کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کشت +گلخانه +ای را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="کشت گلخانه ای" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9734.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کشت گلخانه ایa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کشت گلخانه ای" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9734.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کشت گلخانه ایa> یستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ر ک ز یاهان رای اشتن شد طلوب یاز ه رایط اصی ز ظر دت ور ، مای وزانه ، مای بانه ، یزان طوبت سبی وا طوبت اک ارند . رای تولید پرورش تجاری یاهان ا یفیت الا ر تمام ول سال اید رایط حیطی طلوب ه مراه نترل عوامل سارت زا ظیر اد ، وفان ای یرانگر ، سرما خبندان ..... ز ریق ساختمانی نام لخانه ستیم ه ه عنوان حیط نترل ده طرح ی ردد ا توجه ه یاز وزافزون ازار ، ه ز ظر تولید ل گیاهان زینتی ه ز ظر سبزیجات صیفی ات ارج ز صل ین وش تولید مروزه ه کی ز سود ورترین خشهای شاورزی تبدیل ده ست ه لبته سرمایه ذاری ولیه راوانی ا یز لب ی ند . ا توجه ه سرمایه ذاری زیادی ه ر ین زمینه صورت ی یرد قدان دیریت صحیح ر حداث لخانه ، نتخاب کان ، وع لخانه پوشش ن اعث عدم هره ری ناسب ز سرمایه مکانات واهد د .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9734.html"><div class="mzc"><strong>کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای یست strong>div>کشت گلخانه ای,کشت گلخانه ای زعفران,کشت گلخانه ای توت فرنگیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لخانهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تعریف لخانه strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لخانه اGreen house ه ضای حدودی طلاق ی&shy;ود ه ابلیت نترل رایط حیطی ناسب ا رای رشد گیاهان ز واحی ختلف ر ی صول ختلف ک سال اشته اشد. بق ین تعریف ز مله عملکرد لخانه، راهم ردن رایط حیطی ازم ورد یاز حصولی عین ست.ل&shy;انه&shy;ا ر سب ینکه ه وع صالح ساختمانی ر ن ا کار رده ده ست ه وع ابت تحرک تقسیم ندی ی وند.لخانه&shy;ای ابت، ه ل&shy;انه&shy;ایی فته ی ود ه صالح ساختمانی کار فته ر ن ا ز نس پایدار ا وام اشد. پس اید سالیان سال ز ن ا ستفاده رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>حل حداث لخانهstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز ولین تصمیماتی ه اید تخاذ ود، ین ست ه لخانه ه صورت ک احد داگانه، ر تماس اساختمان ای وجود ا صورت خشی ز ساختمانهای دید ساخته ود. لخانه ای تصل ه م عمولاً زینه ای ساخت رمایش متری اشته سترسی سانتری ارند، ما یاهان ورکمتری ریافت ی نند. لخانه ای تصل ه م اید و ه نوب ساخته وند. ک لخانه ستقل ی تواند ر حلی ورتر ز ساختمانهای وجود ساخته ود. یاهان ر نین لخانه ی ور ورشید ا ز مه هات ریافت ی نند. ین لخانه ا ز حاظ ساخت سیستم رارتی سیار ران ستند زینه ای وق لعاده ی رای طوط ب رق ازم ارند. ک لخانه ی تواند ر راندازه ی ساخته ود ما وچکترین لخانه ی ه ی توان ر ظر رفت یزی ر دود 200 وت ربع ست (18.4 تر ربع ). لخانه ای وچکتر ه سبت ز حاظ ساخت عملکرد سیار ران ستند .<br/>سائلی ه اید رای حداث لخانه ر ظر اشت عبارتند ز:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سترسی ه اههای مل قل ه ا حداث ر ه زدیکتر ه اههای صلی ین شکل ه داقل ی سد .<br/>وع سوخت صرفی ر لخانه؛ر ناطقی ه مکان سترسی ه از بیعی جود ارد ی توان ا اربرد ین سوخت رزان زینه ا ا ه قدار زیادی ر تولید صل سرما اهش اد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سترسی ه نابع ب ا یفیت میت ناسب .<br/>ثرات حیطی؛ ایی ه ائماً ارای ب وای امساعد ، ارانهای دید ، سایه اشی ز اقع دن ر امنه مالی وههای لند ا رختان سربه لک شیده ی اشد ناسب حداث لخانه یست . دت ور کی ز عوامل تعیین ننده حسوب ی ردد .<br/>وع حصولی ه ر رنامه تولید رارمی یرد . ا توجه ه ینکه رایشها ه سمت تولید ختصاصی حصولات ست ستور ار تولید پس ز طالعه بتدایی ازار اخلی ارجی شخص ی ردد بل ز حداث ، بتدا ایستی تعیین نند ه ه حصولی تولید ود سپس تصمیم ه حداث لخانه ر نطقه قلیمی ناسب ن حصول گیرید . *ر ظر اشتن وانین ربوط ه زمین حدوده ای هری حداث هره رداری ز لخانه ا ....<br/>حل حداث ایستی تی لامکان سطح اشد را ه ر صورت اهمواری یبدار ودن ، یجاد ک لخانه زرگ ا شکلات زینه ای زیادی رای تسطیح مراه واهد ود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>هت لخانه اstrong><br/>سکلت لخانه سایه یجاد ی ند ا توجه ه زاویه تابش ین سایه ا تفاوت ست زوم توجه ه ین مر ویژه ر تولید زمستانه ائز همیت ست را ه تغییرات ندکی ردرصد ور سیده ه یاهان ی تواند قش سزایی ر میت یفیت تولید اشته اشد .وقعیت لخانه اید ه صورتی اشد ه یشترین قدار ور ا ریافت ماید. ولین نتخاب رای وقعیت لخانه ه صورت مای نوبی ا نوب رقی ی اشد. ور تمام وز هترین رایط ا رای یاه راهم ی ند. لبته ور تابیده ده زجانب رق، ه نگام صبح، رای یاهان افی ی اشد. ور صبح یشترین طلوبیت ا اراست، زیرا ه ه یاهان جازه اده ی ود ه رایند تولید غذا ا زودتر غاز مایند.این وضوع نجر ه داکثر شد ی ود. الطبع نتخابهای عدی، مای نوب غربی مای غربی ی اشد؛ را ه ریافت ور یرتر صورت ی یرد. مای مالی مترین طلوبیت ا ارد قط رای یاهانی ه ور می حتیاج ارند ناسب ی اشد .<br/>رختان رگ یز انند فرا لوط ی توانند ه ور ؤثری ز ور دید عد زظهر تابستانی ا یجاد سایه کاهند. لبته اید توجه اشت ه رختان ر نگام صبح، ر وی لخانه سایه یاندازند. ین رختان ر زمستان جازه ی هند ه ور افی ه لخانه رسد؛ را ه ر پاییز رگهای ود ا ز ست ی هند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ریان وا ر لخانهstrong><br/>ردش وا ر لخانه روری ست. قتی ه ک یاه ر عرض ریان وای تازه رخارج ز لخانه اشد، وای تازه ر زدیکی رگها تأمین ده یاه ی تواند کسیژن پس اده ز ی کسید ربن تازه ستفاده ماید. ریان وا مچنین ه پایین گه اشتن طوبت سبی نترل ما ر لخانه مک ی ماید . لخانه ای تجاری ه مه یازمندی ای شاره ده ر الا تی یشتر ز ن ابسته ند. ر ک لخانه تجاری دف صلی سود هی ست؛ رای سیدن ه ین دف، لخانه اید ز حاظ تأمین رایط حیطی طلوب ارآمد اشد. ور مای لخانه اید ه ور سخت دی نترل ود. خیراً امپیوترها رای نین نترل ایی ه ور سترده ورد ستفاده رار رفته ند. مچنین جود ازهای سمی رد غبار ر لخانه مکن ست ک شکل دی اشد. ین ازها امل ونو کسید ربن، کسید یتروژن ی کسید یتروژن ی اشند؛ ه مکن ست ز سایل رارتی تصاعد وند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نترل رایط حیطی لخانه&nbsp;strong><br/>&nbsp;span>span><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: عالیتهای یمیایی صورت رفته ر رآیند توسنتز یاهان، ستقیماً تأثر ز رایط حیطی ی اشد. توسنتز ه عواملی انند ما، دت ور جود ب واد غذایی ابسته ست. تنفس یاه سبت ه ما حیطی تفاوت ی اشد .حدوده مایی توصیه ده رای یشتر گیاهان گلخانه ای ه نجر ه الاترین ازده توسنتزی ی ود، یزی ین 50 تا 85 رجه ارنهایت ی اشد. نابراین دون توجه ه ینکه لخانه رای ه اری ورد ستفاده رار ی یرد، اید حیط ن نترل ده اشد؛ ین ار رای سلامت یاهان لخانه روری ی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رجه رارت ر لخانه اstrong><br/>تنظیم رجه رارت ر لخانه&shy;ا رط ولیه رای شد مو سیاری ز یاهان ست. یاز یاهان ه رجه رارت امنه&shy;ای ختلفی ارد. عضی ز یاهان رجه رارت&shy;ای الاتری یاز ارند ثل یاهان ناطق رمسیری. عضی یگر ر رجه رارت&shy;ای متر ز 20 رجه سانتیگراد م خوبی شد مو ی&shy;نند، انند یاهانی ه ز ناطق سردسیری نقل ده ند ظیر پامچال ه ر نگل ای مال یده ی ود.<br/>ما گونگی تنظیم رجه رارت ر لخانه&shy;ا ستگی ه سیستم رمایی ارد. نواع خاری ا ا سیستم ای ازی ... ی توانند ورد ستفاده رار گیرند. سیستم ای رارتی اید توان توزیع کنواخت ما اداشته اشند اقد ثرات زیست حیطی اشند. مای وزانه بانه توصیه ده رای ند حصول تداول لخانه ی؛<br/>حصول مای بانه ( F) مای وزانه ( F)<br/>وجه رنگی 66-60 80-70<br/>اهو 55 78-70<br/>یار 65 80<br/>لفل 62 80-70<br/>گل داودی 63-62 80-75<br/>گل شمعدانی 60-55 75-70span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یاز وری یاهانstrong><br/>مه یاهان ه ک ندازه ه ور یازمند یستند. عضی ز یاهان یاز ه ور راوانی ارند عضی یگر ه ور متری یاز ارند.یاهان ز ظر یاز وری ه سه روه تقسیم ی وند.<br/>یاهان وز لندLDP: Long Day Plants رای ه ل فتن ین 10 تا 14 ساعت ه ور یاز ارند، انند یاهان صلی تابستانه ظیر حار، طلسی، از یمون.<br/>یاهان وز وتاه SDP: Short Day Plants رای ه ل فتن یاز وری متر ز 12 ساعت ارند. ه ر قطه قابل یاهان وز لند رار ی یرند، ثل گل داودی.<br/>یاهان ی تفاوت ه ول وز NDP: Neutral Day Plants رای گهداری ر نزل سیار ناسب طلوب ستند. ثل ل نا ا گونیا ه ساسیتی سبت ه ول وز دارند ر تمام ول سال ل ارند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>بیاری لخانه ا&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تأ&shy;ین طوبت کی ز پارامترهای هم رای شد مو یاهان ست، لبته اید یازهای طوبتی یاهان ا شناسیم. عد ز ناخت یاز طوبتی یاهان، ن ا ا ر لخانه&shy;ای اص ود ایگزین ی&shy;نیم عنی مه یاهان ر ک وع لخانه گهداری می وند. ر سطوح تخصصی زرگ، ر لخانه رای ک حصول ا تعدادی حصول شابه ا یاز&shy;ای کسان ر ظر رفته ی ود.نواع وش ای بیاری ه ور لاصه ه رح زیر ست.<br/>بیاری سطحی(قلی) سیستم ای بیاری سطحی اندمان پایینی اشته تلاف ب ر ن الا ست.ر عین ال اعث ستشوی ملاح فزایش شد علف های هرز روز نواع یماری ای ارچی نگلی پوسیدگی ی ود.ین سیستم ا ه صورت بیاری رتی واری جرا ی ردد.<br/>بیاری تحت شار<br/>1- بیاری ارانی :دف ز بیاری ارانی توزیع کنواخت ب رای تمام یاهان اهش مای حیط فزایش طوبت ست.اندمان صرف ب 75در صد ست.زینه ولیه زیاد ز عایب ین سیستم ست.<br/>2- بیاری طره ی :ر ین وش ب،ودهای یمیاییو سایر واد ورد یاز یاه ه صورت حلول توسط طره کان ای صب ده وی وله ای انبی ر ختیار یاه رار ی یرد.اندمان صرف ب ر صد ست ون طره کان ا ر نار وته ا ساقه یاه رار ی یرند مکان شد توسعه علف های هرز ز ین ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>از ربنیک ر لخانه&shy;اstrong><br/>اربرد Co2 تقریباً عادل ستفاده ز واد غذایی، اربرد پیدا رده ست. ر شور ا ه یاهان ز حاظ وری ر ضعیت ناسبی رار ارند ی توان ا الا ردن صرف Co2 اندمان حصول ا یز الاتر رد.جود Co2برای نجام عمل توسنتز روری ست. ین اکنش یمیایی نجر ه تولید حصول سبز ی&shy;ود . ر ین اکنشCo2 عامل سیار همی تلقی ی&shy;ود.سالهای زیادی ست ه ه نابع غنی سازی ی کسید ربن ر لخانه ا، رای فزایش شد تولید یاهان پی رده ده ست. ی کسید ربن کی ز روری ترین جزاء توسنتز ی اشد.توسنتز ک رآیند یمیایی ست ه نرژی ور ورشید ا رای تبدیل ی کسید ربن ب ه واد ندی ر گیاهان سبز ورد ستفاده رار ی هد؛ سپس ین واد ندی ر لال تنفس یاه رای شد ن ورد ستفاده رار ی یرند. ختلاف ین رخ توسنتز تنفس، بنایی رای یزان نباشتگی اده شک ر یاهان ی اشد. ر تولید لخانه ی، دف مه پرورش هندگان، فزایش اده شک هینه سازی قتصادی حصولات ی اشد. ی کسید ربن ا توجه ه هبود رشد گیاهان، اروری حصولات اافزایش ی هد. عضی ز واردی ه اروری حصولات ه سیله غنی سازی ی کسید ربن فزایش اده ی ود عبارتند ز : لدهی بل ز وعد ،ازده یوه هی الاتر،اهش وانه ای اقص ر لها،هبود ستحکام ساقه یاه ندازة ل.نابراین پرورش هندگان گل و گیاه اید ی کسید ربن ا ه عنوان ک ادة غذی ر ظر گیرند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>زهکشی لخانهstrong><br/>ز وارد همی ه ر حداث ک لخانه توجه ه زهکشی لخانه ست . ر ناطقی ا زمینهای ارای افت سخت ا ایه تحت لارض غیر ابل فوذ ا رار ادن وله ای سفالی نفذ ار زیربسترها ا ه رق بتکاری یگر تمهیدات ازم ا ر هت هبود زهکشی ی ندیشندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ادکشنstrong><br/>ر ناطق اد یز دیفی ز رختان ا ک انع بیعی ثل تپه رای اهش سارت اد ستفاده ی ود . داقل اصله رختان ز لخانه ر رق غرب ایستی دود 5/2 رابر رتفاع رختان اشد . ین اصله ر سمت نوبی یش ز ک رتفاع رختان ست .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نواع پوششهای لخانه یstrong><br/><strong>یشه&nbsp;strong><br/>&nbsp;<br/>&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9734.html">کشت گلخانه ای,کشت گلخانه ای زعفران,کشت گلخانه ای توت فرنگیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کشت گلخانه ای" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9734.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کشت گلخانه ایa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تا بل ز سال 1950 قط لخانه ای یشه ی جود اشت مروزه ین لخانه اپرهزینه ترین وع لخانه حسوب ی ردد .ون صرف سوخت ر ین لخانه ا الاست ، یاز ه سکلت ای حکم ارند . سته ه پهنای لخانه ز سکلتهای ختلفی ی توان رای نای ن ستفاده مود . ر پهنای متر ز 6 تر سکلت وبی دون یاز ه ستونهای یانی ابل ستفاده ست . رای لخانه ایی ا پهنای تا دود 12 تر سکلت وله ی دون یاز ه ستون ای عمودی سط ابل اربرد ستند لی ایستی رای ستحکام ه اب پنجره ا تصل وند .<br/><br/><strong>پوششهای پلاستیکیstrong><br/>پوششهای پلاستیکی ی تواند ز نس پلی ستر ، پلیوینل لراید (P.V.C) پلی ینل لوراید(P.V.F) اشد . ز زایای ین پوششها عدم یاز ه سکلتهای سنگین کاهش زینه رم ردن تا دود 40% سبت ه لخانه ای<br/>یشه ی ک ایه ست . مروزه لخانه ای پلاستیکی رصد الایی ز لخانه ای نیا ا ه ود ختصاص ی هند . لی ر روپای رقی حبوبیت ندانی دارد .عیب پوششهای پلاستیکی وام م نهاست را ه شعه اورای نفش ورشید اعث کنندگی تیرگی پلاستیک ی ود . غلب پوششهای پلاستیکی ز وع پلیاتیلن وده ه عمولاً ه اده فاوم ننده ر قابل UV( شعه اورای نفش ) میخته ده ند ه ر ین صورت ول عمر نها تا دود 3 سال ابل فزایش ست . مچنین عیب یگر ین پوششها ین ست ه ر زمستان گر وای لخانه سردتر وده ا رخورد وای رطوب اخل لخانه طرات خار ب ر وی نها تشکژل ی ردد ه ا پیوستن ه م زرگ ده ا کیدن طرات ر سطح رگها اعث الا فتن طوبت سطح رگ یجاد یماری ای ارچی ی ردند ز رفی ا یزش طرات ر ف لخانه ا اعث فزایش طوبت سترخاکها اهش یزان کسیژن اک ی وند . ه تداوم ین مر ی تواند نجر ه اهش ذب عناصر غذایی اهش شد عمومی یاه ود . اه ل ین شکل ستفاده ز سپری حلول واد وینده ر ب ست ه ر وی سطح اخلی پوشش ی پاشند ه لبته ین واد یلی زود پاک ی وند . سن ین ار لوگیری ز زرگ دن طرات ست . مروزه ر شورهای پیشرفته پلی تیلن سایر پوششهای پلاستیک ا ه واد گهدارنده ور ادون رمز (IR) میخته ی نند ه تلفات مای لخانه ا ر ب 15 تا 25 رصد اهش ی هند .<br/>PVF یز کنوع پوشش پلاستیکی دید ست ه تا ه سال وام اشته اکنش ن سبت ه ور یمت ن تقریباً عادل یشه ست . پوششهای وبل پلاستیکی یز اهش زینه سوخت تا ک سوم قش وثری ارند . نجام پوششهای ولایه ر سکلت ای سوله ی ه ستون متری ارند احت تر ست . اصله ین ولایه پایینی ز 10-25/1 سانتی تر متر ا یشتر باشد.لخانه ای یمه ستوانه ی رای پوششهای ولایه ی ناسب ی اشند .یزان شیدگی پلاستیک سیار هم ست . نگامی ه ر ک وز سرد صب ود ی ایست ن ا حکم شید ر وز رم متر شیده ود ا ر وای سرد نقبض پاره گردد . مروزه کثر لخانه ای دید ر مریکا ه ه صورت ایم ا وقت ا پوششهای پلاستیکی ساخته ی وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سکوها سترهای شتstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سکو خشی ز ضای لخانه ست ایگاهی ست رای رار رفتن لدان ا ا شت یاهان ر ستر ای الا تر ز سطح زمین مانگونه ه ز ام ن پیدا ست ، سکوها مواره ر سطحی الاتر ز ف لخانه ا رار ی یرند . ین عمل من لوگیری ز سترش عوامل لوده ننده یماری زای یاهی ه تهویه هتر رم دن زودتر ستر مک ی ند . نتخاب کل سکوها واد سازنده نها ه وع یاه ، لخانه سلیقه سازنده ستگی ارد . ه ور لی یژگی ای ک سکوی وب عبارت ست ز:<br/>لف _ ز زهکشی طلوبی رخوردار اشند .<br/>_ پهنای ن وری اشد ه ارگران ه سانی ه رکز سکو سترسی اشته اشند .<br/>_ وری صب ده اشد ه داکثر ور ا ذب نند .<br/>ارکردن ا سکوها رای رار ادن لدان ا ه ارگران ین مکان ا ی هد ه دون م دن ار ود ا نجام هند ر صورتی ه سکوها رای شت یاهان ستفاده هتر ست 30-15 سانتیمتر عمق اشته ز زهکشی ناسبی رخوردار اشد . رتفاع سکوها ز سطح زمین ی ایست ه ونه ی اشد ه قدامات اشت ا تسلط ارگر ر حصول مکانپذیر اشد ه ین مر ه وع حصول ستگی ارد . سکوها ا ی توان ز نس لومینیوم ، یرانیت ، لوار وبی ا واد تنی ساخت . لومینیوم عمری ولانی ارد لی ران یمت ست وب رزان وده لی عمر وتاهی ارد حتمال پوسیدگی ن یز زیاد ست مچنین عوامل یماری زا یز ر ن فوذ ی نند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>حوه رار رفتن سکوهاstrong><br/>ایستی سکوها ا وری صب مود ه ز داکثر ضای لخانه ی رای پرورش گیاهان ستفاده ود . تعداد عرض اهروها ستگی ه حوه ستفاده ز نها وع حصول ارد .<br/>رتفاع سکوهای شت -80 سانتیمتر ست . پهنای سکوهای جاور یواره ا دود سانتیمتر پهنای سکوهای یانی ه ز و رف ابل سترسی ست داکثر یبایست 180 سانتی تر اشد . سکوهای شت یاهان لدانی بایست یواره اشته اشد ف سکوها تا د مکن ایستی نفذدار اشد . تخته ای وبی سوراخدار ه مراه تورسیمی حکم رای ساختن ف سکوها ناسبند .<br/>ر وش وین ه نظور ستفاده وثر ز داکثر ضای لخانه ز سکوی تحرک ستفاده ی نند . ین سیستم ضای تولید ا تا یش ز % ساحت لخانه فزایش ی هد . اهروها توسط سکوهای تحرک شغال ده ه ا رکت سکو اهرو ز ک سمت از ی ود ز رف یگر سته ی ود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سکوها سترهای زمینی لهای ریدهstrong><br/>لهای ریده ا ر رایط لخانه ی ه ر و کل سترهای سکوئی زمینی شت ی نند . یاهانی ثل گل داوودی یمون ا ی توان ر وی سکوها شت مود . لی ین سکوها ایستی زدیک زمین رار یرند تا عملیات ذف وانه ا ، حلول پاشی رداشت مکان پذیر اشد ، یخک ا یز ه علت ساسیت ه یماری پژمردگی اکتریایی رروی سکوهای وتاه پرورش ی هند .<br/>د عفونی ردن اک سکوها احت تر وفقیت میز تر ز سترهای زمینی ست . سترهای زمینی اید ه ونه ی اشند ه اک طراف یشه ا ز سمتهای یگر جزا نند . تون رای سترهای زمینی ناسب ست .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تجهیزات دوات ورد یاز ر لخانه ا&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز تجهیزات دوات ورد یاز لخانه یتوان ه سیستم رمایشی, سرمایشی, نراتور ....... شاره مود.<br/>لف- نواع سیستم رمایشی:<br/>1-سیستم رکزی:سیستم وفاژ(رای لخانه ای الای 4/.کتار) ر ین سیستم ز خار ب ا ب اغ ستفاده ی ود.<br/>2-سیستم وضعی: خ<br/><br/>رگرفته ز انشنامه شدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بهترین محصول برای کشت گلخانه ای , کشت گلخانه ای مناظق سزدسیر , پرورش محصولات گلخانه ای , کشت‌وکار گلخانه‌ای , محصولات گلخانه ای , گیاهان گلخانه ای , ای کشته چرا کشتی , پرورش بادمجان , کشت گلخانه

کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات