درختچه مومی

درختچه مومی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد درختچه مومی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +درختچه +مومی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="رختچه ومی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26761.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رختچه ومیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="رختچه ومی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26761.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رختچه ومیa>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: رختچه ی زرگ سترده، میشه سبز ه ارای رگ ای طی سه وش ه نگ سبز تیره ول - ۳ سانتی تر وده ل ای رغوانی، نفش، رمز، صورتی ا سفید ن ا طر ۵/۲ سانتی تر ز هار تا تابستان اهر ِ وند رای ستفاده ه صورت ل اخه ریده سیار ناسب ستند...span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26761.html"><div class="mzc"><strong>رختچه ومی strong>div>درختچه مومی,درختچه مومی چیست,عکس درختچه مومیa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="رختچه ومی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26761.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رختچه ومیa>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Myrtaceae<br/> ام علمی: Chamelacium uncinatum&nbsp;span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;لندی یاه ۵ - ۲ ستردگی ن ه - ۲ تر ی سد.&nbsp;<br/> یازها:<br/>کان پرنور ور ز تابش فتاب رم تابستان، مپوست لدانی ه اقد هک اشد. ر صل هار تابستان خاک گلدان ا سبتاً رطوب گهداشته اهی ک ار ا ود تعادلی ایع ن ا تقویت ی نند. هت اشت ر ضای از ز اک اسه ی، نثی تا می سیدی، ارای زهکش وب سبتاً اصلخیز ستفاده موده ن ا ر کان املاً فتابی ی ارند. داقل مای ابل تحمل ن صفر رجه سانتی راد ست.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر هار ا لمه ای یمه سیده ر صل تابستان مکان پذیر ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات