گیاه قرنفل

گیاه قرنفل - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه قرنفل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +قرنفل را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه رنفل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رنفلa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه رنفل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رنفلa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاهی و ساله، ند شد، ارای رگ ای سرنیزه ی ه ل ای نگارنگ ن ر واخر هار اهر ی وند. داکثر لندی ۵ ستردگی ن ه ۳۰ - ۲۰ سانتی تر ی سد. اریته ای وتاه د ن ارای لندی ۵ سانتی تر ستند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26379.html"><div class="mzc"><strong>یاه رنفل strong>div>گیاه قرنفل,گیاه قرنفل چیست,معرفی گیاه قرنفلa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه رنفل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رنفلa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Caryophylaceae<br/> ام علمی: Dianthus barbatusspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>کان فتابی، اک سبتاً لیائی سبک، هت فزایش ول وره ل هی ل ای شک ا رتباً ی ینند. داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ست.<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر واخر هریور اه مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایران&nbsp;span>span>p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات