گل آفتابی سکه ای

گل آفتابی سکه ای - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل آفتابی سکه ای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +آفتابی +سکه +ای را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل فتابی سکه ی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26500.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فتابی سکه یa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل فتابی سکه ی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26500.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فتابی سکه یa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: رختچه میشه سبز سترده ی ه لندی ۵- ۰ سانتی تر ستردگی ۰ سانتی تر ست. ارای رگ ای یضی شیده سبز، اکستری ا سطح زیرین رکدار وده ل ای زرد پررنگ ارنجی ن ر تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26500.html"><div class="mzc"><strong>ل فتابی سکه ی strong>div>گل آفتابی سکه ای,نگهداری از گل آفتابی سکه ای,نحوه نگهداری از گل آفتابی سکه ایa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل فتابی سکه ی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26500.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فتابی سکه یa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Cistaceae<br/> ام علمی: Helianthemum nummlariumspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان املاً فتابی اک سبتاً غنی ا زهکش وب یاز ارد حداقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر هار ا تهیه لمه وب رم ر واخر هار ا وایل تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>
گل آفتابی سکه ای گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات