گیاه نجم آبی

گیاه نجم آبی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه نجم آبی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +نجم +آبی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه جم بی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26798.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه جم بیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه جم بی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26798.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه جم بیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه پیازی تابستانه ه لندی ۲۵ - ۰ سانتی تر ستردگی ۲۰ - ۵ سانتی تر ست. رگ ای سرنیزه ی کل ل ای وشه ی نفش، بی ارد...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26798.html"><div class="mzc"><strong>یاه جم بی strong>div>گیاه نجم آبی,گل نجم آبی,آشنایی با گیاه نجم آبیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه جم بی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26798.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه جم بیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Liliaceae<br/> ام علمی: Scilla peruvianaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی ا یمه سایه اک سبتاً غنی ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ست.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر پائیز تقسیم یاه ر واخر تابستان مکان پذیر ی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایران&nbsp;span>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات