گل بادلرزان

گل بادلرزان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل بادلرزان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +بادلرزان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل ادلرزان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26504.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ادلرزانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل ادلرزان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26504.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ادلرزانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه ائمی ه لندی ستردگی ۲۳ - ۵ سانتی تر ست ه ارای رگ ای پر انند سبز وشن وده ل ای نجانی کل ه نگ ای سفید، صورتی، رغوانی رمز ن ر هار اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26504.html"><div class="mzc"><strong>ل ادلرزان strong>div>گل بادلرزان,نگهداری گل بادلرزان,مراقبت از گل بادلرزانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل ادلرزان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26504.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ادلرزانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Ranunculaceae<br/> ام علمی: Pulsatilla vulgarisspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی اک غنی ز وموس ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی ا د.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر تازه ا لمه یشه ر زمستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات