پرورش ریحان، پیش رس کردن سبزیجات یا کشت گلخانه ای - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پرورش ریحان، پیش رس کردن سبزیجات یا کشت گلخانه ای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +پرورش +ریحان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد&nbsp;<a class="hlink" title="پرورش ریحان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9733.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پرورش ریحانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: سبزی کی ز واد غذایی همی ست ه صرف ن رای تغذیه سالم هداشت دن روری ست. ا توجه ه ینکه سبزیکاری عمولی ر زرعه ا ا نبار ردن نسرو مودن سبزیها می توان یازهای امعه ا ر واقع عینی ز سال عنی ر زمستان هار رطرف مود غلب ر زمستان هار مبودی ز ظر تولید عرضه سبزی تازه وجود ی ید ازم ست ا ستفاده ز مکاناتی ه تکنولوژی مروز ر ختیار ا رار اده قدام ه پیش س ردن تولید سبزی ارج ز صل مود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9733.html"><div class="mzc"><strong>پرورش ریحان، پیش س ردن سبزیجات ا کشت گلخانه ای strong>div>پرورش ریحان,پرورش ریحان در گلدان,پرورش ریحان در خانهa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="پرورش ریحان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9733.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پرورش ریحانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وشهای پیش س ردن سبزیهاstrong><br/>پیش س ردن سبزی ر لخانه اسی<br/>طمئن ترین سیله رای پیش س ردن تی تولید ائمی سبزی ستفاده ز لخانه ست. لخانه حیطی ابل نترل وده ی توان رتمام سال ر ر وع ب وایی تولید سبزی ا دامه اد. شکل ستفاده ز لخانه کی زینه سنگین ساختمان ن ست یگر ینکه تولید سبزی ر لخانه حتیاج ه تخصص ارد تا توان ز ن ستفاده قتصادی رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پیش س ردن سبزی ا پوشش ای پلاستیکیstrong><br/>کاایران: کی ز وشهای ساده رزان پیشرس ردن سبزی ستفاده ز پوشش ای پلاستیکی ی اشد. پوشاندن حافظت یاه پس ز اشت ا شاء ا پوشش ای پلاستیکی ه تنها اعث شد مو سریعتر یاه ی ود لکه قدار یفیت حصول سبزی یز فزایش ی ابد. ایلونهایی ه رای پوشش کار ی وند امل و وع PE (پلی تیلن) PVC (پلی ینیل لرید) ی اشد ه وع PE ناسبتر وده یشتر رای پوشش کار ی ود ارای وام وبی ست طوری ه 3-1 سال ی توان ن ا ورد ستفاده رار اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ایلون PE ی تواند 80 رصد ور ا ز ود عبور هد منا غیر ابل فوذ ه ب قاوم ه رما سرما ست. ایلون PVC ابل سباندن وش ادن وده غیرقابل فوذ ه ب از ست قاوم ه رجه رارت ز 20- تا 50 + رجه سانتیگراد ی اشد. رز ستفاده ز ایلون وشهای عمول پیش س ردن سبزی ا پوشش ای پلاستیکی ه رح زیر ی اشد:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پوشش ای سطحیstrong><br/>رای ین نظور ز ایلون PE طول 12 تر ستفاده ی ود. پس ز اشت ذر ا شاءکاری ایلون ا توسط ست ا اشین ایی ه ه مین نظور ساخته ده ند وی سطح شت ده پهن رده طراف ن ا هت ستحکام ا اک ی پوشانند. ر صورت یاز ه تهویه ایلون ا ه واصل عینی سوراخ ی نند. دین ترتیب اک زیر پوشش زودتر رم ده اعث ی ود ه ذرها زودتر سبز ده شد مایند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تونل ای پلاستیکیstrong><br/>توسط تونل ای پلاستیکی ی توان سبزیها ا 5-2 فته پیش س رده یفیت نها ا یز فزایش اد. ساده ترین تونل ا ، تونل سیار وتاه ا ینی تونل ی اشد ه رتفاع ن ر دود 50 سانتیمتر وده رای پوشش ن ز ایلون PE ستفاده ی ود. رپا ردن ینی تونل ه ین صورت ست ه ه اصله 6-3 تر رطول تونل پایه ای وبی وتاه رار اده توسط ک شته سیم لفت نها ا هم تصل ی نند. رای گهداری پوشش ه اصله ر 3 تر ک فتول هنی ا ه کل مان ر اک رو رده وی ین سکلت ساخته ده ایلون شیده ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای ستحکام یشتر تونل ا ر هت اد ی سازند. علاوه ر ینی تونل ز تونل ای پلاستیکی وتاه تا رتفاع ک تر تونل ای لند تا رتفاع 2 تر رای پیش س ردن سبزی ستفاده ی نند. رای رپا ردن تونل فاصله ر 3 تر 2 عدد فتول هنی کی ر زیر یگری ر وی پوشش ایلون ر زمین رو ی رند پوشش ایلونی ر ین ین و مان هنی شیده حکم رار ی یرد ر نتهای تونل یز سته ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سبزیهایی ه ی توان پیش س رد؟strong><br/>ر رنامه پیشرس ردن اید یازهای ازار ا ورد توجه رار اد سبزیهایی ا پیشرس مود ه عنوان سبزی تازه ارج ز صل ورد تقاضا ی اشند. وجه رنگی ، یار ، اهو ، وبیاسبز ، لفل لمه ی ، تربچه ، رفس ارچوبه سبزیهایی ستند ه عنوان سبزیهای تازه وبرانه همیت زیادی ارند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رداشتن پوششstrong><br/>رداشتن پوشش ای ایلونی اید ه تدریج ا حتیاط نجام یرد عنی یاهان زیر پوشش ا اید تدریجا ه وای یرون عادت اد ین ار ر رایط بری ودن وا رجه رارت توسط خوبی مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پرورش ریحان، پیش رس کردن سبزیجات یا کشت گلخانه ای شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طریقه سبزکردن ریحان , زمان كاشت ريحان , نحوه کشت ریحان , روش کاشت ریحان , روش کاشت ریحون , کاشت ریحان , كاشت ريحان

پرورش ریحان، پیش رس کردن سبزیجات یا کشت گلخانه ای گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات