گل ترمس

گل ترمس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل ترمس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +ترمس را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل ترمس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26506.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ترمسa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل ترمس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26506.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ترمسa>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>ه قل ز کاایران: یاه ائمی ه لندی ۹۰ ستردگی ۵ سانتی تر ست. سنبله ای ل زرد نگ ن واسط تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26506.html"><div class="mzc"><strong>ل ترمس strong>div>گل ترمس,نگهداری گل ترمس,آشنایی با گل ترمسa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل ترمس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26506.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ترمسa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Leguminosae<br/> ام علمی: Lupinus chandelierspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی، اک سبتاً غنی سبک ا زهکش وب یاز ارد پس ز پایان ل هی، ساقه ای ل ا املاً ذف ی نند. داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق تهیه لمه ز ساقه ای انبی ه ل هی دارند ر هار ا ول تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایران<br/>&nbsp;span>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات