمیق سفید نگ ، ساقه ین یاه سبتاً علفی کثراً دون نشعاب رتفاع ن ز ک تا 4 تر تغییر ی ند. رتفاع توسط ساقه نف ین 4/2 تا 6/3 تر ست. رگهای نف تناوب ادمبرگی سبتاً لند، گبرگهای پنجه ی رگها ساده ا پنجه ی ست ه ر و وع رگ مکن ست وی ک وته جود اشته اشد. رگها ارای به ای ندانه ار وده ر سطح رگ ساقه رکهای یزی جود ارد. ل صورت نفرد سبتاً زرگ ر وی ساقه ر قطه ین رگ ساقه رار ارد. ل نف امل نظم یباشد. اسه ل ز 5 اسبرگ ه ر اعده م یش ه کدیگر سبیده ند ام ل ز 5 لبرگ غالباً تقارن ه ر اعده پیوسته ستند تشکیل افته ست. اسه ل ارای اسچه (اسه رعی) ه اریک عمولاً ارای 8 وب یباشند. ام ل زرد لی ر سط نفش نگ ست لبرگهاسه تاچهار رابر لندتر ز اسبرگها ی اشد. افه ه ز تعداد سیاری پرچم تشکیل افته ست. ادگی وقانی ز 5 رچه پیوسته تشکیل افته تمکن ن حوری ست. تخمدان 5 انه ی جزا ر ر انه و دیف تخمک اژگون (ناتروپ) رار ارد. یوه نف پسول وکولیسید، تخم رغی کل، وک تیز رک ار ندازه نها تقریباً رابر صف اسبرگ ست. ر پسول ارای 5 رچه ست. ه ر اخل ر رچه داقل ک انه جود ارد. انه ا ه نگ سیاه اکستری ر اخل رکپسول دود 18 تا 20 انه جود ارد.ین ونه ارای هار اریته ه رار زیر ی اشد :<br />(1) Hici var. Viridis (2) H.c.var.vulgaris<br />(3) H.c. var purpurea (4) H.c. var sinplox<br />ز رقام هم نف ی توان ز وبا 108 وبا 2032 ، وبانو ، صری ، ورگلاید ، لوریدا ، ودزین سودان تر دیف ام رد.<br /><br /><br />یاز کولوژیکی<br /><br />ب وا : یاه رای شد مو تولید لیاف ذر افی اید ر ناطق رم یمه رمسیری شت ردد. نف ر رابر سرما ساس وده خبندان عامل هم حدود ننده اشت ، تولید وانه شد ن ست. داقل رجه رارت رای تولید وانه نف دود 12 رجه سانتی راد ست ناسبترین رجه رارت رای نف ر ول وره شد 25 تا 30 رجه سانتی راد ی اشد ر صل تابستان ی تواند رمای 35 تا 40 رجه ا تحمل رده ه شد ود دامه هد.ر اه نف ر ناطق رطوب ر زمین ایی ه ر زدیکی ریا اشته ود، طوبت سبی 68 تا 82 رصد ا تحمل ی ند.<br />نف یاهی وز لند ر ناطقی ه وزانه متر ز 5/12 ساعت وشنایی جود ارد، خوبی شد کرده ا ور شده شت ن وفقیت میز می اشد. ناطق ا رزش اد دید رای شد نف ناسب یست زیرا اد دید علاوه ر تبخیر سریع اعث وابیدگی ( س) ساقه ا یشود. شت تف خصوص نواع حشی ن ر زمین ای م سطح ریا تا رتفاع 1250 تری مکان پذیر ست کن ناسب ترین رتفاع رای نواع صلاح ده نف ز سطح ریا دود 600 تر ی اشد.<br />اک : اک حل شت نف اید ارای عمق افی املاً ابل فوذ اصلخیز اشد رای مین زمین ای سی رای اشت ین یاه ناسب می اشند.هترین اک رای اشت نف زمین ای سی نی ، نی سی مونی نی ا مونی ا واد رگانیکی افی یباشند.<br />زمین ایی ه سفره ب زیرزمینی نها الا خوبی زه شی شده اشند مچنین زمین ای اتلاقی رای اشت شد مو نف ناسب یستند. نف سبت ه وری م یش قاوم ست.<br />pH ناسب رای شد امل نف ین 7/4 تا 8/7 ست یکن ر اکهائی ه pH نها ین 6 تا 8/6 داکثر 7 اشد هتر شد ی ماید.<br />تناوب : نف یاهی ست ه ر وره شد واد غذائی زیادی ا ذب زمین ا ز جود واد غذایی ویژه اده زته سفره سبتاً عیف ی ماید. اشت داوم ا ند ساله ن ر ک زمین سبب روز یماریهای یاهی خصوص وته یری ده وجب قصان حصول ی ود. علاوه ر ینها ر ناطقی ه اشت نف پنبه واج ارد ون ین و یاه ز ک تیره ستند ارای فات یماریهای شترک ی اشند باید نها ا ر تناوب دنبال م رار اد تی ر ک زرعه تی لمقدور اید ین و ا ا اصله سبتاً زیاد ور ز کدیگر اشت ر صورتی ه ر ردش زراعی نف عد ز یاهان تیره بوبات اشته ود،تولید لیاف ذر ضایت خش واهد ود.<br />نف ا ی توان ر تناوب مراه ا یاهانی انند بوبات ، ادام زمینی ، ندم ، رت تی رنج رار اده، تناوب و ا سه ساله ر رار مود. ر مال یران رای تولید نف غلب تناوب سه ساله رح زیر رقرار ی ردد:<br />سال ول: رت<br />سال وم: بوبات<br />سال سوم: نف.<br /><br />ماده سازی اک<br /><br />زمین شت نف اید ز حاظ وادآلی غنی اشد. ذا گر رای تقویت صلاح زمین ر سال بل ود سبز اشته ده اشد اید ر واسط پائیز زمین ا خم زد تا ر ثر زیر اک فتن ود سبز پوسیدن ن واد لی زمین (وموس) فزایش ابد ا ا ضافه ردن ود امی پوسیده ر پائیز ه قدار 20 تا 30 تن ر کتار نها ا خم عمیق ه زیر اک رد. عمق ین خم ستگی ه عمق اک زراعتی ارد د توسط ن 20 سانتی تر ست ر هار پس ز خبندان سرما اید زمین ا خم سطحی ا یسک زد تا لوخ ا املاً رد وند خم ا یسک هاره اید عمود ر خم پائیزه اشد ر صورت جود قایای حصول سال بل ز بیل یشه ساقه ا علف های هرز ر سطح زمین ایستی نها ا مع وری ز زمین ارج رده سپس ه تسطیح زمین قدام مود.<br />واد غذایی ورد یاز نف.<br />رای نکه نف حصول افی تولید ماید ا توجه ه رایط ب وایی وعی ه اشته ی ود ازم ست ز ود ای یمیائی ویژه زت سفر پتاس ه قدار ورد یاز ستفاده ود.رای ستفاده یشتر یاه ز واد سفره پتاس هتر ست ین وماده ا بل اشت ه سیله یسک ر عمق 4 ا 5 سانتی تری اک رارداد.یکن گر ود زته (وره) ردو رحله ه صورت سرک ه زمین ضافه ود تیجه هتر واهد ود. رحله ول پخش ود زته مزمان ا تنک ردن وته ای ضافی رحله وم 30 وز عد ز رحله ول ست. ر اه نف ه نظور تولید ذر اشته ود صرف یش ز د ورد یاز اده زته سبب یرسی یاه علفی دن ن ردیده ه رس ساقه مک ی ند.ر مال یزان ود یمیائی ه رار زیر ست زت 100 یلوگرم ر کتار ، سفر 60 یلوگرم ر کتار پتاس 30 یلوگرم ر کتار.<br /><br />اشت<br /><br />زمان اشت اید وری نتخاب ود ه رایط وی اک ز ر ظر رای اشت ویش ذر ناسب اشد رای سیدن ه ین دف تعیین قدار ذر ر کتار یز عامل همی رای تولید حصول واهد ود. ذا پس ز فع سرما فزایش رجه رارت اک ر هار ر ه زودتر قدام ه شت ود زیرا اشت ه وقع ارای زایای زیر ست :<br />(1) شت ه وقع سبب ی ردد ه ر وقع ارش اران ای هاری وانه ه سرعت ز ذر ارج شد ولیه ن هتر نجام ی ود.<br />(2) شد یاه تا زمان رداشت امل ده قدار حصول یز فزایش ابد ر ورد رقامی ه سبت ه ور ساسیت متری ارند زمان اشت نها ر ه زودتر نجام یرد رحله تولید ل سیدن ر تیجه رداشت حصول یز زودتر نجام واهد د.<br />گر وقع اشت ذر طوبت رارت اک افی رایط ناسب اشد ذر اشته ده پس ز 5 تا 6 داکثر 8 وز وانه تولید ی ماید ز تولید وانه تا هور ولین ل دود تا 105 وز ز ل ادن تا سیدن امل دود 45 تا 50 وز ول ی شد. زمان اشت نف ر ازندران ز دود واخر روردین تا دود واخر ردیبهشت طابق رایط وی تغییر ی ند. هترین زمان شت نف ر وزستان ( زفول) ز وایل سفند تا واسط ردیبهشت ر یرانشهر ز واسط همن تا واخر سفند اه ست. ر رامین ناسب ترین زمان اشت ز دود وایل ردیبهشت تا واخر رداد اه ی اشد.<br />قدار ذر :<br />قدار ذر رای ر کتار تابع عواملی ظیر رجه رارت حیط ر زمان اشت،وع زراعت(یمی ا بیدف ز تولید (تهیه ذر ا لیاف) مچنین وش اشت (طی ا رتی ستپاش) تغییر ی ند.<br />ر اشت نف ه نظور تهیه لیاف ر زراعت ای طی ه ا اشین اشته ی ود قدار ذر ورد یاز دود 20 تا 25 یلوگرم ر کتار ست اصله طوط اشت 15 تا20 اهی 25 سانتی تر ین وته ا 5 سانتی تر ی اشد رگاه نظور ز اشت نف تولید ذر اشد قدار ذر صرفی 10 تا 15 یلوگرم اصله طوط ا اید ین 40 تا 60 سانتی تر اصله وته ا ا ین 5 تا 7سانتی تر نتخاب رد. ر زراعت ای ستپاش قدار ذر ورد یاز یشتر ز زراعتهای طی دود 35 تا 40 یلوگرم ر کتار ست.<br />ر زراعتهای طی ه اشت وسیله ذر پاش نجام یشود عمولاً ذر ا ر سط ا ناره ای طوط اشت یکارند. عمق اشت ذر نف ر رایط ختلف ین 1 تا 3 سانتی تر تغییر رده ناسب ترین ن دود 2 تا 3 سانتی تر ست.<br />نگام اشت رای پیشگیری ز ین ردن پاره ی ز یماریهای ذر زاد هتر ست بل ز اشت ذر ا ا سموم سیستمیک ا سمومی ر بنای P.C.N.B دعفونی مود.<br /><br />اشت<br /><br />اشت،بیاری تنک ردن،جین بارزه ا فات یماریها ز روریات اغشت ی اشد.<br />بیاری :<br />قدار ب ورد یاز نف ز زمان اشت تا سیدن امل ستگی ه تراکم وته ا،نس اک ، رجه رارت طوبت سبی حیط قدار یزش اران ارد ر ناطقی ه دود 500 تا 750 یلی تر ارندگی سالیانه اشته اشد ی توان زراعت یم نف ا نجام هد ر غیر ین صورت بیاری لزامی ست. ر نوب یران ه علت ور ودن زمینها هتر ست ز اشت نف ه صورت رتی جتناب رده ین یاه ا ه صورت طی شت رد.<br />تنک ردن جین : پس ز نکه شد ولیه نف امل د رتفاع وته ا دود 10 تا 12 سانتی تر ردید. ایستی وته ای ضافی ا تنک ز ین ارج مود عمل تنک ردن ا عمولاً ا ست نجام یشود پس ز پایان ن اید اصله وته ا ر وی طوط ین 5 تا 7 سانتی تر واصل طوط ر ورد نف یفی 20 تا 30 ر ورد نف ذری 40 تا 60 سانتی تر اشد.رای لوگیری ز شد علفهای هرز ازم ست ر 2 تا 3 داکثر 4 رتبه زرعه ا جین رد. ناسب ترین سیله بارزه ستفاده ز ولتیواتور ست.<br />فات یماریها :<br />همترین فات نف عبارتند ز : فات رم اردار ، ارادرینا ، تریپس ، گروتیس ته . ه سم ورد صرف رای تریپس ، ته تاسیستوکس 5/1 ر زار یباشد رای رم اردار کارادرینا گروتیس ی توان ز سم سوین ه سبت 2 یلو ر کتار ستفاده رد. ز یگر فات سر پولک (Padagrica mentriesi) یباشد ه ا سم تیودان ی توان ا ن بارزه مود. فت یگر رم یشه ا ارو پروانه (Agrotis segetum) ه رای بارزه ا ن اید ا علف های هرز بارزه ا یندین 25 رصد عمه پاشی مود.<br />فت یگر رم ساقه نف( pyrausta nubilalis )ی اشد ه ا طع سوزاندن علفهای هرز طراف زرعه ر اههای تیر رداد ی توان ا ن بارزه مود.<br />ز یماریهای هم نف عبار تند ز :<br />(1) یماری پوسیدگی وقه یشه نف (Fusarium bucharicum) ه عامل ن ارچ ی اشد ه رای بارزه پیشگیری ن ارهای زیر روری ست:<br />(1) تهیه رقام قاوم، (2) عایت صول یش تناوب. (3) ود اری ز شت ر زمین ای اتلاقی ازمین ائی ه ارای ملاح لسیم زیاد ی اشند. (4) بارزه یمیائی ه تا دودی شکل ی اشد.<br />2- یماری که رغوانی رگ نف<br />3- یماری که ودی نف<br />4- یماری پوسیدگی اکستری نف ی اشد.<br /><br />رداشت<br /><br />زمان رداشت نف ر یلان ازندران ز دود وایل هر تا واخر هر ر وزستان ارس ز وایل تا واخر بان اه ر رامین واسط بان تا واسط ذر ی اشد.<br />رداشت نف زمانی اید نجام ود ه ساقه املاً شک شده اشند ر غیر ینصورت ه علت سبیدن لیاف ه دار ساقه دا ردن نها شکل ز یفیت نها استه ی ود. هت صرف ر ارخانجات اغذسازی وقعی ه رداشت نف قدام ی ود ه قدار حصول شک ساقه داکثر پسول ا سیده اشد. گر شت نف رای تهیه ذر اشد ی توان ر واخر رحله زندگی نف تدریج ه پسولها ی سند نها ا ز ساقه دا ر حل ناسبی نبار مود ا زمان سیدن انه ا ه دود 2 اه پس ز هور ولین ل ر یاه ی اشد ساقه ا ا ه سیله اشین ا ره وتوری ا اس طع رده ر سته ای 20 تا 25 یلوگرمی سته ندی ر زرعه ر عرض ریان وا رار اده تا شک وند پس ز 2 تا 3 داکثر 7 وز نها ا ا سایل ختلف وبیده انه ا ا ز سایر واد دا رده ر اخل ونی ای نفی یخته نبار ی نند. عدم جود طوبت ریان اشتن ناسب وا ر نبار اید عایت ود.<br />گر دف ز اشت نف تهیه لیاف اشد عمولاً بل ز نکه ساقه ا طور امل رسند بل ز سبیدن لیاف ه دار ساقه رداشت اید نجام یرد. نگام رداشت ساقه ا ا ز یشه ز زمین ارج ی نند ر صورتیکه ساقه ا ا ز زدیک سطح زمین ف ر مایند.یفیت لیاف هتر ی اشد یشه ا ل ای طراف یشه اخل ساقه ا می وند. پس ز رداشت رای اهش طوبت ساقه فزایش سرعت تبخیر،ساقه ا ا ر سته ای وچک ه کل اصی ر زرعه ه الت یستاده رار ی هند ه ه ن اتمه ردن ی ویند. پس ز ند وز سته ای ساقه ا رون وضچه ائی ه ر ن ا ب ریان ارد رار ی هند رجه رارت ب اخل وضچه ا اید دود 30 تا 32 رجه سانتی راد اشد. عمل تخمیر پوست ساقه توسط یکروارگانیسم ای وجود ر ب صورت ی یرد.<br />دت زمان تخمیر ستگی ه رجه رارت ب اشته ر رایط ساعد ین 10 تا 20 وز ست ر صورت امساعد ودن رایط مکن ست تا و اه ه تعویق یفتند. پس ز پایان عمل تخمیر دا ردن لیاف ستشو ادن تمیز ردن نها لیاف ا ویزان رده تا شک وند. دود ک یستم زن ساقه ا ا لیاف شک تشکیل ی هد. نگ عمولی ساقه نف یچگونه تاثیری ر نگ لیاف داشته ر صورتیکه تخمیر ستشوی نها قیق نجام ود لیاف سفید فاف اصل واهد د.<br /><br />امنه نتشار<br /><br />ناطق اشت نف ر یلان ازندران : ائم هر، ابل ، مل ، حمود باد ، ندپی ، سرخ ود ،ور ، نگرود ستانه ، شتندر نزلی<br />ستان ارس : اراب ، ازرون. رمان : م، فسنجان یرفت . تهران : رامین. وزستان : زفول یرانشهر ، ندرعباس ، یناب ، هران<br />نبع : تب ب سنتیp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله کنف چیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تحقیق در مورد گیاه کنف , کود ازته چیست , کیفیت hc چیست , جنس کنف چیست , الیاف چیست

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات