گل مصفا

گل مصفا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل مصفا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +مصفا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل صفا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26756.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل صفاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه ائمی ه لندی ۵ - ۰ ستردگی ۰ سانتی تر ست ارای یشه زنده رگ ای یضی تا سرنیزه ی پهن وده ل ای زرد م نگ ن ز واخر تابستان تا واسط پائیز اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26756.html"><div class="mzc"><strong>ل صفا strong>div>گل مصفا,پرورش گل مصفا,نگهداری گل مصفاa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل صفا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26756.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل صفاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Asteraceae<br/> ام علمی: Inula hookerispan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان یمه سایه اک غنی رطوب ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر تقسیم یاه ر پائیز ا هار مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات