گیاه گودتیا

گیاه گودتیا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه گودتیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +گودتیا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه ودتیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26765.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ودتیاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه ودتیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26765.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ودتیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه ک ساله ه لندی ۵ ستردگی ۳۰ سانتی تر ست. ارای رگ ای سرنیزه ی کل اهی ندانه ار وده ل ای ن ه نگ یفی ز نگ ای صورتی ر تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26765.html"><div class="mzc"><strong>یاه ودتیا strong>div>گیاه گودتیا,نگهداری از گیاه گودتیا,پرورش گیاه گودتیاa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه ودتیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26765.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ودتیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Onagraceae<br/> ام علمی: godetia amoenaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی ا یمه سایه اک سبتاً غنی، رطوب می سیدی ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر هار مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایران&nbsp;span>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات