گیاهان گوشتخوار

گیاهان گوشتخوار - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاهان گوشتخوار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاهان +گوشتخوار را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="گیاهان گوشتخوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاهان گوشتخوارa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: گیاهان گوشت خوار یاهانی ستند ه وجودات انوری ا رفتار ی نند، ی شند ضم ی نند. ز نجایی ه <a class="hlink" title="گیاهان گوشتخوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاهان گوشتخوارa> عمولاً ر ناطقی زندگی ی نند ه یفیت اک ن قیر ست، اید رژیم غذایی ود ا ا واد غذایی ه ست مده ز ضم شرات تکمیل نند. ین یاهان رگ ای تخصص افته توسعه افته ی ارند ه ه حوی ار ی نند ه شرات ز مه ا ی بر ا ریب هند سپس نها ا ه ام یندازند. span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ندین سرده ا نسgenera) ) ز گیاهان گوشت خوار صدها ونه گیاه گوشتخوار جود ارد. ر ینجا ه رخی ز نس ای گیاهان گوشت خوار شاره ی ود:span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>گس ام ا Flytraps)) گیاه حشره خوار نوس (Dionaea muscipula)strong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html"><div class="mzc"><strong>گیاهان گوشتخوار strong>div>گیاهان گوشتخوار,گیاهان گوشتخوار در ایران,گیاهان گوشتخوار ایرانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گیاه گوشتخوارspan>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گیاه حشره خوار نوس ه ه عنوان گس ام مشناخته ی ود، حتمالاً یشتر ز <a class="hlink" title="گیاهان گوشتخوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاهان گوشتخوارa> یگر ناخته ده ست.شرات ه اطر هد ن ه رگ ای هان انندش ذب ی وند. نگامی ه ک شره ارد تله ین یاه ی ود وهای یز وی رگ ا ا مس ی ند.ین ار تکانه ایی (impulses) ا ی رستد ه یاه ا تحریک ی ند تا رگ ایش ا بندد. غددی ه ر رگ ا اقع ده ند نزیم ایی ا زاد ی نند ه کار ا ضم ی ند واد غذی کار ه سیله رگ ا ذب ی ود.span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>بنم ورشید (Sundews) - روزرا (Drosera)strong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html">گیاهان گوشتخوار,گیاهان گوشتخوار در ایران,گیاهان گوشتخوار ایرانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گیاه گوشتخوارspan>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ونه ایی ز <a class="hlink" title="گیاهان گوشتخوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاهان گوشتخوارa> ه ام بنم ورشید جود ارند ه ز نس روزرا ستند. ین یاهان ا یشه ای ساسی پوشیده ده ند ه ک اده به بنم (اله) سبنده تولید ی ند. ین اده به بنم ر ور ورشید راق رخشنده ست. شرات ذب ین بنم ی وند قتی ه وی رگ ا رود ی یند ر نها یر ی نند. سپس یشه ای ساس طراف شره ا ی ندند نزیم ای وارشی، کار ا تجزیه ی نند.span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یاهان وزه ی رمسیری (Tropical Pitcher) - پنتس &nbsp;(Nepenthes)strong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html">گیاهان گوشتخوار,گیاهان گوشتخوار در ایران,گیاهان گوشتخوار ایرانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاه ای وشتخوارspan>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاهان وزه ی رمسیری ا نجان یمون (Monkey Cups) م ز مله ونه ایی یاهی وشتخوارند. ین یاهان ز نس پنتس ستند. رگ ای ین یاهان، نگ وشن کل وزه ی ارند. شرات ذب نگ ای وشن هد ین یاه ی وند. یواره ای اخلی رگ ا ا پوششی ومی کل پوشیده ده ه نها ا سیار غزنده ی ند. شرات مکن ست لغزند ه ف وزه سقوط نند. ایی ه ر ن یاه ایعات وارشی ترشح ی ند.span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاهان وزه ی مریکای مالی (North American Pitcher) - ساراسنیا &nbsp;(Sarracenia)span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html">گیاهان گوشتخوار,گیاهان گوشتخوار در ایران,گیاهان گوشتخوار ایرانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گیاه گوشتخوارspan>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ونه ایی ز نس ساراسنیا جود ارند ه یاهان وزه ی مریکای مالی امیده ی وند. رگ ین یاهان یز کلی بیه ه پارچ ا وزه ارد. شرات ه اطر هد ین یاه ذب ن ی وند مکن ست ز به رگ ا لغزند ه ف وزه سقوط نند. ر رخی ز ونه ای ین یاه، شرات ر بی ه ر ف وزه مع ده غرق ی وند ی یرند. سپس شرات ه ام فتاده ه سیله نزیم ایی ه ه اخل ب نتشر ی وند ضم ی ود.span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پشه یر ا نبانی (Utricularia) - لدرورت (Bladderworts)&nbsp;strong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9732.html">گیاهان گوشتخوار,گیاهان گوشتخوار در ایران,گیاهان گوشتخوار ایرانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاه وشتخوارspan>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ونه ای پشه یر ا نبانیبه عنوان لدورت انیز ناخته ی وند. ام لدورت ز یسه ای یزی ه بیه ثانه (bladders) ست وی ساقه ا رگ ا اقع ده رفته ده. ین یاهان ارای سازوکار " ریچه " ی رای رفتن عمه ند.یسه ا ک پوشش غشایی وچک ارند ه ه صورت "ر" عمل ی ند. کل یضوی نها لأیی یجاد ی ند ه ه یاه مک ی ند قتی شرات یز اعث تحریک وهای طراف ر ی وند نها ا مکند. سپس نزیم ای وارشی ه اخل یسه ا نتشر ی وند تا عمه ا ضم نند .span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تنها گیاه گوشتخوار یرانstrong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ونه پشه یر ا نبانی ا ام علمی Utricularia neglecta ز تیره Lentibulariaceae تنها ونه وشتخوار (شره وار) یران ست. ین ونه ک ونه الب بزی غوطه ر ر ب ست ر تالاب ای ستان یلان ی وید. کی ز یژگی ای ین یاه ترشح واد وسیلاژی ست. ین یاه ارای قادیر راوانی یپید (4-methyl sterols) ست ه عد ز سوب قایای ین یاه ز سوبات ب ای یرین ابل ستخراج ست. ین ونه علاوه ر یران&nbsp;پراکنش سیعی ر سیاری ز قاط نیا انند سیا روپا، ه یژه ر رانسه، ارد. (نبع:http://ipdp.persianblog.ir/post/8/)span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاهان گوشتخوار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خرید گیاه گوشت خوار در تهران , گیاه گوشتخوار گیف , گیاهان گوشت خوار , گیاهان گوشتخوار , گياه گوشت خوار , گیاه حشره خوار , گیاه کوشت خوار , گیاه گوشت خوار , گیاه گوشتخوار , گل گوشت خوار

گیاهان گوشتخوار گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات