گیاه کلاغک

گیاه کلاغک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه کلاغک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +کلاغک را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه لاغک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26491.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لاغکa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه لاغک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26491.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لاغکa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه پیازی هاره ه لندی ۲۰ - ۵ ستردگی ۰- سانتی تر ست. ارای رگ ای اریک پایه ی یمه فراشته وده ل ای بی، زنگوله ی کل عطر ن ر وشه ای وچک تراکم اهر ی وند...&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26491.html"><div class="mzc"><strong>یاه لاغک strong>div>گیاه کلاغک,گیاه کلاغک خوشه ای,خواص گیاه کلاغکa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه لاغک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26491.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لاغکa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Liliaceae<br/> ام علمی: Muscari armeniacumspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی اک سبتاً غنی رطوب ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد.<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر پائیز تقسیم یاه ر واخر تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات