گیاه گازانیا

گیاه گازانیا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه گازانیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +گازانیا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه ازانیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26496.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ازانیاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه ازانیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26496.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ازانیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه ائمی ه ل ای زرد، ارنجی ن بیه ل ینا اری لقه ی هوه ی نگ ر سمت رکزی رخه لبرگ ا ر صل تابستان اهر ی وند. رگ ا سبز ایل ه بی اکستری، رکدار ارای ریدگی ای عمیق ستند. داکثر لندی ۵ ستردگی ن ه ۳۰ سانتی تر ی سد...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26496.html"><div class="mzc"><strong>یاه ازانیا strong>div>گیاه گازانیا,گل گازانیا,نگهداری گل گازانیاa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه ازانیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26496.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ازانیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Compositae<br/> ام علمی: Gazania pinnataspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>کان فتابی (رمکان سایه لبرگ ا مع ده ل ا سته ی ونداک اسه ی، ه م بی قاوم ست. داقل مای ابل تحمل ن صفر رجه سانتی راد ست.&nbsp;&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر هار ا لمه ای ساقه پاشنه ار ر هار ا تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه گازانیا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گل گازانيا , گل gazania

گیاه گازانیا گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات