درباره گیاه سیاه دانه چه می دانید؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد درباره گیاه سیاه دانه چه می دانید؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <p><strong> کاایران: آکا ایران:strong> سیاه دانه، ا «ونیز» ه نگلیسی Nigella Sativa؛ یاهی ک ساله لدار ومی نوب غربی سیا ست. بعت سیاه دانه سیار رم شک ست.<br/> ر یران ین یاه ه یژه ر راک صفهان ه راوانی ی وید. ز انه ین یاه ه عنوان ارو ستفاده ی ود.<br/> سیاه دانه ز استه ل ای ساعت (Ranunculales) تیره لالگان (Ranunculaceae) ست. انه ش ارای ثر اعده ور، د رم، د اکتری، سهل زیادکننده ترشحات یر ست.<br/> سیاه دانه زه ی تلخ دویه ی ارد ا می ته زه توت رنگی. ز سیاه دانه ر صارف ارویی ستفاده ی ود.p> <p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/8406.html"><div class="mzc"><strong>درباره گیاه سیاه دانه ه ی انید؟ strong>div>,nigella sativa,اطلاعاتی در مورد گیاه سیاه دانه,خواص دارویی سیاه دانه,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: درباره گیاه سیاه دانه ه ی انید؟ p>div>p> <h2>ام ای یگرh2> <p> ه زارش کاایران: سیاه دانه، سیاه تخمه، سرنیچ سیاه، سنوخ سیاه، مون سود، ونیز، ونوز مون ندیp> <h2>واص اروییh2> <p>سیاه دانه وغن ن وثرترین فیدترین یزی ست ه رای تقریبا ر یماری، لرژی ا ساسیت تی یماری ای دی انند فس تنگی (asthmaیابت، ختلالات ر سیستم فاعی دن، زردی ا (Hepatitیدز (AIDS) تی سرطان ارو ی اشد.<br/> ین انه ومی نوب غربی سیاست ز دیم ه عنوان د نگل، د اکتری سهل ستفاده ی ردند.<br/> صرف سیاه دانه رای زنان یرده فید ست زیرا اعث فزایش ترشح یر ی ود.<br/> تحقیقات شان اده ست واد عدنی یتامین ای وجود ر سیاه دانه ر رمان یابت، سل، یماری ای لبی عروقی، م ونی یگرن فید ست.<br/> اسیدهای چرب ضروری راوان وجود ر سیاه دانه ن ا ه وعی واد غذایی د سرطان تبدیل رده ه ر فظ سلامت پوست و یز فید ست.<br/> سیاه دانه هن پتاسیم راوانی ارد علاوه ر تقویت سیستم یمنی دن، اعث فع سمومیت ونی بوست ی ود.<br/> صرف وغن سیاه دانه ر رنامه غذایی ر اهش ند ون، تعادل شارخون، هبود رتروز لتهاب ثه ؤثر ست کلیه و مجاری ادرار ا تصفیه ی ند.<br/> سیاه دانه ارای واص سیار زیادی ز مله ر درمان سرطان ا، رمان زخم عده، ابودی سموم ر بد یز تنظیم سیستم وارش دن ارد.p> <h2>واص سیاه دانهh2> <p>- بع سیاه دانه یلی رم شک ست.<br/> ۲- حرک ست.<br/> ۳- ادشکن ی اشد.<br/> - در ی اشد.<br/> ۵- اعده ور زیادکننده یر ی اشد.<br/> - رای روکش ردن تاول ای پوست سیاه دانه ا ا وغن نجد خلوط رده وی پوست مالید ز ین وغن رای حل زش یش عقرب یز ستفاده ی ود.<br/> - رای یماری ای بد نجمله زرگ ودن ن ی توان ر وز صبح ک هارم اشق ایخوری سیاه دانه ا ویده مراه ب یل رد.<br/> - سیاه دانه اعث شک دن طوبت ا ی ردد.<br/> ۹- خلاط غلیظ ا قیق ی ند.<br/> ۰- زیادخوردن ن اعث سقط نین ی ردد.<br/> ۱- سانی ه رقان ارند ی توانند صبح ا ز سیاه دانه انند ماره ستفاده نند.<br/> رای شاهده دامه ین پست ه دامه طلب راجعه رمایید.<br/> ۲- رای رخشان ردن نگ پوست صورت می سیاه دانه ا ر وغن سرخ رده یل ود.<br/> ۳- رای فع رم عده ک هارم اشق ایخوری سیاه دانه ا ا ک اشق سوپخوری سرکه خلوط رده مراه ب صبح یل ود.<br/> ۴- رای فع اراحتی ای تنفسی می سیاه دانه ا رد رده ا عسل خلوط موده مراه ب یل ود.<br/> ۵- رای ردکردن سنگ لیه ثانه ز وش ۳ ستفاده ود.<br/> ۶- رای فع زردی ا انه سیاه دانه ا ر یر تازه یس رده عد ز ک ساعت ن ا ساییده ر ینی یمار چکانید.<br/> ۷- رای رمان رد ندان ز مکرده سیاه دانه ا سرکه زمزه ود.<br/> ۸- رای تسکین رد حم ردهای پس ز زایمان می سیاه دانه ا عسل وغن خلوط رده یل ود.<br/> ۹- رای رمان زخم ای سوداوی پا، سیاه دانه ا سرخ رده وبیده ا لاب خلوط رده ه صورت ماد وی زخم گذارید.<br/> ۲۰- رای رمان زکام سیاه دانه ا سرخ رده اخل روغن زیتون یخته گذارید جوشد عد ز ند قیقه رداشته صاف موده ند طره ر ینی چکانید.<br/> ۲۱- زیاد وردن سیاه دانه رای لیه ضر ست.<br/> ۲۲- ماد سیاه دانه ا سرکه رای که ای پوستی فید ی اشد رای یماری ای پیسی (رص) فید ی اشد.<br/> ۲۳- گر ه ور داوم ماد سیاه دانه ا وی زگیل گذاریم اعث وب دن پوست ی ردد.<br/> ۲۴- رای جلوگیری از ریزش مو ۵۰ رم سیاه دانه رد ده ا ا ک اشق سوپخوری وغن ارگیل، ۰۰ سی سی لکل بی ۲۵ رجه ۳ عدد یخک اخل ک یشه یخته ه دت ۴ وز گذارید ماند سپس صاف رده وها ا ا ن اساژ هید.<br/> ۲۵- رای فع وی د هان می ز سیاه دانه ا ر هان گه اشته سپس ویده یل ود.<br/> ۲۶- وئیدن سیاه دانه یم وب ده رای اراحتی ای عصاب رزش ندام فید ست.<br/> ۲۷- هت تقویت افظه فع راموشی ۰۰ رم سیاه دانه، ۰۰ رم ردل ا ر ۵۰۰ رم عسل خلوط رده وزی ۲ اشق رباخوری یل ود.<br/> ۲۸- رای فع ستگی غز ۵ رم سیاه دانه، ۵ رم ردل، ۵ رم لفل سیاه ا خلوط رده سیاب موده ه صورت نفیه ک ار ر وز قدار می ستفاده ود پودر ا ر یشه ای تیره گهداری نید.<br/> ۲۹- رای رمان سردردهای عصبی وغن سیاه دانه ا ر پیشانی وی ینی مالید ند طره ر ینی چکانید.<br/> ۳۰- رای لای صورت پودر سیاه دانه ا مراه ا صابون ه صورت اساژ هید.<br/> ۳۱- رای رمان تب ای لغمی می سیاه دانه ا ا شربت سکنجبین یل نید.<br/> ۳۲- رای رمان سنگ ثانه ا لیه می سیاه دانه ا ا ربت عسل صبح اشتا یل ود.<br/> ۳۳- رای ویاندن و، سوخته سیاه دانه ا ا وم، وغن نا ا خلوط رده ه سمت یخته و مالند.<br/> ۳۴- رای رطرف ردن وش ای صورت ز خور سیاه انه ستفاده نید.<br/> ۳۵- پایین ورنده شار ون ست.<br/> ۳۶- سیاه دانه رمان ننده رونش ای سمی ی اشد.<br/> ۳۷- وردن سیاه دانه اعث اغری ی ردد.<br/> ۳۸- تصفیه ننده ون افع خلاط زیان ور ی اشد.<br/> ۳۹- د رقان ارسایی بدی ی اشد.<br/> ۰- الیدن ن ا سرکه ال ای پوستی پوسته یز دن ا ز ین ی رد.p> <h2>ر دیان وناگونh2> <h2>ر یین زرتشتیh2> <p>سیاهدانه ر رهنگ زرتشتی ز هترین اروهاست میشه دست یرانیان کارمیرفته ست. سیاهدانه رای فزایش یروی یمنی ان تن سودمند ست.p> <h2>ر یین سلامh2> <p>پیامبر سلام حمد صطفی ر ورد سیاه دانه فته ست: (ه عربی: ا ن اء لا ی لحبه لسوداء نه فاء لا لسام)<br/> «یچ یماری یست گر فای ن ر سیاه دانه ست ز رگ»p> <h2>رمان یماری ا ا سیاه دانهh2> <h2>سرگیجه رد وشh2> <p>ک اشق رباخوری عسل ا ا ند طره وغن سیاه دانه خلوط رده ر صبح اشتا، یل نید. ین ار ا داقل تا ۱ وز دامه هید.p> <h2>وماتیسمh2> <p>ک نجان وغن سیاه دانه ا رم نید. سپس بل ز واب ن ا ر حل رد مالید وب اساژ هید. عد حل ورد ظر ا ا ک تکه پارچه پشمی اندپیچی موده ستراحت نید.p> <h2>سهالh2> <p>ک اشق غذاخوری سیاه دانه سیاب ده ا ا صف ستکان عصاره تره تیزک (اهی) خلوط رده پس ز صرف غذا ر سه عده یل مایید.p> <h2>اراحتی ای بدیh2> <p>قداری ز پودر سیاه دانه ا ا یاه صبر زرد (لوئه را) عسل خلوط رده ر صبح اشتا، ه دت فت وز ک اشق رباخوری ز ن ا یل نید. مچنین ی توانید وغن سیاه دانه ا ه ر ال وش ست، ا غنچه رگ ای ید (رگ ای وچک) خلوط رده پیش ز واب ک اشق رباخوری ز ن ا ه دت ک فته یل نید.p> <h2>سردرد یگرنh2> <p>صف اشق سیاه دانه سیاب ده ا ا صف اشق نیسون (انه ایی بیه ازیانه ارد) سه تکه یخک وبیده ده، خلوط نید ا ک یوان یر جوشانید (هتر ست می عسل الص یز ضافه نید). ک نجان ز ین عجون ارویی ا ی توانید ر نگام روع سردرد یگرن نوشید. ر من ا وغن سیاه دانه، یجگاه قیقه ود ا رب نید.p> <h2>رد اراحتی ای لیویh2> <p>ک ستکان سیاه دانه ا ر ک یتر ب جوشانید ا عسل یرین نید ه دت ک فته، صبح اشتا ن ا یل مایید. مچنین ی توانید ک اشق غذاخوری سیاه دانه سیاب ده ا ا صف یوان روغن زیتون خلوط رده ه صورت ماد (عنی انند پماد وی ک تکه پارچه تمیز) ر ن سمت ز لیه ه حساس رد ی نید گذارید. ین عمل ا وزانه ک ار ه دت پنج وزادامه هید. ر وز قداری عفری ا ر ک یوان ب جوشانید فت طره وغن سیاه دانه ا ه ن فزوده صبح ب ک نجان یل نید. ین ار ا ه دت پنج وز دامه هید.p> <h2>ی ختیاری درارh2> <p>پوسته تخم رغ ا پس ز ستن امل، ا رارت قداری تفت هید ا قداری سیاه دانه خلوط رده کوبید تا املاً رم ود. ک اشق ایخوری ز ین خلوط ا ر ک یوان یر یخته ن ا ه م زنید صبح ب، ه دت ک فته یل نید.p> <h2>ل پیچه ردهای وده یh2> <p>ه قدار ساوی زیره عنا نیسون ا جوشانید فت طره وغن سیاه دانه ه ن ضافه نید. سپس ا عسل الص ن ا یرین رده ر وقع ل پیچه ل رد ن ا نوشید.p> <h2>تبh2> <p>گر قداری سیاه دانه ا کوبید ا می سکنجبین یل مایید، تب ا رطرف ی ند.p> div>.<p class="source">نبع : <span>worldi.irspan>p>
درباره گیاه سیاه دانه چه می دانید؟ گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات