گیاه سنگی

گیاه سنگی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه سنگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +سنگی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه سنگی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26774.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه سنگیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه سنگی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26774.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه سنگیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه وشتی تخم رغی کل ه ه لندی ۳ سانتی تر ی سد. رگ ا تورم سطح نها ارای رورفتگی طوط ا ال ای بی ا رمز وده ل زرد نگ ن ر واخر تابستان ا وایل پائیز اهر ی ود...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26774.html"><div class="mzc"><strong>یاه سنگی strong>div>گیاه سنگی,گیاه سنگینک,گیاه گل سنگیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه سنگی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26774.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه سنگیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Aizoaceae<br/> ام علمی: Lithops Schwantesiispan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی خلوطی ز اک جر (جر رم دهاکبرگ پوسیده، اسه قدار می پودر لزون شک ده یاز ارد. سطح اک ا ا قداری سنگریزه پوشانید. ر تابستان ر اصله ین و بیاری جازه دهید اک املاً شک ود نگام بیاری وی رگ ای وشتی سنگ انند یاه ب ریزید، ر زمستان ز بیاری ودداری نید. داقل مای ابل تحمل ن ۰- رجه سانتی راد ی اشد.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر ول هار ر رارت ۲۱ رجه سانتی راد تقسیم یاه ه و سمت ه ر دام ارای سمتی ز ساقه اشند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایران<br/>&nbsp;span>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات