کاکتوس ربوتیا، کاکتوس ربوتیا چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کاکتوس ربوتیا، کاکتوس ربوتیا چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کاکتوس +ربوتیا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="اکتوس بوتیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9729.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اکتوس بوتیاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="اکتوس بوتیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9729.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اکتوس بوتیاa> یست<br/>C.Rebutiaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="اکتوس بوتیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9729.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اکتوس بوتیاa> C.Rebutia، نسی زخانواده اکتوسها cactaceae ست ه لندی ن رانواع ختلف ه 4 تا 8 سانتیمتر یرسد . ندامی روی کل رکب ز غده ای وچک نار م پوشیده ز تیغ ای وچک ارد علیرغم ثه وچک لهای سبتأ رشتی ه نگهای رمز ، ارنجی زردمیدهد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9729.html"><div class="mzc"><strong>اکتوس بوتیا، اکتوس بوتیا یست strong>div>کاکتوس ربوتیا,عکس کاکتوس ربوتیا,آشنایی با کاکتوس ربوتیاa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="اکتوس بوتیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/9729.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اکتوس بوتیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین اکتوس ومی ناطق مالی رژانتین ولیوی وده ندازه ن قدری وچک ست ه ر ک سطح 100×20 سانتیمتری دود 150 عدد ن ا یگیرد .<br/>بوتیا C.Rebutia قط ر اسه الص ا پیت شد یکند ذا یازی یست ه خاک ن یز یگری ضافه ردد .<br/>تابستانها اید لدان ا رابر فتاب وای تازه رار اده انند سایر یاهان رتبأ ه ن ب دهند .<br/>ادن ود صورت هگاه یز رورت ارد .<br/>ر زمستان ظیر سایر اکتوسها اید ر کانی سرد ( دور ز طر خ زدگی ) رار رفته بتداء ه یزان اچیزی ه ن ب اده فته فته ا سرد دن وا ادنspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ب ا املا توقف مایند ا روع هار جددأ ر یزان ب یافزایند .<br/>نواع ختلف بوتیا :<br/>1 بوتیا ینوسکولا C.Rebutia minuscula: صل ین ونه ز شور رژانتین ست . ندامی روی رکب ز غده ای وچک نار م ه نگ سبز span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لهای رمز تمایل ه ارنجی یباشد .<br/>2 بوتیا لیوزا C.Rebutia heliosa: لندی ین ونه ز 5/2 سانتیمتر تجاوز می ند . لهای ن ه نگ ارنجی رخشان یباشد .<br/>3 بوتیا سنیلیس C.Rebutia senilis : صل ن ز شور رژانتین ست ا نگ سبز لهای صورتی .<br/>4 بوتیا ارسونری C.Rebutia marsoneri : ا لهای ارنجی .<br/>5 - بوتیا لبی لورا albiflora C.Rebutia : ین ونه ز شور لیوی ی اشد . ندامی روی وچک ارد تیغ ای سیار ازک ریفی لند نبوهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ارد .<br/>لها سفید پشت لبرگها رمز یباشد .<br/>تکثیر :<br/>زیاد ردن ین یاه ه و وش اشتن ذر اشتن « چه ا » پاجوش ای وچک ه ر نار یاه ادر وجود یآیند ، ه احتی مکان پذیر ستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
کاکتوس ربوتیا، کاکتوس ربوتیا چیست گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات