گیاه مخلصه

گیاه مخلصه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه مخلصه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +مخلصه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه خلصه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26789.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه خلصهa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه خلصه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26789.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه خلصهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه ائمی ه لندی ۹۰ - ۰ ستردگی ۰ سانتی تر ست ه ارای رگ ای سرخس انند وده ل ای نفرد صورتی، رمز ن وایل تا واسط تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26789.html"><div class="mzc"><strong>یاه خلصه strong>div>گیاه مخلصه,گیاه مخلصه چیست,گیاه مخلصهa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه خلصه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26789.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه خلصهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Compositae<br/> ام علمی: Pyrethrum roseumspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی ا می سایه اک غنی ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ست<br/> زدیاد:<br/>ز ریق تقسیم یاه ر هار تهیه لمه وب رم ر وایل تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایران<br/>&nbsp;span>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات