گیاه کلیانتوس

گیاه کلیانتوس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه کلیانتوس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +کلیانتوس را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه لیانتوس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26494.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لیانتوسa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه لیانتوس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26494.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لیانتوسa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاهی ست ائمی ه ه صورت ک ساله ورد ستفاده رار ی یرد. لندی ن ۲۰ سانتی تر ستردگی ن تر ست رگ ا رکب ز ۲۱ - ۹ رگچه وده ل ای رمز سیاه نگ ن ر تابستان اهر ی وند. ساقه ای یاه وی زمین ی وابند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26494.html"><div class="mzc"><strong>یاه لیانتوس strong>div>گیاه کلیانتوس,گل کلیانتوس,نگهداری از گیاه کلیانتوسa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه لیانتوس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26494.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لیانتوسa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Papilonaceae<br/> ام علمی: Clianthus Formosusspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان املاً فتابی ر وع اک ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۰ - رجه سانتی راد ی اشد.&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر هار ا تهیه لمه ساقه ر واخر تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span><br/>&nbsp;p>
گیاه کلیانتوس گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات